Oikeudesta saada lasta koskevaa tietoa

Lapsen oikeus itseään koskevaan tietoon

Lapsi on aina asianosainen omassa lastensuojeluasiassaan. Lapselle on hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti turvattava oikeus saada tietoa häntä koskevassa lastensuojeluasiassa ja mahdollisuus esittää siinä mielipiteensä. Osallistumisoikeus on perus- ja ihmisoikeutena turvattu jokaiselle lapselle iästä riippumatta.
Lastensuojelulaki 5 § (Finlex)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki) 11 § 
Lapsen osallisuus

Lapsen toivomukset ja mielipide on aina lastensuojelua toteutettaessa selvitettävä lapsen iästä riippumatta, jos siitä ei ole vaaraa lapsen terveydelle tai kehitykselle tai ellei se muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Lapsen mielipide ja toivomukset on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla lastensuojelua toteutettaessa.
Lastensuojelulaki 20 § (Finlex)

Mitä varttuneemmasta ja kehittyneemmästä lapsesta on kysymys, sitä suurempi merkitys on annettava lapsen mielipiteen selvittämiselle ja sen huomioon ottamiselle viranomaisen tehdessä lapsen itsemääräämisoikeuteen ja yksityisyyteen puuttuvia tai niihin liittyviä päätöksiä.

Lapselle tulee mielipiteen selvittämisen yhteydessä antaa riittävästi objektiivista tietoa hänen omasta asiastaan sekä olemassa olevista vaihtoehdoista, jotta hän voi muodostaa näkemyksensä. Lapsen tulee mielipiteen selvittämisen yhteydessä ymmärtää se, mistä on kysymys ja mitkä ovat ajateltavissa olevat vaihtoehdot. Lapselle annettavan tiedon tulee kuitenkin olla sellaista, ettei se vaaranna lapsen kehitystä tai vaaranna lapsen muuta erittäin tärkeää yksityistä etua.

Kaksitoista vuotta täyttäneelle lapselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi hallintolain 34 §:n mukaisesti häntä itseään koskevassa lastensuojeluasiassa.
Hallintolain mukainen kuuleminen
Huostaanotto - Lapsen mielipiteen selvittäminen 

Myöskään kuulemisen yhteydessä lapselle ei saa luovuttaa tietoa, joka vaarantaa lapsen kehitystä tai on vastoin lapsen muuta tärkeää yksityistä etua. Edellä mainittu säännös rajoittaa lapsen osalta niin sanottua asianosaisjulkisuutta.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on huolehdittava siitä, että sijaishuollossa olevalle lapselle selvitetään hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti, miksi hänet on huostaan otettu ja kerrotaan niistä toimista, joita hänen asiassaan on tehty tai tullaan tekemään.
Lastensuojelulaki 53 § (Finlex)
Lapsen oikeudet sijaishuollossa
Lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävät

Alaikäisen oikeus antaa suostumus tietojen luovuttamiseen sivulliselle

Perustuslaissa kielletään syrjintä muun muassa iän perusteella ilman hyväksyttävää syytä ja edellytetään, että lapsia kohdellaan tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada laadultaan hyvää sosiaalihuoltoa ja hyvää kohtelua ilman syrjintää. Alaikäisen asiakkaan toivomukset ja mielipide on selvitettävä ja otettava huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa edellyttämällä tavalla.
Perustuslaki 6 § (Finlex)
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 4 § ja 10 § (asiakaslaki, Finlex)

Lähtökohtaisesti on siis pyydettävä alaikäisen suostumus, kun häntä koskevia tietoja ollaan luovuttamassa sivulliselle asiakaslain nojalla, jos alaikäisellä itsellään on edellytykset arvioida suostumuksen merkitys kyseisessä asiassa. Jos näitä edellytyksiä ei ole, suostumuksen tietojen luovuttamiseen antaa huoltaja tai lapselle määrätty edunvalvoja jäljempänä esitetyin tavoin.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 6 §
Sosiaalihuollon viranomaisen oikeus luovuttaa tietoja

Alaikäisen oikeus painavasta syystä kieltää tiedon luovuttaminen lailliselle edustajalleen (kielto-oikeus)

Alaikäisellä on ottaen huomioon hänen ikänsä ja kehitystasonsa sekä asian laatu, oikeus painavasta syystä kieltää sosiaalihuollossa antamasta itseään koskevaa tietoa lailliselle edustajalleen tai muulle tiedonsaantiin oikeutetulle henkilölle, jollei se ole selvästi vastoin lapsen etua. Tämä pätee myös lastensuojelua toteutettaessa. Kielto-oikeutta ei ole sidottu ikään, mutta lapsen tulee olla riittävän kehittynyt perustellakseen pyyntönsä järkevästi sekä ymmärtääkseen kiellon merkityksen.

