Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (VANE)

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning är den statliga samordningsmekanism som avses i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den har till uppgift att främja det nationella genomförandet av konventionen och beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i verksamheten inom alla förvaltningsområden.

Delegationen finns i anslutning till social- och hälsovårdsministeriet. Delegationen består av företrädare för ministerier, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga, arbetsmarknadsorganisationer, representanter för regional- och lokal förvaltning samt forskning.

Förutom en ordförande och en vice ordförande har delegationen högst 16 medlemmar. Delegationen har en generalsekreterare och en planerare. Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder.

Enligt förordningen är delegationens uppgift att

  • främja det nationella genomförandet av konventionen och beaktandet av rättigheterna för personer med funktionsnedsättning i verksamheten inom alla förvaltningsområden
  • göra upp ett verksamhetsprogram för sin mandattid där den anger viktiga nationella mål för att främja genomförandet av konventionen, metoder för att nå målen samt behövlig uppföljning
  • bland sina medlemmar utse en representant för personer med funktionsnedsättning att delta i verksamheten för de kontaktpunkter som avses i artikel 33 i FN-konventionen.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det fakultativa protokollet till konventionen trädde i kraft i Finland den 10 juni 2016. I och med ikraftträdandet grundades delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i stället för riksomfattande handikapprådet.

Kommunala råd för personer med funktionsnedsättning

Ett kommunalt råd för personer med funktionsnedsättning är ett samarbetsforum för föreningar för personer med funktionsnedsättning, myndigheter och beslutsfattare. Det har till uppgift att påverka den kommunala planeringen, beslutsfattandet och uppföljningen inom alla förvaltningsområden så att rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses. Rådet kan ta initiativ samt ge utlåtanden och göra ställningstaganden.

Personer med funktionsnedsättning samt deras anhöriga och organisationer ska ha en tillräcklig representation i rådet. Det är viktigt att det finns representanter eller vid behov inbjudna representanter från olika förvaltningsområden i rådet så att rådets sakkunskap kan kanaliseras på ett genomgående sätt till stöd för allt det beslutsfattande i kommunen som gäller personer med funktionsnedsättning. Målet är en integrering av funktionsnedsättningsfrågorna så att de beaktas när beslut bereds och fattas.

Ett välfungerande samarbete mellan kommunen och rådet för personer med funktionsnedsättning gynnar båda parter. Det är viktigt och slutligen även mer ekonomiskt att ge rådet möjlighet att delta i behandlingen av frågor redan i planeringsfasen så att till exempel otillgängliga avgöranden inte träffas.

Flera kommuner har utarbetat ett funktionshinderpolitiskt program för sig själva. Programmet fungerar i kommunen som en politisk vägvisare och gör att de olika parterna förbinder sig till att förbättra ställningen för personer med funktionsnedsättning i kommunerna. Principerna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning skapar en grund till dessa program.

Källor

Delegationen för rättigheter för personer med funktionsnedsättning VANE