Huostaanoton valmistelu ja päätöksenteko

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle on nimettävä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tulee olla laillistettu ammattihenkilö.
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 3 § ja 7 § (oikeus toimia ammatissa ja käyttää ammattinimikettä)
Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 12 § (oikeus toimia tilapäisesti laillistetun ammattihenkilön ammatissa)

Huostaanotto ja sijoitus on valmisteltava parityönä. Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee huostaanoton yhdessä toisen sosiaalityöntekijän tai muun lastensuojeluun perehtyneen työntekijän kanssa.
Lastensuojelulaki 41 § (Finlex)

Sosiaalityöntekijällä tulee olla mahdollisuus saada huostaanoton ja sijaishuollon valmistelussa konsultaatioapua ja tarvittaessa lausuntoja lastensuojelun asiantuntijaryhmältä. Hyvinvointialueen on huolehdittava, että lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityksen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa asiantuntemusta. 
Lastensuojelulaki 14 § 1 momentti (Finlex)
Lastensuojelun asiantuntijaryhmä

Joskus on hyvin aikaa valmistaa lasta ja perhettä kodin ulkopuoliseen sijoitukseen, joskus taas huostaanotto on tehtävä nopeassa aikataulussa ja vasten huoltajien tahtoa. Työntekijän tulee aina pyrkiä hyvään yhteistyöhön perheen kanssa. Jotta lapsi voi kokea luvalliseksi asettumisen kodin ulkopuoliseen hoitopaikkaan, on erityisen tärkeää, että vanhemmat pystyisivät hyväksymään huostaanoton. 

Huolellinen valmistelu ei kuitenkaan aina takaa sitä, että yhteisymmärrys asioissa saavutettaisiin. Huostaanoton ei tulisi vaurioittaa lasta, eikä myöskään kohtuuttomalla tavalla vanhempia. Tästä syystä sekä lapsi että hänen läheisensä tarvitsevat tukea sekä tietoa, tunteiden jakamista ja rohkaisua.  
Työskentely huostaanottovaiheessa

Mitä pienemmästä lapsesta tai vakavammasta tapahtumasta on kyse, sitä nopeammin on yleensä toimittava. Avohuollon tukitoimien tarjoaminen on arvioitava tapauskohtaisesti. Usein kyse on kriisitilanteesta. 
Kriisityö

Ammattitaitoinen työntekijä tunnistaa omat subjektiiviset tuntemuksensa ja hankkii itselleen työnohjauksen ja konsultaation avulla lisäymmärrystä sekä neuvoja silloin kun tilanne on omaa ammattitaitoa koetteleva.