Lastensuojelun työntekijän on varmistettava, että lapsi tietää ja ymmärtää, että hänen asiakastietonsa näkyvät huoltajalle, ja että hänellä on riittävän iän ja kehitystason saavutettuaan oikeus kieltää tietojen antaminen. Lapselle tulee kertoa, mitä seurauksia kiellosta voi olla. Työntekijän on keskusteltava lapsen kanssa ja ohjattava lasta, erityisesti jos tietojen salaaminen huoltajalta on lapselle haitallisempaa kuin tietojen antaminen huoltajalle. Lapsen edun ensisijaisuuden periaatetta tulee noudattaa myös tulkittaessa lapsen oman mielipiteen painoarvoa.

Jos alaikäinen tai hänen laillinen edustajansa ovat asianosaisena sosiaalihuoltoa koskevassa asiassa, alaikäisen laillisella edustajalla on oikeus tiedonsaantiin julkisuuslain 11 §:n mukaisesti. Julkisuuslain 11 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan ei ole oikeutta asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi muun ohella vastoin lapsen etua. Huoltajan ja alaikäisen huollettavan etujen ollessa ristiriidassa noudatetaan lapsen edun mukaista tulkintaa.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 51 § 2 mom
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki)11 § 

Jos tiedon luovuttamatta jättämisen arvioidaan olevan selvästi vastoin lapsen etua, on tieto luovutettava lapsen huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle alaikäisen kiellosta huolimatta. Kiellon voidaan katsoa olevan vastoin lapsen etua esimerkiksi, jos se estää lapsesta huolta pitävää henkilöä huolehtimasta asianmukaisesti lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.
HE 137/1999 vp (Finlex)

AOK 17.10.2014 dnro OKV/1148/1/2012 (Finlex): Kantelija arvosteli sitä, että hänen ja hänen sisarustensa sosiaalityöntekijöille lastensuojeluselvityksen yhteydessä kertomat asiat oli kerrottu heidän isälleen, vaikka sisaruksille oli luvattu, ettei asioita kerrota eteenpäin. Selvityksestä ei ilmennyt, että kantelijalle ja hänen sisaruksilleen olisi kerrottu mahdollisuudesta sosiaalihuollon asiakaslain 11 §:n 3 momentin mukaiseen kieltoon. Kantelija oli lastensuojeluselvitystä tehtäessä 17-vuotias, joten erityisesti hänen kohdallaan mahdollisuudesta informoiminen olisi ollut tarpeellista. AOA saattoi kaupungin lastensuojelun tietoon käsityksensä, jonka mukaan sisarusten informoiminen asiasta olisi ollut asianmukaista.

Alaikäisen kielto-oikeus ei poista

Lapsen kielto-oikeus ja painavat syyt sille on kirjattava. Jos kielto-oikeus evätään (ei painavaa syytä tai olisi lapsen edun vastaista), on sekin kirjattava sekä perustelut ratkaisulle.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 40 §, 51 § 

Huoltajan oikeus lasta koskevaan tietoon

Huoltaja edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa. Huoltajat ovat myös alaikäisen edunvalvojia.
Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen (Lapset, nuoret ja perheet - Kasvun kumppanit)
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 4 § 4 momentti (Finlex)
Laki holhoustoimesta 4 § (Finlex)

Huoltajan oikeuteen edustaa lasta tämän henkilöä koskevissa asioissa kuuluu myös oikeus lasta koskeviin tietoihin. Asiakkaan laillisella edustajalla, jollainen huoltaja edellä mainitun mukaisesti on, on oikeus saada lasta koskevaa tietoa julkisuuslain nojalla.
Tietojen antaminen
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 11-12 § (julkisuuslaki, Finlex)

EOAK/5942/2019 (oikeusasiamies.fi): Lastensuojeluilmoitus oli sisältänyt lapsen isää koskevia arkaluonteisia, terveydentilaa koskevia, tietoja. Palvelutarpeen arvioinnin yhteenvedon yhteydessä ilmoitus oli luovutettu sellaisenaan lapsen äidille. Apulaisoikeusasiamies katsoi, että kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa oli toimittu lainvastaisesti, kun kantelijaa koskevia salassa pidettäviä tietoja oli luovutettu lasten äidille. Kaikkien salassa pidettävien tietojen luovuttaminen ei AOA:n käsityksen mukaan olisi ollut laissa tarkoitetulla tavalla välttämätöntä lapsen sosiaalihuollon tarpeen selvittämiseksi. Kantelijalta ei ollut pyydetty suostumusta tietojen luovuttamiseen.

