Tarkista kaivon kunto mökillä

Vesisanko kaivon reunalla

Mökkikauden alussa on aina hyvä tarkistaa kaivon kunto silmämääräisesti ja tarvittaessa kaivoveden laatu vesinäytteiden avulla. Suolistoperäistä saastumista kuvaavien indikaattoribakteerien analyysi voi kertoa paljon kaivon tilasta.

”Pintavedet ja likavedet voivat olla maahan imeytyessään merkittävä riski kaivovesille. Myös pieneliöt ja jyrsijät voivat tunkeutua heikkojen kansirakenteiden läpi talven aikana kaivoon saastuttaen kaivoveden”, THL:n johtava tutkija Ilkka Miettinen selventää.

Jos kaivon kunto tai kaivoveden laatu epäilyttävät, voi olla järkevää testata veden laatu myös mökkikauden aikana.

Rankkasateiden aiheuttamat valumavedet voivat joutua kaivoveteen, jos kaivon rakenne ei ole tiivis tai jos kaivo on esimerkiksi mäenrinteessä. Kaivoveden laatuun voivat vaikuttaa myös maa- ja kallioperästä veteen liukenevat luonnon aineet (arseeni, uraani, radon, fluoridi, rauta ja mangaani). Näitä epäpuhtauksia esiintyy erityisesti porakaivovesissä.

”Luonnon aineiden pitoisuudet vaihtelevat eri puolilla Suomea. Arseenia on Pirkanmaalla, uraania pääkaupunkiseudulla, fluoridia Kymenlaaksossa ja radonia Salpausselän harjuvyöhykkeellä. Rautaa ja mangaania voi esiintyä missä tahansa,” Miettinen kertoo. 

Kaivovesi

Voiko järvivettä juoda? 

Puhdistamattomia järvi- tai jokivesiä ei pidä käyttää juomavetenä, sillä niihin voi päätyä epäpuhtauksia yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoilta, haja-asutuksesta, maataloudesta ja teollisuudesta. Myös luonnon eläimet ja sinileväesiintymät voivat pilata järviveden laadun. 

”Pesuvetenä järvivettä voi käyttää, mutta vain jos se ei ole selvästi likaantunutta tai sinileväpitoista”, Miettinen täsmentää. 

Vesihuollon toteuttamisessa paras ratkaisu on liittyä paikallisesti järjestettyyn vesihuoltoon  – mikäli se on mahdollista. Oman kaivon tekijöiden täytyy itse selvittää kaivosta saatavan veden laatu sen käyttöönoton yhteydessä. On hyvä muistaa, että kaivosta huolehtiminen eli säännölliset tarkistukset, huoltotoimenpiteet, tarvittavat korjaukset sekä kaivoveden laadun tutkituttaminen kuuluvat kaivonomistajan vastuulle.

Jätevesien asiallisesta käsittelystä tulee huolehtia myös kesämökillä. Jätevesien puhdistusmenetelmän valintaan vaikuttavat monet asiat, kuten mökin sijainti, alueen kaavamääräykset, varustetaso, tontin maaperä ja käyttöaika. 

Teksti: Teemu Perhiö
Asiantuntija: Ilkka Miettinen

Muualla palvelussa