Lastensuojelun avohuolto

Avohuollon tukitoimien tarkoituksena on

  • edistää ja tukea lapsen myönteistä kehitystä sekä
  • tukea ja vahvistaa vanhempien, huoltajien ja lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kasvatuskykyä ja -mahdollisuuksia.

Lastensuojelulaki 34 § (Finlex)
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet

Lastensuojelun keskeinen periaate on lapsen vanhempien ja huoltajien tukeminen lapsen kasvatuksessa. Avohuollon tukitoimet ovat siten aina ensisijaisia huostaanottoon ja sijaishuoltoon nähden.

Avohuollon tukitoimien pitää kuitenkin olla lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia, mahdollisia ja riittäviä. Jos avohuollon tukitoimet eivät ole lapsen kannalta tarkoituksenmukaisia, mahdollisia tai riittäviä, lapsi täytyy ottaa huostaan. 

Lastensuojelulaki 4.3 § ja 40 § (Finlex)
Huostaanottotarpeen arviointi

Avohuollon järjestäminen

Avohuollon tukitoimia täytyy järjestää viipymättä, kun lastensuojelun tarve on todettu.

Avohuollon tukitoimia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä lapsen ja vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa.

Lastensuojelulaki 34 § (Finlex)

Hyvinvointialueen täytyy huolehtia siitä, että avohuollon sisältö ja laajuus vastaavat hyvinvointialueella esiintyvää tarvetta. Lastensuojelulain mukaisia muita avohuollon tukitoimia täytyy järjestää tarvittaessa.
Lastensuojelulaki 11 § (Finlex) 
Lastensuojelulaki 36 § (Finlex) 

Lastensuojelulaki ei velvoita hyvinvointialuetta ehdottomasti järjestämään kaikkia tukitoimia. Se ei myöskään tuo asiakkaalle subjektiivista oikeutta kaikkiin laissa mainittuihin tukitoimiin. Hyvinvointialueella on kuitenkin järjestämisvastuu. Lasta tai perhettä ei saa jättää ilman tukitoimia esimerkiksi määrärahojen niukkuuteen vedoten. Yksittäisen lapsen ja perheen kohdalla arvioidaan tapauskohtaisesti tukitoimien tarve.
Lastensuojelun avohuollon tukitoimet

Yleensä avohuollon järjestämisestä ja kustannuksista vastaa se hyvinvointialue, jonka alueella lapsen kotikunta on. Kun lapsi on sijoitettuna avohuollon tukitoimena toisen hyvinvointialueen alueelle, sijoittajahyvinvointialue ja sijoitushyvinvointialue vastaavat yhdessä avohuollon järjestämisestä. Kustannusvastuu kuuluu kuitenkin sijoittajahyvinvointialueelle.
Lastensuojelulaki 16 a § ja 16 b § (Finlex)
Sijoitus avohuollon tukitoimena

Menettely

Tukitoimet ovat osa suunnitelmallista avohuollon työskentelyä. Lapsen etu on aina ensisijainen, kun tukitoimia suunnitellaan ja toteutetaan.

Avohuollon tukitoimet kirjataan asiakassuunnitelmaan. Tukitoimien myöntämisestä tehdään päätös. Myös kielteinen päätös täytyy tehdä, jos asiakkaan pyytämää palvelua ei voida myöntää.
Päätökset lastensuojelussa ja muutoksenhaku

Asiakassuunnitelmaan kirjataan, missä asioissa tukea on tarkoitus antaa ja millä aikataululla tukitoimien tavoitteisiin pyritään. Tukitoimien täytyy olla suunnitelmallisia ja niiden täytyy vastata lapsen ja perheen yksilöllisiin, tilannekohtaisiin tarpeisiin.

Asiakassuunnitelmaan kirjataan myös asianomaisten mahdolliset eriävät näkemykset tuen tarpeesta ja tukitoimien järjestämisestä. Suunnitelma täytyy tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. Jos tukitoimet eivät riitä, asiakassuunnitelma arvioidaan ja sovitaan jatkotoimista.

Lastensuojelulaki 30 § (Finlex)
Avohuollon asiakassuunnitelma

Yhteistyö huoltajan ja vanhemman kanssa

Avohuollon tukitoimia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä lapsen ja vanhempien, huoltajien tai muiden lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavien henkilöiden kanssa. Lähtökohta siis on, että molemmat huoltajat suostuvat tukitoimiin.
Lastensuojelulaki 34 § 2-3 momentti (Finlex)

Yhteistyövelvoitetta on kuitenkin lievennetty tilanteessa, jossa edellytyksiä yhteistyöhön toisen vanhemman kanssa ei ole. Silloin sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa toteuttaa tukitoimia esimerkiksi vain sen vanhemman kanssa, jonka luona lapsi asuu. Päätös tukitoimista toimitetaan silti myös toiselle huoltajalle. 
HE 252/2006 vp, s. 153 (Eduskunta) 

Kyseessä voi olla esimerkiksi tilanne, jossa on vanhemmilla on yhteishuoltajuus, mutta toinen huoltaja systemaattisesti vastustaa tukitoimia.

"Avohuollon tukitoimia voidaan järjestää vain vapaaehtoisesti lapsen huoltajan suostumuksella. Jos suostumusta ei saada tai se perutaan - missä tahansa sijoituksen vaiheessa-, on avohuollon tukitoimet lopetettava. Tällaisessa tilanteessa on lastensuojelun vastuussa olevan viranhaltijan arvioitava, millä tavoin lapsen ja hänen vanhempansa lastensuojelun tarve erityiseen tukeen voidaan muutoin järjestää." Eduskunnan apulaisoikeusasiamies 10.11.2021, EOAK/5250/2020 (oikeusasiamies.fi)

Yhteistyö lapsen kanssa

Kun avohuollon tukitoimia suunnitellaan ja toteutetaan, lasta täytyy tavata riittävän usein ja henkilökohtaisesti.

Lapselle täytyy antaa tietoa asiasta tavalla, joka vastaa hänen ikäänsä ja kehitystasoaan. Lapsella täytyy olla mahdollisuus esittää mielipiteensä. Lapsen omiin mielipiteisiin ja toiveisiin pitää kiinnittää erityistä huomiota. 

Lastensuojelulaki 5 § (Finlex) 
Lastensuojelulaki 29 § (Finlex)
Lapsen osallisuus

Lapsen ja sosiaalityöntekijän henkilökohtaiset tapaamiset perustuvat lähtökohtaisesti yhteisymmärrykseen huoltajan kanssa.

Tarvittaessa lasta voidaan tavata myös ilman huoltajan suostumusta. Edellytyksenä on, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä tai muu lasta tapaava lastensuojelun työntekijä arvioi sen olevan lapsen edun mukaista. Arviossa täytyy ottaa huomioon lapsen ikä, kehitys tai muut olosuhteet. Asiakaskertomukseen pitää kirjata, miksi sosiaalityöntekijä on tavannut lasta ilman huoltajan suostumusta. Myös tapaamisen sisältö pitää kirjata.

Lastensuojelulaki 29 § (Finlex)

Huoltajalle täytyy ilmoittaa tapaamisesta, ellei se ole selvästi vastoin lapsen etua. Lapsi voi kieltää itseään koskevien tietojen luovuttamisen huoltajalleen, jos siihen on painavia syitä eikä tietojen luovuttaminen ole selvästi lapsen edun vastaista. 
Tietojen antaminen asiakkaalle, asianosaiselle, asiaan osalliselle tai hänen lailliselle edustajalleen