Henkilökohtainen apu ostopalveluna tai hyvinvointialueen omana palveluna

Hyvinvointialue voi järjestää henkilökohtaista apua myös ostopalveluna, jolloin se ostaa avustajapalvelun joko julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

Hyvinvointialueen on lisäksi mahdollista järjestää henkilökohtaista apua itse osana omaa toimintaansa tai tuottaa sopimuksin yhdessä yhden tai useamman hyvinvointialueen kanssa. 

Asiakkaan itsemääräämisoikeus tulee varmistaa ja sitä tulee tarvittaessa tukea myös silloin, kun henkilökohtaista apua järjestetään hyvinvointialueen omana palveluna tai ostopalveluna.

Palvelua toteutettaessa on otettava erityisesti huomioon vammaispalvelulain 8 c §, jonka mukaan henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan omia valintojaan. Henkilökohtainen apu on asiakkaan oman näkemyksen mukaista auttamista niissä tehtävissä ja toimissa, joita asiakas haluaa toteutettavan.

Lisäksi vammaispalvelulain 8 d §:n mukaan henkilökohtaisen avun tuottamistavoista päätettäessä ja henkilökohtaista apua järjestettäessä hyvinvointialueen on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide ja toivomukset sekä palvelusuunnitelmassa määritelty yksilöllinen avun tarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan.

Ostopalvelun yhteydessä asiakkaan näkemykset, elämäntilanne ja vammasta tai sairaudesta johtuvat yksilölliset avuntarpeet tulisi ottaa huomioon jo siinä vaiheessa, kun hyvinvointialue ja palveluntuottaja tekevät ostopalvelusopimusta.

Lisäksi niin henkilökohtaisen avun saajalle kuin palveluntuottajalle on eduksi, että he laativat kirjallisen suunnitelman palvelun toteuttamisesta.

Lue myös:

Lähteet

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021 (Finlex)

Laki hyvinvointialueesta 611/2021 (Finlex)

Hallituksen esitys vammaispalvelulain ja asiakasmaksulain muuttamisesta: (HE 166/2008) (Finlex)
Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta.

Räty, Tapio (2010) Vammaispalvelut. Vammaispalvelujen soveltamiskäytäntö. Kynnys ry.