Näytteenotto-ohjeet

Vesinäytteet otetaan standardin SFS-EN ISO 19458 (2007) "Veden laatu. Näytteenotto mikrobiologista tutkimusta varten" ohjeita noudattaen. Tällä sivulla annetaan yleisiä ohjeita näytteenottoon sekä vesivälitteistä epidemiaa epäiltäessä tai vesiongelmaa selvitettäessä. Voit täyttää word-muotoisen lomakkeen työasemallasi ja tulostaa sen. Vaihtoehtoisesti voit tulostaa tyhjän lomakkeen ja täyttää sen käsin. Kaikki analyysitilauslomakkeen kohdat tulee täyttää. Lähetä täytetty analyysitilauslomake yhdessä näytteiden kanssa.

Talousvesinäytteenotto

Talousvesiepidemiatilanteissa näytteet otetaan yleensä raakavedestä, vesilaitokselta ja verkostovedestä sekä epäillyistä saastelähteistä. Talousvesinäytteiden näytteenottotapa (ks. Taulukko 1 / SFS-EN ISO 19458, kohta 4.1.1 ja Valviran Näytteenotto-ohje) merkitään analyysitilauslomakkeeseen. Epidemiaselvityksissä verkostonäytteet otetaan useista näytepisteistä verkoston eri osista. Näytteitä otetaan myös verkoston ääripäistä, joissa veden vaihtuminen on vähäistä. Jos näytteissä tiedetään tai oletetaan olevan desinfiointikemikaalia, kuten klooria, näytteet otetaan natriumtiosulfaattia sisältäviin näytepulloihin.

Näyteastiat

Tarvittava vesinäytetilavuus taudinaiheuttajamikrobien ja indikaattoribakteereiden analysoimiseksi on yleensä 15 litraa/näytteenottopiste. Koska epidemiaepäilytilanteissa näytteenotolla on yleensä melkoinen kiire, näytteet voi näissä poikkeustilanteissa ottaa puhtaisiin muovikanistereihin tai -pulloihin, joita saa päivittäistavarakaupoista. Puhtaat astiat eivät ole steriilejä, ja ne tulee huuhtoa huolellisesti näytevedellä ennen täyttöä. Kiireettömissä tapauksissa näytteenottoa suunniteltaessa tulee olla yhteydessä tutkivaan laboratorioon steriilien näyteastioiden saamiseksi. Näytteenottajaa pyydetään merkitsemään näyteastian steriiliys/epästeriiliys analyysitilauslomakkeeseen.

Epästeriilit näyteastiat

Epästeriilit, mutta puhtaat ja huolellisesti näytevedellä (ravistaen ja useita kertoja täyttäen ja tyhjentäen) huuhdellut astiat eivät todennäköisesti sisällä muualta kuin näytevedestä peräisin olevia taudinaiheuttajamikrobeja, kuten kampylobakteereita tai noroviruksia, tai indikaattorimikrobeja, kuten Escherichia coli -bakteereita tai suolistoperäisiä enterokokkeja. Sen sijaan muualta kuin näytevedestä peräisin olevia yksittäisiä heterotrofisia mikrobeja tai ns. ympäristöperäisiä koliformisia bakteereita saattaa epästeriileissä astioissa esiintyä, mutta tämäkin on epätodennäköistä huolellisen huuhtelun jälkeen.

Suuren tilavuuden näytteenotto (DEUF)

Vesiongelmatilanteissa, joissa veden ulosteperäinen saastuminen ei ole ilmeistä, vesi on ehtinyt vaihtua ennen näytteenoton ajankohtaa tai halutaan varmistaa verkoston desinfioinnin onnistuminen, voidaan tarvita suuren tilavuuden näytteenottoa. Ns. dead-end ultrafiltration (DEUF) -tekniikalla vesinäytettä voidaan suodattaa näytekapselin läpi suuria määriä, jolloin veden virukset, bakteerit ja alkueläimet jäävät ultrasuodattimelle. Kapselin läpi virrannut vesi johdetaan näytepisteestä riippuen joko viemäriin tai maastoon. Talousvettä tutkittaessa yleisin suodatettava tilavuus on 100 litraa. Suodatuksen jälkeen kapseli toimitetaan THL:n Asiantuntijamikrobiologiayksikön Vesimikrobiologian laboratorioon tutkittavaksi. DEUF-näytteenotto on erityisen hyödyllinen virusanalyyseissä ja veden saastelähteitä selvitettäessä.

Näytteiden lähetys

Näytteet tulee lähettää laboratorioon kylmälaukussa tai vastaavassa, johon tulee lisätä useita kylmäpakkauksia. Näytteiden lämpötilan kuljetuksen aikana tulisi olla noin + 5 ºC, eikä vesi saa jäätyä missään vaiheessa. Näytteen lämpötilan seuraamiseksi näytteenottajaa pyydetään mittaamaan veden lämpötila näytteenottohetkellä. Lämpötilaa ei saa mitata näyteastiasta, koska lämpömittarit eivät ole steriilejä ja ne kontaminoivat näytteen.

Näytteiden tulee olla perillä laboratoriossa mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen. Mikrobiologisia tuloksia voidaan pitää luotettavina, mikäli analyysi on aloitettu noin vuorokauden kuluessa näytteenotosta (tutkittavasta mikrobista riippuen hyväksyttävät ajat vaihtelevat välillä 12 tuntia – 3 vuorokautta). Epidemiaepäilytilanteissa myös suosituksia vanhempia näytteitä voidaan analysoida, missä tapauksessa ainoastaan positiivisia löydöksiä pidetään luotettavina.

Potilasnäytteet

Mikäli kyseessä on epidemiaepäily, pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota vesinäytteiden oton lisäksi potilasnäytteiden ottoon. Potilaista eristettyjen taudinaiheuttajakantojen talteen saamiseksi terveysvalvontaa pyydetään ottamaan yhteyttä potilasnäytteet tutkineeseen laboratorioon. Potilaskantojen vertaaminen mahdollisiin vedestä eristettyihin kantoihin on tärkeää epidemian selvittämiseksi.

Lue lisää: