Lapsen osallisuus ja vaikuttamismahdollisuudet

Osallisuus tarkoittaa, että voit olla mukana omien asioidesi suunnittelussa ja päätöksenteossa eli voit vaikuttaa itseäsi koskeviin asioihin. Lapsen oikeus osallisuuteen on vahvistettu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Sopimus velvoittaa kaikkia viranomaisia.

Vaikuttamismahdollisuus tarkoittaa sitä, että mielipiteesi pitää ottaa huomioon, kun sinua koskevia ja elämääsi vaikuttavia ratkaisuja tehdään. Mielipiteesi huomioon ottaminen ei tarkoita, että saisit päättää itse. Aikuisten velvollisuus on ratkaista sinua koskeva asia sinun etusi mukaisesti. Aikuisen velvollisuus on myös kertoa sinulle, miksi aikuinen ei ole voinut toimia toivomallasi tavalla.

Sinä olet asianosainen lastensuojeluasiassa

Lapsen asianosaisasema tarkoittaa, että lapsen oikeus osallistua ja vaikuttaa omien asioidensa hoitoon on varmistettu lainsäädännössä ja viranomaisten velvollisuus on varmistaa oikeuden toteutuminen jokaisen lapsen kohdalla.

Kun olet lastensuojelun asiakas, toivomuksesi ja mielipiteesi pitää selvitettävä ottaa huomioon ikäsi ja kehitystasosi edellyttämällä tavalla. Jos olet täyttänyt 12 vuotta, sinulle pitää varata tilaisuus tulla kuulluksi itseäsi koskevassa lastensuojeluasiassa.

Lastensuojelussa on erityisen tärkeää, että voit osallistua ja vaikuttaa oman etusi määrittelyyn, tavoitteiden asettamiseen ja niihin pääsemiseksi tarvittavien keinojen valintaan. Se tarkoittaa, että sinun omat mielipiteesi ja toiveesi täytyy selvittää ja huomioida. On tärkeää ymmärtää, että toivomuksesi ja mielipiteesi voivat joskus olla ristiriidassa sen on kanssa, miten sinun etusi toteutuminen pitäisi viranomaisen tai huoltajiesi mielestä varmistaa.

Mitä osallisuus edellyttää ja mitä siihen liittyy?

Osallisuus koostuu oikeudesta saada tietoa itseäsi koskevista suunnitelmista, päätöksistä, ratkaisuista, toimenpiteistä ja niiden perusteluista sekä mahdollisuuksistasi ilmaista oma mielipiteesi ja vaikuttaa näihin asioihin. Osallisuuteen liittyy seuraavia asioita:

 • Mahdollisuus osallistua tai kieltäytyä. Sosiaalityöntekijä joutuu vertailemaan oikeuttasi suojeluun ja oikeuttasi tietoon sinun etusi näkökulmasta. Myös se, että kieltäydyt osallistumisesta, voi olla osallisuuden muoto. Tilanteen täytyy olla sellainen, että koet osallistumisen turvalliseksi.
 • Mahdollisuus saada tietoa. Viranomaisilla on velvollisuus antaa sinulle tietoa ja varmistaa, että ymmärrät sen. Sinulla täytyy olla mahdollisuus saada oikeaa tietoa tilanteestasi ja siihen vaikuttavista olosuhteista, työskentelytavoista, eri vaiheista ja aikatauluista, osallistujista sekä omasta roolistasi ja oikeuksistasi.
 • Vaikuttaminen työskentelyyn sekä päätöksiin ja niiden valmisteluun. Sinulla täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten kanssasi työskennellään, mitä asioita tietyssä tapaamisessa käsitellään, ketä tapaamiseen osallistuu tai millä tavalla asioita käsitellään.
 • Mahdollisuus omien ajatustesi ilmaisemiseen. Sinulla pitää olla mahdollisuus ilmaista itseäsi omalla tavallasi ja omalla äänelläsi.
 • Tuki omien mielipiteidesi ilmaisuun. Lastensuojelussa käsiteltävät asiat ovat usein monimutkaisia ja vaikeita hahmottaa aikuisillekin. Sinun voi olla vaikea saada selvää, mihin ajatuksiasi tarvitaan tai mistä sinun odotetaan olevan jotakin mieltä.
 • Tuki ja apu ajatustesi ilmaisemiseen. Jollekin rohkaiseminen ja kannustaminen saattaa riittää, mutta toinen lapsi voi tarvita esimerkiksi tulkin tai apuvälineitä, jotta voi kommunikoida työntekijöiden kanssa ja tulla ymmärretyksi.
 • Itsemääräämisoikeutesi kehittyminen ja kunnioittaminen. Kun kasvat ja kehityt, oikeutesi vaikuttaa esimerkiksi harrastamiseen ja opintoihin liittyen laajenee. Lastensuojelun täytyy tukea sinua tekemään omaan elämääsi vaikuttavia ratkaisuja.

Voiko osallisuuttasi rajoittaa?

Aikuiset voivat rajoittaa oikeuttasi osallistua ja vaikuttaa, jos he arvioivat, että se on välttämätöntä, jotta sinua voidaan suojella. Mielipiteesi voi jättää selvittämättä, jos se vaarantaisi terveytesi tai kehityksesi tai olisi muutoin ilmeisen tarpeetonta. Selvittäminen voidaan jättää tekemättä esimerkiksi silloin, jos se voisi selvästi järkyttää tai vahingoittaa sinua henkinen tilasi huomioiden.

Osallisuudelle ei ole ikärajaa, vaan osallistuminen ja vaikuttaminen omiin asioihin on kaikenikäisten lasten oikeus. Sinun pitää saada osallistua ja vaikuttaa asioidesi käsittelyyn sellaisilla tavoilla, jotka ovat sopivia sinulle.

Miten asioita perustellaan sinulle?

Osallisuuttasi vahvistaa se, että ymmärrät aikuisten tekemiä ratkaisuja. Perustelujen kertominen sinulle on aikuisten velvollisuus. Voit myös itse pyytää aikuiselta perusteluja.

 • Sinulla on oikeus saada tietoa kaikista niistä seikoista, joita aikuiset pitävät tärkeinä, kun he päättävät asioistasi. Sinun on hyvä tietää myös, miten aikuiset ovat punninneet eri vaihtoehtoehtojen merkityksiä.
 • Aikuisten tehtävä on kertoa sinulle, mikä merkitys mielipiteilläsi ja ajatuksillasi on ollut, kun he ovat tehneet päätöksen.
 • Päätöksistä pitää kertoa sinulle sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla.
 • Kirjalliset päätökset ja muut asiakirjat on hyvä käydä rauhassa yhdessä läpi, vaikka useaan kertaan.
 • Asioiden perusteleminen on erityisen tärkeää silloin, kun olet eri mieltä aikuisten tekemistä ratkaisuista.

Mistä sinun on tärkeä tietää?

 • Viranomaisten tai sijaishuoltopaikan oikeuksista ja velvollisuuksista. Sinun on myös tärkeää ymmärtää, mitä oikeuksia sinulla itselläsi on, miten voit esittää omia näkemyksiäsi ja mikä merkitys niiden esittämisellä voi olla.
 • Itseäsi koskevasta päätöksestä ja sen sisällöstä. Sinun pitää pystyä vastaanottamaan ja ymmärtämään sinulle kerrottava tieto ja selvitykset päätösten perusteista. Sinulle on tärkeä antaa kopio päätöksestä silloinkin, kun et halua alkuperäistä päätöstä itsellesi. Siten voit myöhemmin rauhassa tutustua päätökseen ja sen perusteluihin sekä muutoksenhakuohjeisiin.
 • Siitä, mitä voit tehdä ristiriitatilanteissa. Sinun pitää saada tietoa päätöksiin liittyvistä valitusmahdollisuuksista ja kanteluviranomaisista sekä siitä, miten voit kertoa kohtelustasi esimerkiksi kunnan tai hyvinvointialueen sosiaaliasiahenkilölle ja valvontaviranomaisille.
 • Erilaisista asiakasasiakirjoista, joihin sinusta kerätään tietoja. Lastensuojelun työntekijät voivat olla antamatta sinulle itseäsi koskevaa tietoa, jos he arvioivat tiedon vahingoittavan sinua. Saat tällaiset tiedot viimeistään täysi-ikäisenä. Jos olet täyttänyt 15 vuotta, sinulla on oikeus saada kirjallinen päätös siitä, ettei sinulle luovuteta itseäsi koskevaa tietoa. Päätökseen voi hakea muutosta hallinto-oikeudelta.

Joskus saatat olla epävarma tai eri mieltä siitä, miten oikeutesi sijaishuollossa toteutuvat. Silloin keskustelu omien lähiaikuistesi tai oman sosiaalityöntekijäsi kanssa on usein hyvä tie lähteä selvittämään asiaa.

Jos tämä ei tunnu mahdolliselta tai olet keskustelun jälkeen edelleen epävarma tai eri mieltä asiasta, voit myös käyttää niin sanottuja oikeusturvakeinoja. Eri tilanteita varten on olemassa erilaisia oikeusturvakeinoja.