Puhevalta

Puhevalta sisältää oikeuden tehdä hakemuksia, tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa ja hakea itsenäisesti muutosta viranomaisen tekemään päätökseen.

Lapsen vanhempi tai huoltaja on pääsääntöisesti lapsen edustaja häntä koskevissa asioissa ja voi käyttää lapsen puhevaltaa. Lapsi on lastensuojeluasiassa aina asianosainen, mutta hänen itsenäistä puhevaltansa käyttöä on eri tilanteissa rajoitettu ikärajoja koskevilla säännöksillä. Lapsen yleinen puhevalta on 15 vuotta täyttäneellä lapsella. Tämän lisäksi lastensuojeluasioissa puhevalta on 12 vuotta täyttäneellä lapsella.

12 vuotta täyttäneen lapsen muutoksenhakuoikeus

12 vuotta täyttäneellä lapsella on itsenäinen valitusoikeus häntä itseään koskevissa lastensuojeluasioissa.
Lastensuojelulaki 89 § (Finlex)

Alaikäisen kielto-oikeus

Sosiaalihuollon asiakaslaissa on säädetty alaikäisen kielto-oikeudesta, jonka mukaan alaikäinen voi, ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu, painavasta syystä kieltää antamasta itseään koskevia tietoja vanhemmilleen tai huoltajalleen. Kielto-oikeuden käyttäminen ei kuitenkaan saa olla selvästi lapsen edun vastaista.

Vaikka lapsi olisi kieltänyt tietojen luovuttamisen vanhemmilleen tai huoltajalleen, heillä on kuitenkin huostaanottoasiassa oikeus julkisuuslain nojalla tiedonsaantiin. 
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 11 § (Finlex)

Kirjallisuutta

  • Räty, Tapio (2019): Lastensuojelulaki: Käytäntö ja soveltaminen.