Sijoitus avohuollon tukitoimena

Avohuollon tukitoimena tapahtuva sijoitus on rajattu, tuen tarvetta arvioiva tai kuntouttava jakso. Se on suunnitelmallinen tukitoimi, joka järjestetään asiakassuunnitelmassa tarkoitetulla tavalla.
Lastensuojelulaki 37 § (Finlex)
Asiakassuunnitelma

Lapsi sijoitetaan ensisijaisesti yhdessä hänen vanhempansa, huoltajansa tai muun hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaavan henkilön kanssa. Koko perheen sijoitus voi tapahtua laitoksessa tai sitä voidaan järjestää perhehoidossa. 

Perheen kriisitilanteessa avohuollon sijoitus voidaan järjestää myös turvakodissa. 

Sijoitus voi liittyä myös perheen aikuiselle annettavaan hoitoon. Tällöin voi olla tarkoituksenmukaista, että lapsi saa asua edelleen vanhempansa kanssa.

HE 252/2006 vp, s. 156

Lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena lyhytaikaisesti myös yksin. Tämä on kuitenkin mahdollista vain rajatuissa tapauksissa, eli silloin kun sijoittaminen on tarpeen

  • lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi
  • lapsen kuntouttamiseksi tai
  • lapsen huolenpidon järjestämiseksi väliaikaisesti huoltajan tai muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimena yksin ilman vanhempaa, huoltajaa tai muuta hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaavaa henkilöä olisi kuitenkin mahdollista vain hyvin rajatuissa tapauksissa ja tällöinkin lyhytaikaisesti. Siten lapsi voitaisiin sijoittaa kodin ulkopuolelle yksin ainoastaan silloin, jos se on tarpeen lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi tai lapsen kuntouttamiseksi taikka lapsen huolenpidon järjestämiseksi hänen huoltajansa tai sen henkilön tilapäisen sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi, jonka hoidossa ja kasvatuksessa lapsi on.
(Hallituksen esitys eduskunnalle lastensuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 252/2006 vp., 156, Finlex)

Avohuollon tukitoimena tapahtuvan sijoituksen aikana ei voida rajoittaa lapsen ja hänen huoltajansa välistä yhteydenpitoa eikä käyttää muitakaan lastensuojelulain 11 luvun mukaisia rajoitustoimenpiteitä.
Lastensuojelulaki 11 luku
Rajoitustoimenpiteet sijaishuollossa

Tietoa lapsille ja nuorille

Huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumus

Avohuollon sijoitukseen vaaditaan lähtökohtaisesti lapsen huoltajien ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumus. Sijoituksen yhteydessä lapsen huolto ja hänen asioistaan päättäminen säilyvät kokonaan huoltajilla. Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, asuinpaikasta sekä muista henkilökohtaisista asioista.
Lastensuojelulaki 37 § (Finlex)

Lapsi voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin sijoittaa avohuollon tukitoimena, vaikka jotakuta huoltajaa ei voida kuulla matkan, sairauden tai muun syyn vuoksi, tai jos huoltajat ovat sijoittamisesta erimielisiä. 

Edellytyksenä on tällöin, että 

  • lapsen kanssa asuva tai sijoituksen ajan lapsen kanssa asuva huoltaja siihen suostuu ja
  • sijoitus on lapsen edun mukainen.

Jos huoltajat ovat erimielisiä, päätösvalta on viime kädessä sillä huoltajalla, jonka luona lapsi asuu.

Lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena toisen huoltajan vastustuksesta huolimatta esimerkiksi silloin, kun lapsen huoltajat asuvat erillään ja lasta ollaan sijoittamassa yksin tai yhdessä sen huoltajan kanssa, jonka luona hän asuu. 

Yksin lapseen kohdistuva avohuollon sijoitus edellyttää myös 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumuksen. 

Lastensuojelulaki 37 a § 2 momentti (Finlex)
HE 252/2006 vp, s. 157

Avohuollon sijoitus pitää lakkauttaa ja lapsi kotiuttaa, jos huoltaja, jonka suostumukseen sijoitus perustuu, peruuttaa suostumuksensa tai kieltää sijoituksen jatkamisen.

Jos 12 vuotta täyttänyt lapsi itse vaatii avohuollon sijoitusta, mutta hänen huoltajansa vastustaa sitä, täytyy arvioida edellytykset edunvalvojan määräämiseksi. Viime kädessä on arvioitava myös huostaanoton edellytysten täyttymistä. Ensisijaisesti täytyy kuitenkin pyrkiä ratkaisemaan lapsen ja hänen huoltajansa välinen mahdollinen ristiriita sosiaalityön keinoin.

Huostaanoton edellytysten arviointi

Lasta ei saa sijoittaa toistuvasti avohuollon tukitoimena, jos lapsen etu ei välttämättä vaadi uutta lyhytaikaista sijoitusta. Huostaanoton edellytykset täytyy arvioida, jos lapsen sijoittaminen avohuollon tukitoimena on toistuvasti tarpeen. 
Lastensuojelulaki 37 a § 1 momentti (Finlex)

Lapsen sijoittamista yksin avohuollon tukitoimena ei saa käyttää pitkäaikaisesti lapsen hoidon järjestämiseen esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsi ei vanhemmista tai huoltajista johtuvista syistä voi palata kotiin. Jos on todennäköistä, ettei lapsi voi pitkään aikaan, esimerkiksi puoleen vuoteen, palata kotiinsa, täytyy selvittää huostaanoton ja sijaishuollon järjestämisen edellytykset.
Huostaanotto

Kiireellinen avohuollon tukitoimi

Avohuollon sijoitus voi kuitenkin olla mahdollinen kiireellisenä toimenpiteenä myös silloin, kun huostaanoton edellytykset täyttyvät. Avohuollon sijoitusta voidaan käyttää kiireellisen sijoituksen sijaan, jos se riittää turvaamaan lapsen terveyden ja kehityksen, eikä sijoituksen aikana tarvitse käyttää rajoitustoimenpiteitä.

