Social hållbarhet

I teamet för social hållbarhet undersöker vi sociala problem och ojämlikhet i samhälle, identifierar mekanismer bakom dem och kartlägger välfärdspolitiska lösningar för dem. Vårt mål är att producera högklassig forskningsinformation. Vi erbjuder också expertis som syftar på stöda samhällspolitiska beslut och bedömningen av deras konsekvenser. Vi stöder med forskningresultat och expertis stora samhälleliga reformer.

Forskningsområden: 

  • Skillnader mellan olika befolkningsgrupper i fråga om välfärd, hälsa, levnadsförhållanden och ekonomiska resurser

  • Regionala skillnader i välfärd och boendesegregering 

  • Sociala problem och deras bakgrundsmekanismer (t.ex. fattigdom, intergenerationellt utsatthet, marginalisering, bostadslöshet, hälsoproblem) 

  • Välfärdsstatens institutioner och strukturer (inkl. social- och hälsovårdstjänsternas och socialskyddets roll i att lösa sociala problem)

  • Jämställdhet mellan könen, samordning av arbete och familj, familjepolitik  

  • Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet i en föränderlig värld (inkl. klimatförändringen och dess sociala konsekvenser)

  • Covid-19-epidemins samhälleliga konsekvenser 

Personalen i teamet för social hållbarhet

Kontaktuppgifter

Laura Kestilä 
teamchef
tfn 029 524 8795
e-post: [email protected]