RAI-benchmarking

Benchmarking innebär att man utvecklar den egna verksamheten mot de bästa jämförelseobjekten. Inom benchmarking jämför man likartade enheter, använder gemensamma kvalitetsindikatorer och utvecklar det egna arbetet utifrån lärdomar av bästa praxis.

RAI-benchmarking hjälper aktörerna som ordnar och producerar service för äldre att upptäcka utvecklingsområden inom den egna organisationen och att identifiera områden där verksamheten är minst lika bra eller bättre än hos jämförelseenheterna. När de professionella som utreder servicebehoven har gjort RAI-bedömningar av sina klienter kan alla serviceproducentens klienter beskrivas på ett enhetligt, jämförbart sätt.

RAI-jämförelseinformation av god praxis bygger på samarbete mellan kommunala och privata serviceproducenter samt THL. Det har skapats ett samarbetsnätverk för benchmarkingen och verksamheten stöds även av RAI-seminarier som arrangeras varje år. Jämförelseinformationen är offentlig, men utomstående får inte tillgång till uppgifter om enskilda personer.
Mer information om RAI-seminarierna (på finska)

Med hjälp av RAI-benchmarking

  • identifierar du utvecklingsutmaningar
  • följer du upp resultatet av utvecklingsarbetet och kan belöna prestationer
  • inriktar du resurser och service enligt behoven
  • jämför du den egna verksamheten med andra verksamheter
  • lär du dig om god praxis.

Som stöd för RAI-benchmarkingen tillhandahåller THL

  • responsrapporter som upprättas var sjätte månad utifrån bedömningsinformation som samlas in av organisationerna som använder RAI
  • jämförelsedatabaser och responsrapporter för benchmarking
  • RAI-seminarier
  • RAI-handböcker, -guider och -rapporter.