Kiireellinen sijoitus

Jos lapsi on lastensuojelulain 40 §:ssä mainituista syistä välittömässä vaarassa, voidaan hänelle järjestää kiireellisesti sijaishuoltona hänen tarvitsemansa hoito ja huolto.

Kiireellinen sijoitus on vakava puuttuminen ihmisten elämään ja yksityisyyteen, joten se on viimesijainen toimenpide, kun ei ole muita mahdollisuuksia turvata lapsen tilannetta.

Sosiaali- ja terveysministeriön Kuntainfo käsittelee tarkemmin ”välittömän vaaran” tulkintaa.

Lastensuojelulaki 38 § 1 momentti (Finlex)
Lastensuojelulaki 40 § (Finlex)
Kuntainfo: Mitä tarkoittaa välitön vaara kiireellisen sijoituksen edellytyksenä? (STM)

Tietoa lapsille ja nuorille

Kiireellisen sijoituksen syyt

Kiireelliseen sijoitukseen voi olla monia syitä. Tällaisia voivat olla esimerkiksi:

 • Kodin olosuhteet tai puutteet lapsen huolenpidossa vaarantavat välittömästi lapsen terveyden tai kehityksen.
 • Lapsen vanhemmat ovat väliaikaisesti kykenemättömiä hoitamaan lastaan, mikä välittömästi vaarantaa lapsen terveyden tai kehityksen.
 • Lapsen vanhemmat eivät kykene huolehtimaan lapsestaan päihteiden tai akuutin mielenterveysongelman syntymisen takia.
 • Vanhemmille on tapahtunut onnettomuus tai sairastuminen, joka asettaa lapsen välittömään vaaraan.
 • Lapsi on jätetty heitteille tai häntä on kohdeltu kaltoin, ja hänen henkensä ja hyvinvointinsa on välittömässä vaarassa. 
 • Lapsi käyttäytyy itsetuhoisesti, käyttää päihteitä tai tekee rikoksia. 

Lapsen kiireellistä sijoitusta ei saa käyttää vanhempien välisen huoltoriidan ratkaisukeinona tai tapaamisoikeutta koskevan riidan täytäntöönpanokeinona.

Päätöksenteko

Kiireellinen sijoitus edellyttää viranomaispäätöstä. Sitä ei voi tehdä yksityinen palveluntuottaja.
Päätökset lastensuojelussa ja muutoksenhaku

Päätöksen kiireellisestä sijoituksesta ja sen lopettamisesta tekee hyvinvointialueen määräämä ammatillisen kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä. Päätöksen kiireellisestä sijoituksesta voi siis tehdä myös lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä.

Jos asia on vireillä hakemusasiana hallinto-oikeudessa, kiireellisestä sijoituksesta täytyy heti ilmoittaa hallinto-oikeudelle. Samalla tulee ilmoittaa, onko lapsi tarkoitus sijoittaa huostaanotettuna siihen paikkaan, minne hänet on sijoitettu kiireellisesti, ja huostaanottohakemusta on muutettava vastaavasti. Perusteet sille, miksi kyseessä oleva sijaishuoltopaikka on valittu, on ilmettävä hakemuksen muutoksesta.
Lastensuojelulaki 13 § (Finlex) ja 25 d §

Usein kiireelliset sijoitukset tapahtuvat myös virka-ajan ulkopuolella, jolloin päätöksen tekee sosiaalipäivystyksessä toimiva hyvinvointialueen määräämä, sosiaalityöntekijän kelpoisuuden omaava työntekijä.
Sosiaalipäivystys

Päätöksen kiireellisen sijoituksen jatkamisesta tekee johtava viranhaltija tai johtavan viranhaltijan määräämä muu viranhaltija. Sama henkilö ei voi tehdä päätöstä sekä kiireellisestä sijoituksesta että sen jatkamisesta.
Lastensuojelulaki 13 § 2 momentti (Finlex)
Lastensuojelulaki 38 a § (Finlex)

Kiireellistä sijoitusta koskeva päätös täytyy aina perustella. Perusteluista täytyy käydä ilmi

 • mikä on se välitön vaaratilanne, jonka vuoksi päätös tehdään
 • sijoituspaikka
 • perustelut sijoituspaikan valinnalle. 