Huoltajan oikeus antaa suostumus tai luovutuslupa tiedon luovuttamiseen

Huoltaja antaa pääsääntöisesti myös suostumuksen tai sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetussa laissa (asiakastietolaki) tarkoitetun luovutusluvan lasta koskevien tietojen luovuttamisesta sivulliselle tilanteissa, joissa alaikäisellä ei ole edellytyksiä arvioida suostumuksen merkitystä kyseisessä asiassa. Luovutuslupa annetaan valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun liittyneelle palvelunantajalle tai kansalaisen käyttöliittymän välityksellä. Palvelunantajan on tallennettava tieto annetusta luovutusluvasta tai kiellosta tahdonilmaisupalveluun viivytyksettä. Palvelunantajien on liityttävä valtakunnalliseen tietojärjestelmäpalveluun asiakastietolaissa määritellyn siirtymäajan jälkeen.
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 58 § ja 102 § 
Sosiaalihuollon viranomaisen oikeus luovuttaa tietoja

Huoltaja ei voi kuitenkaan antaa alaikäisen tietojen luovutuslupaa niissä tilanteissa, jolloin hänellä itsellään ei ole oikeutta tietoon alaikäisen käytettyä kielto-oikeuttaan. Huoltaja ei voi antaa luovutuslupaa niissäkään tilanteissa, jos on peruste lasta koskevien tietojen epäämiseen häneltä. 
Tietojen antaminen - Jokaisen oikeus itseään koskevaan tietoon 

Tiedot luovutetaan tällöin joko

Lapselle määrätty edunvalvoja           

Lapselle tulee lastensuojeluasiassa määrätä edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa, jos on perusteltua syytä epäillä, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa ja edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi.
Lastensuojelun edunvalvonta

Edunvalvoja määrätään huoltajan sijaiseksi edustamaan lasta lastensuojeluasiassa, joten edunvalvojalle siirtyy muun muassa huoltajan oikeus saada lasta koskevia tietoja julkisuuslain nojalla sekä huoltajalla oleva oikeus antaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetussa laissa tarkoitettu luovutuslupa tietojen luovuttamiseen sivulliselle, jos

  • edunvalvojalla itsellään olevaa oikeutta tietoihin ei ole julkisuuslaissa tarkoitetulla tavalla rajattu, eikä
  • alaikäinen ole käyttänyt kielto-oikeuttaan tietojen suhteen.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16 § (asiakaslaki, Finlex)

Huoltajan oikeus käyttää omaa puhevaltaansa

Edunvalvojan määräämisestä huolimatta huoltajalle jää oikeus käyttää asiassa omaa puhevaltaansa, eikä edunvalvojan määräämisellä siten voida ohittaa huoltajan asianosaisuutta kokonaisuudessaan. Huoltajalla säilyy siis vielä edunvalvojan määräämisen jälkeen oikeus tulla kuulluksi hallintolain mukaisesti esimerkiksi lapsen huostaanottoa tai sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa asiassa ja saada tiedot, jotka ovat vaikuttaneet tai voineet vaikuttaa asian käsittelyyn.
Hallintolain mukainen kuuleminen
Hallintolaki 34 § (Finlex)

Huoltajalla on oikeus hakea viranomaiselta esimerkiksi lapsen huostassapidon lopettamista, jolloin asia tulee vireille. Huoltajalla säilyy edunvalvojan määräyksestä huolimatta viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 12 §:n mukainen oikeus itseään koskevaan tietoon, joka on merkitty salassa pidettävään asiakirjaan. Tällainen asiakirja voi sisältää myös toista henkilöä, kuten lasta koskevia tietoja, jotka voidaan peittää asiakirjasta, jos tiedon antaminen niistä olisi vastoin toisen tärkeää yksityistä etua.
Asianosaisen ja muun asiaan osallisen oikeus saada tietoa asiakirjasta

Vanhempi joka ei ole lapsen huoltaja

Jos lapsen vanhempi ei ole lapsen huoltaja, hänellä ei ole julkisuuslain mukaista oikeutta lasta koskeviin tietoihin, kun viranomaisessa tai tuomioistuimessa ei ole vireillä lasta koskevaa asiaa. Näitä asiakirjoja ovat lähinnä tosiasialliseen toimintaan liittyvät asiakirjat, kuten lapsen laitoshoitoon liittyvät asiakirjat tai lapsen asiakaskertomukseen kertyneet avohuoltoa kuvaavat kirjaukset, jos lapsi ja huollosta irrotettu vanhempi eivät asu samassa taloudessa.
Huoltajan oikeus lasta koskevaan tietoon
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 12 § (julkisuuslaki, Finlex)

Huollosta irrotetulla vanhemmalla on kuitenkin julkisuuslain 12 §:n mukainen oikeus itseään koskevaan tietoon, joka on merkitty salassa pidettävään asiakirjaan. Tällainen asiakirja voi myös sisältää toista henkilöä, esim. lasta koskevia tietoja, jotka voidaan peittää asiakirjasta, jos tiedon antaminen niistä olisi vastoin toisen tärkeää yksityistä etua.

