Seksuaaliväkivalta

Seksuaaliväkivalta on väkivallan muoto, jolla tarkoitetaan esimerkiksi koskettelua, ahdistelua, häirintää, insestiä, raiskauksia ja nöyryyttäviin tai häpeällisiin seksuaalisiin tekoihin pakottamista. Seksuaaliväkivallasta käytetään myös termejä seksuaalinen väkivalta ja seksuaalisuutta loukkaava väkivalta. 

Seksuaaliväkivalta on sen uhriksi joutuneelle aina traumaattinen kokemus. Se loukkaa ihmisen koskemattomuutta sekä järkyttää perusluottamuksen tunnetta. Väkivallan seuraukset voivat olla uhrille pitkäkestoisia ja aiheuttaa posttraumaattisen stressioireyhtymän joko välittömästi tai myöhemmin.  

Seksuaaliväkivalta on erityisen haavoittava väkivallan muoto

Kulttuurisiin perinteisiin liittyvä väkivalta tai sen uhka on usein luonteeltaan seksuaaliterveyttä tai oikeuksia vaarantavaa. Tällainen väkivalta voi olla esimerkiksi ”kunniaan” liittyvää väkivaltaa, avioliittoon pakottamista, ehkäisyn käytön kieltämistä tai ympärileikkauksia. 

Eri maista ja kulttuureista lähtöisin olevilla ihmisillä ei välttämättä ole riittävää tietoa esimerkiksi itsemääräämisoikeudesta tai oikeudesta koskemattomuuteen. Pakolaisleirit ja pakomatka sekä tilanne lähtömaassa voivat altistaa pakolaistaustaiset ihmiset hyväksikäytölle. Erityisessä riskissä seksuaaliväkivallan kokemiselle ovat alaikäisinä yksin tulleet lapset. Pakolaisilla on lisäksi runsaasti traumaattisia kokemuksia, jotka voivat sisältää seksuaaliväkivallan kokemuksia myös kidutuskeinoina.
Seksuaalioikeudet Suomessa 

Naiset voivat joutua monenlaisen väkivallan uhriksi, eikä esimerkiksi avioliiton sisällä tapahtuvaa seksuaaliväkivaltaa kuten raiskaamista kaikissa kulttuureissa pidetä rikoksena, vaan miehen oikeutena ja naisen velvollisuutena. Perheiden ja suvun sisällä tapahtuvista asioista voi olla vaikea, jopa mahdotonta puhua.
Väkivalta ja häirintä (Sukupuolten tasa-arvo -sivusto)

Seksuaaliväkivaltaa kokeneet tarvitsevat erityistä tukea

Euroopan neuvoston yleissopimus (ns. Istanbulin sopimus) naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta sisältää lukuisia seksuaaliväkivaltaa koskevia säädöksiä. Sopimus velvoittaa myös parantamaan seksuaaliväkivaltaa kokeneiden uhrien asemaa ja palveluja Suomessa. 

Seksuaaliväkivaltaa kokeneen tulee saada tarvitsemansa erityistuki, kuten oikeuslääketieteellinen tutkimus sekä psykososiaalinen tuki ja neuvonta, samasta paikasta, tai hänet tulee ohjata välittömästi asianmukaisiin palveluihin. Myös tekijän auttaminen on tärkeää. Tekijälle tarjotun avun tavoitteena on ehkäistä seksuaalirikoksen uusimista. 
Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen (Väkivalta)

Seksuaaliväkivalta on rikos

Seksuaaliväkivalta ja hyväksikäyttö ovat aina rikoksia riippumatta tekijästä. Ammattilaisten on tärkeää huomioida, että erityisesti miesten voi olla äärimmäisen vaikeaa kertoa seksuaaliväkivallan kokemuksistaan. Myöskään väkivallan kohteeksi joutuneet alaikäiset eivät useinkaan pysty tunnistamaan tai uskalla kertoa kokemuksistaan.

Lasten kohdalla ammattilaisten tulee tehdä lastensuojelun kanssa yhteistyötä. Lasten kaltoin kohtelun ehkäisy, tunnistaminen ja varhainen puuttuminen on kaikkien lapsen arkisessa ympäristössä toimivien asia. Lasten parissa työskentelevät ovat ilmoitusvelvollisia, mikäli he epäilevät lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa.
Ilmoitusvelvollisuus lapseen kohdistuvasta väkivallasta (Lastensuojelun käsikirja)

Lue lisää:

Seksuaaliväkivalta (Väkivalta)

Ammattilaiselle tarkoitettua materiaalia ja tietoa sukupuolittuneesta väkivallasta (Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti)

Vaikuttavuuden arviointi sukupuolistunutta väkivaltaa kokeneiden tukemistyössä. Työkaluja ammattilaisten ja tuensaajien vuorovaikutuksen edistämiseen ja sen mittaamiseen (Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti, pdf 1037 kt)