Så här tar du i bruk RAI-systemet

Sidans innehåll

För att införa RAI-systemet krävs det att organisationen förbinder sig att använda RAI-instrumenten på behörigt sätt. Införandet förutsätter att organisationen som använder RAI-systemet

 • beslutar att organisationen eller någon del av den systematiskt bedömer alla klienter med RAI-instrumenten
 • ingår ett underlicensavtal med THL som berättigar till användning av RAI-systemet
 • utser en eller flera RAI-kontaktpersoner i organisationen
 • skaffar RAI-programvaran hos valfri programleverantör
 • säkerställer att dess personal kan göra RAI-bedömningar och använda RAI-informationen på ett ändamålsenligt sätt.

Det avgiftsfria underlicensavtalet berättigar till användning av RAI-systemet

Det avgiftsfria RAI-underlicensavtalet med THL

 • ger rätt att använda finländska RAI-instrument i Finland
 • förpliktar organisationen överföra bedömningsinformation till THL
 • berättigar avtalsparten till jämförelseinformation som sammanställts utifrån bedömningsinformationerna
 • förpliktar avtalsparten att skicka uppdaterad information om organisationsenheternas identifieringsuppgifter och organisationsstrukturen till THL.

Om er organisation hör till en koncern, sammanslutning eller organisation lönar det sig att ingå ett underlicensavtal som täcker hela den större organisationen.

Underlicensavtalet för användning av RAI-instrumenten på ownCloud (på finska)

Anskaffning av RAI-programvara

RAI-bedömningen registreras i ett program, vars anskaffning och konkurrensutsättning serviceanordnaren eller serviceproducenten ansvarar för själv. Programleverantörerna fastställer och tar ut egna avgifter för användningen av sina program. Det har reserverats stöd för anskaffning av programmet i statsandelarna.

Program som stöder RAI-systemet tillhandahålls för närvarande av RAIsoft Oy, Apotti Oy och Invian Oy.

RAI-utbildning tillhandahålls på många sätt

I THL:s avgiftsfria RAI-webbutbildning lär du dig principerna för att använda RAI-systemet och göra RAI-bedömningar, att använda informationen från RAI-bedömningen i individinriktat arbete och att utnyttja RAI-jämförelseinformation i utvecklingen av servicen.

THL ordnar RAI-utbildarutbildning åren 2021–2023 för organisationer som tar i bruk RAI-bedömningsverktyget. Utbildningen är avgiftsfri. Det har reserverats stöd i statsandelarna för deltagande i utbildningen (vikarie- och resekostnader). En person som genomgått utbildarutbildningen är behörig att utbilda andra arbetstagare i sin organisation i hur man gör RAI-bedömningar och använder informationen från bedömningarna.

Personalen i organisationer som deltar i den samfinansierade RAI-verksamheten kan söka till THL:s utbildning för RAI-specialsakkunniga. 

THL:s RAI-utbildarutbildning, RAI-webbutbildning och utbildning för RAI-specialsakkunniga
Samfinansierade RAI-verksamheten (på finska)

Utbildning i registrering av RAI-bedömningar och användning av programmet tillhandahålls av Invian Oy och RAIsoft Oy samt privata företag. Dessa aktörer som tillhandahåller utbildningstjänster tar ut egna avgifter för sina utbildningar.

Genom att delta i den samfinansierade RAI-verksamheten deltar man i benchmarkingen

En organisation som tillhandahåller äldre- och funktionshinderservice kan om den så önskar också delta i samfinansierad RAI-benchmarking. Deltagandet i samfinansierad benchmarking stöder i synnerhet ledarnas och utvecklarnas verksamhet i den organisation som beställer och erbjuder tjänster för äldre.

 • Utöver responsrapporten har organisationerna tillgång till THL:s andra informationsprodukter som till exempel gör det möjligt med regionala jämförelser och jämförelser mellan organisationer.
 • Organisationerna deltar i utvecklingen av informationsprodukterna och RAI-verksamheten.
 • RAI-användarna har möjlighet att delta i utbildningen för RAI-specialsakkunniga som ordnas av THL. 

THL uppmanar organisationer som har infört RAI-systemet att delta i den samfinansierade verksamheten för RAI-benchmarking. De deltagande organisationerna får bland annat stöd att leda sin verksamhet genom RAI-information. Den årliga finansieringsandelen för deltagande i samfinansierad verksamhet bestäms enligt organisationens storlek.

Material för att ingå ett avtal om samfinansierad RAI-verksamheten på ownCloud (på finska)

Samfinansierade RAI-verksamheten (på finska)
RAI-benchmarking (på finska)

Mer information finns på adressen rai[at]thl.fi. 

Hur fördelas kostnaderna?

Underlicensavtalet som ingås med Institutet för hälsa och välfärd berättigar avtalsparten att använda RAI-bedömningsverktyget. Avtalet är gratis. THL ger också utbildning samt stöd för ibruktagandet av instrumenten utan kostnad.

Tabellen nedan förtydligar kostnadsfördelningen för ibruktagandet av RAI-bedömningsverktyget och delområdena inom användningen.

Hur fördelas kostnaderna?
RAI-instrumenten, utbildning och utvecklingsarbete Kostnadsansvarig
Underlicensavtal med THL Gratis
THL:s anvisningar för ibruktagandet Gratis
Anskaffning och underhåll av program från programleverantören Serviceproducenten / serviceandordnaren (kompensation i statsdelarna)
Genomförande av RAI-bedömningar (arbetstid) Serviceproducenten
THL:s RAI-webbutbildning Gratis
Organisationens interna RAI-utbildning och -introduktion Serviceproducenten / serviceanordnaren
THL:s RAI-utbildarutbildning Gratis
THL:s RAI-utbildarutbildning hos en utbildningsorganisation Serviceproducenten / serviceanordnaren
RAI-kompetens inkluderad i yrkesutbildningen för social- och hälsovården Normal avgift för yrkesutbildning
Central RAI-jämförelseinformation THL
Samfinansierad RAI-benchmarking (separat avtal med THL) Serviceproducenten / serviceanordnaren
Utveckling av den egna verksamheten Serviceproducenten / serviceanordnaren
Ibruktagande och implementation av RAI-information Serviceproducenten / serviceanordnaren
Forskning och innovation Separat finansiering

 

THL:S RAI-WEBBUTBILDNING

Studera användningen av RAI-verktyg och utnyttjandet av RAI-information i THL:s RAI-webbutbildningen. RAI-utbildningen är öppen och gratis för alla.

THL:s webbutbildning

THL:S RAI-EXTRANÄT

THL:s RAI-extranät (organisationssidor, lösenord till jämförelsedatabaser)

THL:s RAI-extranät för RAI-programleverantörer

För att logga in på THL:s RAI-extranät krävs ett personligt användarnamn. Kontakta vid behov din egen organisations RAI-kontaktperson eller fråga rai[at]thl.fi