Social trygghet och service

Vi forskar om sociala tryggheten och om tjänster och förmåner i anknytning till den. Vår forskning fokuserar på aktuella företeelse och reformprojekt och vi erbjuder vetenskapsrådgivning samt sakkunnigstöd och utvecklingsstöd i anknytning till aktuella informationsbehov och reformprojekt.  

Målet med vår verksamhet är att producera forskningsinformation om social trygghet och service för olika fas av beslutsfattandet. Vi också utvärderar politikåtgärdernas effektivitet. Vårt syfte är att stöda sakkunnigarbetet, vetenskapssamfundet och befolkningen.

En av våra viktigaste uppgifter är att stöda reformen av den sociala tryggheten och bygga upp kunskapsbas för det. Vi fungerar som forskare, vetenskapsrådgivare och experter i socialskyddskommitténs arbete. Inom THL har vi etablerat Sotu-grupp som stöder kommitténs arbete. 

Våra andra centrala verksamheter och projekt:   

  • Utvärderingsstudie av programmet för arbetsförmåga  
  • Utvecklingsprogrammet för socialvården  
  • Uppföljning av grundtrygghetens nivå och bedömning av dess tillräcklighet     
  • INVEST – Flaggskeppet för forskning i ojämlikhet, interventioner och välfärdssamhället   
  • SOTE-SISU – Social- och hälsovårdens inkomstfördelningseffekter i Finland 
  • SOPU - Sociala grundläggande och mänskliga rättigheter i reformen av den sociala tryggheten (VN Teas)

Personalen i teamet för social trygghet och service 

Kontaktuppgifter

Eeva Nykänen
teamchef
tfn 029 524 7901
e-post: [email protected]