Lastensuojelun avohuollon tukitoimet

Sosiaalipalveluiden, toimeentulotuen ja ehkäisevän toimeentulotuen sekä lasten päivähoidon lisäksi hyvinvointialueen on järjestettävä lapselle ja perheelle heidän tuen tarpeisiinsa perustuen tarpeellisia avohuollon tukitoimia.

Näitä ovat

 • tuki lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
 • lapsen taloudellinen ja muu tuki
  • koulunkäynnissä
  • ammatin ja asunnon hankinnassa
  • työhön sijoittumisessa
  • harrastuksissa
  • läheisten ihmissuhteiden ylläpitämisessä sekä 
  • muiden henkilökohtaisten tarpeiden tyydyttämisessä
 • lapsen kuntoutumista tukevat hoito- ja terapiapalvelut
 • tehostettu perhetyö
 • perhekuntoutus sekä
 • muut lasta ja perhettä tukevat palvelut ja tukitoimet.

Lastensuojelulaki 36 § (Finlex)

Luettelo ei ole tyhjentävä, eikä sen tarkoituksena ole rajata mahdollisia tukitoimia. Säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa myös uusien menetelmien ja tukimuotojen kehittäminen. Tukitoimien täytyy vastata lapsen ja perheen tarpeita ja sopia kulloiseenkin yksilölliseen tilanteeseen. 

Luettelossa mainittuja muita lasta ja perhettä tukevia palveluja ja tukitoimia ovat esimerkiksi pienten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta, kriisityö ja kriisipäivystys, seikkailu- ja perheleirit, tukiasunnot ja turvakotipaikat, taidelähtöiset menetelmät, vauvatyö, nuorten kanssa tehtävä työ ja läheisneuvonpito.

Lastensuojelun asiakkaana olevalle lapselle ja perheelle voidaan edelleen järjestää myös sosiaalihuoltolain mukaisia tukitoimia. Näitä tukitoimia ovat esimerkiksi tukihenkilö ja -perhe, perhetyö, vertaisryhmätoiminta sekä loma- ja virkistystoiminta. 
Lasten, nuorten ja perheiden sosiaalipalvelut (THL)

Lastensuojelun tarve saattaa johtua esimerkiksi riittämättömästä toimeentulosta, puutteellisista asumisoloista tai asunnon puuttumisesta. Tällaisessa tilanteessa hyvinvointialueen täytyy järjestää viipymättä tarpeellinen tuki ja korjata asumisoloihin liittyvät puutteet, esimerkiksi järjestää sopiva asunto.
Lastensuojelulaki 35 § (Finlex)
Toimeentulon ja asumisen turvaaminen

Lastensuojelulla täytyy olla käytössään erilaisia tukitoimia, jotta kukin lapsi ja perhe voi saada juuri tarvitsemaansa tukea. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että yhden perheen kohdalla pitäisi käyttää kaikkia tarjolla olevia tukitoimia.

Lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömät sosiaalihuollon palvelut ja varhaiskasvatus täytyy järjestää asiakassuunnitelman mukaan. Arvio tällaisista välttämättömistä sosiaalihuollon palveluista ei voi rajoittua pelkästään olemassa oleviin palveluihin, vaan kaikki tarvittavat tukitoimet täytyy kirjata ja järjestää, jos sosiaalityöntekijä arvioi ne tarpeellisiksi.

Myös vanhemman tarvitsemat ja hänen asiakassuunnitelmaansa kirjatut palvelut voivat olla lapsen terveyden tai kehityksen kannalta välttämättömiä, jolloin ne täytyy järjestää. Niitä voivat olla esimerkiksi päihdehuollon palvelut.

Lastensuojelulaki 36 § 2 momentti (Finlex)
Asiakassuunnitelma

Tietoa lapsille ja nuorille

Kiireellinen avohuollon tukitoimi

Jos lapsi tarvitsee kiireellisesti apua, voidaan avohuollon tukitoimia järjestää kiireellisesti. Edellytyksenä kuitenkin on, että tukitoimet ovat lapsen edun mukaisen huolenpidon toteuttamiseksi sopivia, mahdollisia ja riittäviä. 
Lastensuojelulaki 37 b § (Finlex) 
Lastensuojelulaki 40 § (Finlex)

Avohuollon sijoitus on tietyin edellytyksin mahdollista toteuttaa myös silloin, kun huostaanoton edellytykset täyttyvät. Tällöin lapselle järjestetään kiireellinen avohuollon sijoitus kiireellisen sijoituksen sijaan. 

Avohuollon sijoitusta voidaan käyttää kiireellisen sijoituksen sijaan, jos se riittää turvaamaan lapsen terveyden ja kehityksen, eikä sijoituksen aikana tarvitse käyttää rajoitustoimenpiteitä. Kiireellinen avohuollon sijoitus edellyttää huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen suostumusta. 
Avohuollon sijoitus 
Kiireellinen sijoitus