Stöd för verkställande av nationell användning av bedömningsverktyget RAI

Projektperiod:

1.1.2021–31.12.2023

Organisationsenhet:

Kunskapsledning och medskapande

På andra webbplatser:

Projektet Stöd för verkställande av nationell användning av bedömningsverktyget RAI stöder organisationer som ordnar och producerar social- och hälsovårdstjänster för äldre vid införandet av bedömningsverktyget RAI, användningen av verktyget och utnyttjandet av RAI-information. 

Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre förutsätter att bedömningsverktyget RAI används vid bedömningen av äldre personers funktionsförmåga och servicebehov. En övergångstid fram till den 31 mars 2023 har beviljats för införandet av bedömningsverktyget RAI.

2020 användes bedömningsverktyget RAI i 60–70 % av alla enheter med hemvård för äldre, vanligt serviceboende och serviceboende med heldygnsomsorg. (Undersökningen Situationen inom äldreomsorgen 2020) Det lagstadgade införandet av bedömningsverktyget berör därmed på ett omfattande sätt organisationer som ordnar och producerar tjänster för äldre inom såväl den offentliga som privata sektorn.

Bedömning av servicebehovet med RAI-systemet

Mål

 1. Smidigt och systematiskt införande av bedömningsverktyget RAI i organisationer som ordnar och producerar tjänster för äldre.
 2. Säkerställa tillräckliga kunskaper för en systematisk och pålitlig användning av bedömningsverktyget RAI.
 3. Nationell användning av bedömningsverktyget RAI och främjande av användbarheten.
 4. Förankring av användningen av RAI-information som en del av klientprocesserna för tjänsterna för äldre och kunskapsbaserad ledning.

Aktuella nyheter om projektet och RAI-verksamheten

Genomförande

Styrning, rådgivning och stöd i anknytning till införandet av bedömningsverktyget RAI

 • Beskrivning av modellen för införande av RAI-systemet i Innobyn samt pilottestning och utveckling av modellen tillsammans med social- och hälsovårdsorganisationerna.
 • Stöda organisationer under processen för införande av bedömningsverktyget RAI bland annat med hjälp av webbinarier och webbmaterial.
 • Säkerställa och stöda en smidig RAI-underlicensavtalsprocess.

Säkerställa RAI-kunskaper

 • Planera och organisera en RAI-utbildarutbildningshelhet för organisationer och bygga upp ett nätverk av utbildare.
 • Stöda läroanstalter som utbildar yrkespersoner inom social- och hälsovården för att inkludera RAI-kunskaper i studieinnehållen.
 • Underhåll och utveckling av THL:s RAI-webbskola.

Utveckling av InterRAI-instrumentets användbarhet och stöd för användning

 • Beskrivning och utvärdering av centrala RAI-mätare i TOIMIA-databasen.
 • Tillgång till InterRAI-instrument på finska och svenska.
 • Stöda organisationer som tidigare använt RAI-MDS-instrument vid övergången till interRAI-instrumenten.

Fem RAI-specialister från THL som genomför projektet, kontaktuppgifterna till dessa finns längst ner på sidan.

THL:s RAI-specialister erbjuder information och stöd vid införandet av bedömningsverktyget RAI och användningen av RAI-information. Satu Havulinna, specialist, Sanna Kilpeläinen, planerare, Nina Pellosniemi, specialplanerare, Liisa Kela, specialplanerare och Katri Kakko, utvecklingschef.

Samarbetspartner

Finansiering

Social- och hälsovårdsministeriet

Kontaktinformation

Satu Havulinna
specialist (projektledare)
e-post: [email protected]

Katri Kakko
utvecklingschef (projektchef)
e-post: [email protected]

Liisa Kela 
specialplanerare (verktyg)
e-post: [email protected]

Nina Pellosniemi
specialplanerare (säkerställa kunskaper)
e-post: [email protected]

Sanna Kilpeläinen 
planerare (avtal, kommunikation)
e-post: [email protected]

RAI-info
tel. 029 524 7472 (på vardagar 9.00–15.00) 
e-post: rai(at)thl.fi