Huollosta irrotettua vanhempaa on kuitenkin kuultava ennen päätöstä lapsen huostaanotosta, sijaishuollosta ja huostassapidon lopettamisesta. Hänellä on myös itsenäinen oikeus hakea muutosta näissä asioissa. Kuulemisen yhteydessä ja edellä mainittuja asioita koskevan prosessin kuluessa hänellä on asiaan osallisena oikeus saada lasta koskevaa tietoa, ellei ole olemassa julkisuuslain 11 § 2 momentissa säädettyä edellytystä tiedon epäämiseen joko kokonaan tai osittain.
Tietojen antaminen - Asianosaisen ja muun asiaan osallisen tiedonsaantioikeuden rajoittaminen
Hallintolain mukainen kuuleminen
Huostaanotto - Asianosaisten kuuleminen

Yksityisen sijaishuoltopaikan edustaja

Toimeksiannosta sosiaalihuollon tehtäviä suorittavan yksityisen sijaishuoltopaikan edustajilla, esimerkiksi perhehoitajalla, ei ole suoraa tiedonsaantioikeutta lasta koskeviin salassa pidettäviin tietoihin eikä myöskään oikeutta luovuttaa lasta koskevaa tietoa sivulliselle tai antaa suostumusta siihen. Yksityisen sijaishuoltopaikan edustajalla ei myöskään ole huoltajan oikeutta lasta koskevaan tietoon.

Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tulee kuitenkin lapsen edun vuoksi luovuttaa yksityisen sijaishuoltopaikan edustajalle lasta koskevaa salassa pidettävää tietoa, esimerkiksi lapsen terveydenhuoltoon tai koulunkäyntiin liittyvää tietoa, vaikka lapsi tai huoltaja kieltäisi tiedon luovuttamisen. Sijaishuoltopaikan edustajalle voidaan luovuttaa välttämättömät tiedot lapsen hoidon, huollon tai koulutuksen toteuttamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain 56 §:n 1 ja 2 momentin nojalla. Tiedot voidaan tällöin luovuttaa:

Sosiaalityöntekijän on ennen tiedon luovuttamista arvioitava, onko tieto välttämätöntä sijaishuoltopaikan tehtävän suorittamisen kannalta tai onko tiedon luovuttaminen lapsen edun kannalta välttämätöntä. Tässä yhteydessä on kuitenkin varmistuttava, että tiedot tulevat myös lastensuojelun ja huoltajan tietoon. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies EOAK/1165/2021 (oikeusasiamies.fi): AOA viittasi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, Finlex) 5 §:ään, jonka mukaan asiakirjat ovat viranomaisen asiakirjoja, vaikka ne olisi laadittu viranomaisen antaman toimeksiannon johdosta. Siten lastensuojelulaitoksessa laaditut asiakirjat ovat sijoittajakunnan asiakirjoja. Toimeksiantosopimuksessa on määriteltävä, miten palveluntuottaja huolehtii asiakastietojen käsittelystä. Kun lapsen sijaishuoltopaikka vaihtuu, harkitaan sosiaalitoimessa, mitkä tiedon on välttämätöntä toimittaa uudelle sijaishuoltopaikalle. 

Yksityisen sijaishuoltopaikan edustajalle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen päätöksentekoa silloin, kun lapsen sijaishuoltopaikkaa ollaan muuttamassa tai huostassapitoa lopettamassa. Yksityisen sijaishuoltopaikan edustajalla on myös oikeus hakea muutosta edellä mainituissa asioissa. Kuulemisen yhteydessä ja prosessin kuluessa sijaishuoltopaikan edustajalla on oikeus tietoihin, jotka ovat vaikuttaneet tai voineet vaikuttaa asian ratkaisuun.
Hallintolain mukainen kuuleminen
Huostaanotto - Asianosaisten kuuleminen

Tekstin on laatinut VT Mirjam Araneva, SOS-lapsikylä

Lähteet