Päätökset lastensuojelussa ja muutoksenhaku

Jos päätöksen täytäntöönpanoa ei voida lapsen terveyttä tai kehitystä vaarantamatta siirtää päätöksen lainvoimaiseksi tuloon saakka, voidaan päätöksessä määrätä se heti täytäntöönpantavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Lastensuojelulaki 91 § mom 1 

Mielipiteen selvittäminen kiireellisen sijoituksen päätöksissä

Ennen kuin tehdään päätös kiireellisestä sijoituksesta, sen jatkamisesta ja lopettamisesta täytyy selvittää lapsen, vanhemman, huoltajan sekä muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavan henkilön mielipide ja käsitys asiasta.
Lastensuojelulaki 39 a § (Finlex)

Mielipiteen selvittäminen ei ole sama kuin hallintolain mukainen kuuleminen. Tarkoituksena on selvittää mielipide esimerkiksi siitä, mihin lapsi sijoitetaan tai voitaisiinko lapsen hoito järjestää väliaikaisesti esimerkiksi muun läheisen henkilön luona. 

Samalla arvioidaan, onko sijoitus vastentahtoinen, vai voisiko kiireellinen avohuollon sijoitus olla lapsen edun mukainen ja riittävä toimenpide turvaamaan lapsen tilanteen.

Mielipiteen selvittäminen voidaan poikkeuksellisesti jättää tekemättä, jos asia on niin kiireellinen, ettei selvitystä voida tehdä. Tällöin viivästys aiheuttaisi haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle.
Lastensuojelulaki 39 a § (Finlex)

Mielipiteen selvittäminen ja sen sisältö on kirjattava asiakasasiakirjoihin. Jos mielipide tai käsitys on jätetty selvittämättä, se on perusteltava päätöksessä.

Jos asiaan osallisen mielipidettä ja käsitystä ei ole selvitetty ennen päätöstä, hänelle täytyy tiedottaa kiireellisestä sijoituksesta mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Tiedottamisen yhteydessä hänelle täytyy varata mahdollisuus esittää käsityksensä asiasta ja saada tietoa oikeudesta saada apua.
Lastensuojelulaki 39 a § 2 momentti (Finlex)

Sijoituspaikka

Jos kiireellinen sijoitus tehdään, lapsi voidaan sijoittaa perhehoitoon, lastensuojelulaitokseen, terveydenhuollon laitokseen tai järjestää muulla tavoin hänen tarvitsemansa hoito.

Sijoitus voi tapahtua kiireellisesti terveydenhuollon laitokseen, jos lapsi tarvitsee välitöntä terveydenhuollon viranomaisten järjestämää hoitoa ja huolenpitoa.
Lastensuojelulaki 49 § (Finlex)

Joissakin tilanteissa kiireellinen sijoitus on mahdollista tehdä lapsen sukulaisen luokse.

Sijoituspaikka on valittava kiireelliseen sijoitukseen johtaneiden syiden perusteella.

Oikeusvaikutukset

Kiireellinen sijoitus on oikeusvaikutuksiltaan verrattavissa huostaanottoon.
Huostaanotto

Kiireellisen sijoituksen aikana hyvinvointialueella on oikeus päättää lapsen asioista toimenpiteen tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.

Yleensä tämä merkitsee päätöstä lapsen olinpaikasta, hoidosta, välttämättömästä terveydenhuollosta ja lapsen yhteydenpidosta.

Jos kiireellisen sijoituksen tai väliaikaismääräyksen aikana joudutaan rajoittamaan yhteydenpitoa, siitä täytyy tehdä erillinen päätös. 
Yhteydenpidon rajoittaminen
Lastensuojelulaki 38 § 4 momentti (Finlex)

Jos asia on vireillä hakemusasiana hallinto-oikeudessa, kiireellisestä sijoituksesta tai mahdollisista rajoituspäätöksistä täytyy aina ilmoittaa hallinto-oikeudelle. 
Lastensuojelulaki 25 d §

Hyvinvointialueella on viime kädessä kokonaisvaltainen vastuu lapsen hoidon ja huollon järjestämisestä. Lapsen asioista täytyy neuvotella huoltajien ja vanhempien kanssa sekä pyrkiä hyvään yhteistoimintaan.
Yhteistyö vanhempien kanssa

Kiireellisen sijoituksen päättyminen, raukeaminen tai jatkuminen

Kiireellisen sijoituksen enimmäiskestoaika yhdellä viranhaltijan tekemällä päätöksellä on 30 päivää.

Tänä aikana täytyy tehdä

 • päätös kiireellisen sijoituksen lopettamisesta
 • päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta
 • päätös huostaanotosta tai
 • hakemus huostaanotosta hallinto-oikeudelle.