Myös kiireellinen avohuollon sijoitus edellyttää huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumusta. 

Lastensuojelulaki 37 b § (Finlex)
HE 164/2014 vp, s. 149-150
Huostaanotto
Kiireellinen sijoitus

Suunnitelmallinen ja rajattu sijoitus

Avohuollon sijoitus on suunnitelmallinen ja rajattu sekä kestoltaan lähtökohtaisesti lyhytkestoinen toimenpide.  Kun avohuollon sijoituksesta päätetään, täytyy määritellä sen tavoitteet ja arvioitu kesto.

Asiakassuunnitelmassa määritellään yhdessä asiakkaiden kanssa

  • sijoituksen tavoitteet
  • arvioitu kesto sekä
  • ajankohta, jolloin sijoituksen tavoitteiden toteutumista arvioidaan.

Avohuollon tukitoimena järjestettävän sijoituksen lähtökohtana on lapsen ja perheen kuntoutuminen, ei pitempiaikainen sijoitus kodin ulkopuolelle.

Jos lapsen kodin ulkopuolisen sijoituksen tarve jatkuu yli kolme kuukautta, täytyy selvittää sijoituksen jatkamisen edellytykset ja sen vaihtoehdot kuten mahdollinen sijaishuollon tarve.

Jos avohuollon sijoitusta jatketaan, tilanne täytyy arvioida uudelleen jälleen kolmen kuukauden kuluttua. Lapsen ihmissuhteiden pysyvyys täytyy turvata, eikä häntä saa siirrellä epätarkoituksenmukaisesti kodin ja sijoituspaikan välillä.

Lastensuojelulaki 37 a § 3 momentti (Finlex)
HE 252/2006 vp, s. 158

Ratkaisussaan 31.7.2014 Dnro 1780/2014 eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen sijainen katsoi, että lapsen läheisverkoston selvittämistä koskeva säännös (lastensuojelulain 32 §, Finlex) ei ole itsenäinen lapsen sijoittamista koskeva säännös. Jos lapsen kodin ulkopuoliseen sijoitukseen päädytään, on toimielimen käytettävissä lapsen avohuollon sijoittamista tai sijaishuoltoon sijoittamista koskevat säännökset. Selvityksen mukaan kantelijan lapsen sijoittamisesta kodin ulkopuolelle ei oltu tehty päätöstä. Sosiaali- ja terveystoimi oli siten toiminut asiassa lastensuojelulain vastaisella tavalla. Ratkaisussa pohdittiin myös velvollisuutta arvioida sijoituksen jatkamisen edellytyksiä lastensuojelulain 37 a §:n mukaisesti.

Lastensuojelulain mukaan avohuollon tukitoimet ovat aina ensisijaisia. Jos avohuollon keinot vastaavat riittävästi lapsen tuen tarpeeseen, niitä täytyy järjestää.

Erityisesti täysi-ikäisyyttä lähestyville lapsille avohuollon sijoitus voi olla onnistunein ratkaisu, joka turvaa lapsen edun toteutumisen. Esimerkiksi tällöin lapseen yksin kohdistunut sijoitus voi kestää pidempäänkin.

Lapsella on oikeus jälkihuoltoon, jos avohuollon sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut vain lapseen.
Lastensuojelulaki 75 § (Finlex)
Jälkihuolto

Kuuleminen, päätös ja muutoksenhaku

Jos lasta ollaan sijoittamassa yksin tai yhdessä sen huoltajan kanssa, jonka luona hän asuu, täytyy kuulla myös toista huoltajaa. Jos toista huoltajaa ei ole kuultu tai hänen vastustuksensa on jätetty huomiotta, se täytyy perustella päätöksessä. 

Päätös sijoituksesta annetaan tiedoksi molemmille huoltajille, jolloin heillä on mahdollisuus hakea muutosta päätökseen. Päätös täytyy antaa myös sille huoltajalle, jota ei ole kuultu tai jonka vastustus on jätetty huomiotta. Muutoksenhakuoikeus on 12 vuotta täyttäneellä lapsella sekä lapsen huoltajalla, jota päätös koskee.

Lastensuojelulaki 89 § 2 momentti (Finlex) 
HE 252/2006 vp, s. 157

Helsingin hallinto-oikeuden ratkaisussa 7.6.2012 12/0584/5 (Finlex) jätettiin isän valitus tutkimatta sekä kumottiin ja poistettiin kaupungin lapsi- ja perhejaoston päätös. Isä oli tehnyt oikaisuvaatimuksen viranhaltijan tekemään päätökseen. Hallinto-oikeus totesi, ettei isä ole lapsen huoltaja eikä tarkoituksena ole ollut, että lapsi asuisi isänsä kanssa sijoituspaikassa. Päätös lapsen avohuollon sijoituksesta siis koskenut isää eikä hänellä ollut oikeus hakea muutosta viranhaltijan päätökseen lastensuojelulain 89 §:n 2 momentin perusteella.

Lapsi vanhemman mukana vankilassa

Alle kaksivuotias lapsi voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena vankeusrangaistustaan suorittavan tai tutkintavankeudessa olevan vanhempansa luo vankilan perheosastolle. Alle kolmivuotiaan lapsen sijoitus voi jatkua perheosastolla, jos lapsen etu sitä välttämättä vaatii. 
Lastensuojelulaki 37 § 3 momentti (Finlex) 
Lisätietoa lapsi vanhemman mukana vankilassa