Huostaanoton prosessi

Tässä on kuvattuna huostaanoton prosessi vaiheittain. 

 1. Huostaanotolle on oltava lain mukaiset edellytykset lastensuojelulain 40 §:n mukaisesti. Huostaanoton valmistelussa on arvioitava muun muassa lapsen kasvuolosuhteita, lapsen etua, lapsen elämäntavan vahingollisuutta sekä mahdollisuutta avohuollon tukitoimiin.
  Lastensuojelulaki 40 § (Finlex)
  Huostaanottotarpeen arviointi
 2. Lapsen asiassa tulee järjestää neuvotteluja lapsen ja perheen läheisten kanssa. Perheen kanssa sovitaan, keitä kutsutaan mukaan. Lopullisen arvion kutsuttavista tekee kuitenkin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Tarkoituksena on pyrkiä hyvään yhteistyöhön asianosaisten kanssa, jotta neuvottelulla päästäisiin toivottuun tulokseen.
  Lastensuojelulaki 31 § (Finlex) 
  Työskentely huostaanottovaiheessa
 3. Sijaishuoltopaikan valinnassa on huomioitava lapsen tarpeet, huostaanoton perusteet sekä lapsen mahdollisuus yhteydenpitoon läheistensä kanssa. Vaihtoehtoja ovat sukulaissijoitus, perhehoito, ammatilliset perhekodit, lastensuojelulaitokset ja koulukodit. Ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle on selvitettävä läheisten mahdollisuudet ottaa lapsi luokseen asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen.  
  Lastensuojelulaki 32 § ja 50 § (Finlex) 
  Sijaishuoltopaikan valinta
 4. Tehdään asiakassuunnitelma yhteistyössä lapsen ja hänen perheensä kanssa.
  Lastensuojelulaki 30 § (Finlex) 
  Sijaishuollon asiakassuunnitelma
 5. Asianosaisille on annettava tilaisuus tulla todisteellisesti kuulluksi ja ilmaista mielipiteensä huostaanotosta ja sijaishuoltopaikasta.
  Lastensuojelulaki 42 § (Finlex)
  Asianosaisten kuuleminen 
  Lapsen mielipiteen selvittäminen
 6. Suostumukseen perustuva huostaanotto: Tehdään kirjallinen päätös huostaanotosta ja sijaishuoltoon sijoittamisesta. Jos huoltaja tai 12 vuotta täyttänyt lapsi eivät vastusta huostaanottoa, sen valmistelee sosiaalityöntekijä ja päätöksen tekee johtava viranhaltija. Päätös annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille ja heillä on oikeus hakea siihen muutosta hallinto-oikeudelta.
  Lastensuojelulaki 43 § (Finlex)
  Päätöksentekoprosessi
 7. Tahdonvastainen huostaanotto: Jos 12 vuotta täyttänyt lapsi tai hänen huoltajansa vastustaa huostaanottoa, on johtavan viranhaltijan tehtävä siitä hakemus hallinto-oikeudelle. Hakemus on annettava tiedoksi kaikille asianosaisille. 
  Lastensuojelulaki 44 § (Finlex)
  Päätöksentekoprosessi
 8. Sijaishuoltoon sijoittamisen yhteydessä on tarkistettava lapsen terveydentila, joko ennen huostaanottoa tai välittömästi sen jälkeen. Terveydentilaa ei tarvitse tutkia, jos lapselle on tehty lääkärintarkastus kolmen viimeisen kuukauden sisällä ennen huostaanottoa, tai jos se on muutoin ilmeisen tarpeetonta.
  Lastensuojelulaki 51 § (Finlex) 
  Sijaishuoltopaikan valinta - Lapsen terveydentilan tutkiminen
 9. Huostaanotto voidaan muutoksenhausta huolimatta panna heti täytäntöön, kun siitä on suostumukseen perustuvissa tilanteissa johtavan viranhaltijan tekemä päätös, jossa huostaanotto määrätään heti täytäntöönpantavaksi.
  Lastensuojelulaki 91 § (Finlex)
  Kiireellisen sijoituksen edellytysten täyttyessä lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti jo ennen huostaanottopäätöstä. Jos asia on vireillä hakemusasiana hallinto-oikeudessa, kiireellisestä sijoituksesta täytyy heti ilmoittaa hallinto-oikeudelle.
  Lastensuojelulaki 38 § (Finlex)
  Kiireellinen sijoitus
  Huostaanottopäätös raukeaa, ellei sen täytäntöönpanoon ole ryhdytty kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ryhtyminen käsittää esimerkiksi karkumatkalla olevan lapsen etsinnän käynnistämisen. 
  Lastensuojelulaki 48 § (Finlex)
 10. Huostaanotto on voimassa toistaiseksi. Päätös huostaanotosta raukeaa viimeistään lapsen täytettyä 18 vuotta. Huostassapito on lopetettava, kun siihen ei enää ole perusteita. Päätös huostaanoton lopettamisesta ei saa olla lapsen edun vastainen.
  Lastensuojelulaki 47 § (Finlex)
  Huostassapidon kesto - Huostaanoton jatkuva arviointi

anna palautetta lastensuojelun käsikirjasta