Kiireellisen sijoituksen jatkuminen yli 30 päivää

Seuraavissa tapauksissa kiireellinen sijoitus voi kestää ilman eri päätöstä yli 30 päivää:

 1. Johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä virkasuhteinen sosiaalityöntekijä tekee 30 päivän kuluessa kiireellisen sijoituksen alkamisesta huostaanottohakemuksen hallinto-oikeudelle.
  Päätöksentekoprosessi - Huostaanottohakemus hallinto-oikeudelle
 2. Lapsen huostaanottoa koskeva asia on jo ennen kiireellisen sijoituspäätöksen tekemistä vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallinto-oikeudessa.
  Lastensuojelulaki 38 § 3 momentti (Finlex)

Jos 30 päivää ei ole riittävä aika lapsen huostaanoton tarpeen selvittämiseksi tai riittävien tukitoimien kartoittamiseksi, voidaan tehdä päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta. Kiireellistä sijoitusta voidaan jatkaa päätöksellä enintään 30 päivällä.

Päätöksen jatkamisesta tekee ammatillisen kelpoisuuden omaava johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä virkasuhteinen sosiaalityöntekijä. Jatkopäätöstä ei kuitenkaan voi tehdä sama viranhaltija, joka on tehnyt päätöksen kiireellisestä sijoituksesta.
Lastensuojelulaki 38 a § (Finlex)
Lastensuojelulaki 13 § 2-3 momentti (Finlex)

Päätös kiireellisen sijoituksen jatkamisesta voidaan tehdä, jos

 1. tarvittavista lastensuojelutoimenpiteistä (huostaanotto, muut toimenpiteet) ei ole mahdollista päättää ilman lisäselvityksiä. Jos päätös toimenpiteistä voidaan tehdä olemassa olevan tiedon pohjalta, jatkopäätöstä ei saa tehdä.
 2. välttämättömiä lisäselvityksiä ei ole mahdollista saada 30 päivässä kiireellisen sijoituksen tekemisestä ja
 3. jatkopäätös on lapsen edun mukainen.
  Lastensuojelulaki 38 a § (Finlex)

Kiireellisen sijoituksen päättyminen

Kun peruste kiireelliselle sijoittamiselle on lakannut tai sijoitus on rauennut, sosiaalityöntekijän täytyy tehdä välittömästi päätös sijoituksen lopettamisesta. 
Lastensuojelulaki 39 § 1 momentti (Finlex)

 1. Peruste kiireelliselle sijoittamiselle lakkaa, kun sosiaalityöntekijä arvioi, että lapsi voi palata turvallisesti kotiin. Joko lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai sosiaalipäivystyksen sosiaalityöntekijä tekee erillisen päätöksen kiireellisen sijoituksen lakkaamisesta.
 2. 30 tai 60 päivän aikana kiireellinen sijoitus voi päättyä myös päätökseen huostaanotosta. Tällöin on kyseessä suostumukseen perustuva huostaanotto, jolloin päätöksen asiasta tekee sosiaalihuollon johtava viranhaltija tai hänen määräämänsä kelpoisuuden omaava sosiaalityöntekijä.
  Päätöksentekoprosessi - Suostumukseen perustuva huostaanotto

Kiireellisen sijoituksen raukeaminen

Myös kiireellisen sijoituksen raukeaminen edellyttää erillistä päätöstä.

Sijoitus raukeaa, jos päätöstä huostaanotosta tai hallinto-oikeudelle tarkoitettua huostaanottohakemusta ei ole tehty

 1. 30 päivässä kiireellisen sijoituksen alkamisesta tai
 2. ennen kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen päättymistä.

Lastensuojelulaki 39 § (Finlex)

Erillistä päätöstä kiireellisen sijoituksen lopettamisesta ei tarvitse tehdä, kun hallintotuomioistuin antaa

 • väliaikaisen määräyksen lapsen olinpaikasta ja hoidosta tai
 • päätöksen huostaanottoasiassa.

Lastensuojelulaki 83 § (Finlex)
Päätöksentekoprosessi - Väliaikainen määräys lapsen olinpaikasta

Määräaikojen laskeminen

Kiireellistä sijoitusta koskevien määräaikojen kuluminen alkaa lapsen tosiasiallisesta sijoittamisesta tai päätöksen tekemisestä.

Jos lapsi esimerkiksi sijoitetaan lauantaina ja päätös tehdään maanantaina, tehdään päätös alkamaan lauantaista, josta alkaa myös määräajan kuluminen.

Määräaikoihin ei siis sovelleta niin sanottua määräaikalakia, joten myös ensimmäinen päivä lasketaan mukaan määräajan kulumiseen.

Lastensuojelulaki 38 § 2 momentti ja 38 a § 2 momentti (Finlex)