Kontrollera brunnens skick på stugan

En brunn.

I början av stugsäsongen är det alltid bra att kontrollera brunnens skick genom att ta en titt på brunnen och vid behov testa brunnsvattnets kvalitet med hjälp av vattenprover. En analys av indikatorbakterier som visar föroreningar med avföring kan ge mycket information om brunnens tillstånd.

”Ytvatten och smutsvatten som absorberas i marken kan utgöra en betydande risk för brunnsvattnet. Även mikroorganismer och gnagare kan under vintern ta sig in i brunnen om konstruktionerna i locket är svaga och förorena brunnsvattnet”, förklarar Ilkka Miettinen, ledande forskare vid THL.

Om brunnens skick eller brunnsvattnets kvalitet är tvivelaktigt, kan det vara en bra idé att testa vattenkvaliteten även under stugsäsongen.

Rinnande vatten till följd av ösregn kan hamna i brunnsvattnet om brunnens konstruktion inte är tät eller om brunnen till exempel finns i en sluttning. Brunnsvattnets kvalitet kan också påverkas av naturliga ämnen från jordmånen och berggrunden som löses upp i vattnet (arsenik, uran, radon, fluorid, järn och mangan). Sådana föroreningar förekommer särskilt i vattnet i borrbrunnar.

”Halterna av naturliga ämnen varierar på olika håll i Finland. Arsenik förekommer i Birkaland, uran i huvudstadsregionen, fluorid i Kymmenedalen och radon i åszonen i Salpausselkä. Järn och mangan kan finnas var som helst”, berättar Miettinen. 

Brunnsvatten 

Kan man dricka sjövatten? 

Orenat vatten från sjöar eller älvar ska inte användas som dricksvatten eftersom det kan innehålla föroreningar från kommunala avloppsreningsverk, glesbebyggelse, jordbruk och industri. Även djur som finns i naturen och förekomster av blågröna alger kan förstöra sjövattnets kvalitet. 

”Man kan använda sjövatten som tvättvatten, men endast om det inte är tydligt förorenat eller innehåller blågröna alger”, preciserar Miettinen. 

Den bästa lösningen för att ordna sin vattenförsörjning är att ansluta sig till den vattenförsörjning som ordnas lokalt – om det är möjligt. De som gör en egen brunn måste själva utreda kvaliteten på det vatten som fås från brunnen i samband med att den tas i bruk. Det är bra att komma ihåg att det ligger på brunnsägarens ansvar att ta hand om brunnen, det vill säga att göra regelbundna kontroller, underhållsåtgärder, nödvändiga reparationer samt låta undersöka brunnsvattnets kvalitet.

Också på sommarstugan ska avloppsvattnet tas om hand på korrekt sätt. Det finns många faktorer som påverkar valet av reningsmetod för avloppsvatten, såsom stugans läge, områdets planbestämmelser, utrustningsnivån, tomtens jordmån och användningstid. 

På vår webbplats