Lagstiftning på Åland

Åländska flaggor som vajar i vinden.

Sidans innehåll

Genom rätten till en åländsk självstyrelse har Åland enligt 18 § självstyrelselag (1991:71) för Åland behörighet att stifta egna lagar - landskapslagar - inom ett antal viktiga områden. Undervisning, socialvård, hälso- och sjukvård, kommunernas förvaltning, polis och post är exempel på sektorer där Åland har landskapslagar.
Självstyrelselagen 18 § (Ålands landskapsregering)

Inom områden där Åland enligt lagens 27 § inte har behörighet att stifta lagar, som till exempel gällande administrativa ingrepp i personliga friheten, domstols- och tullväsendet samt statsbeskattning, gäller rikets lagar även på Åland, i samma lydelse. 
Självstyrelselagen 27 § (Ålands landskapsregering)

Ålands lagting och Ålands landskapsregering

Ålands lagting är det åländska parlamentet. Det är lagtinget som stiftar landskapets lagar. Lagtinget tillsätter också landskapsregeringen, den åländska regeringen som har hand om landskapets allmänna styrelse och förvaltning. Inom de områden där landskapet har rätt att stifta egna lagar fungerar Åland ganska långt som en självständig stat. På lagtinget.ax kan du ta del av aktuella lagförslag och ärendenas behandling.
Ålands lagting

På landskapsregeringens hemsida finns tillgång till Ålands författningssamling, Ålex och Ålands lagsamling.
Ålands Lagstiftning (Ålands landskapsregering)

Ålands författningssamling (ÅFS)

I Ålands författningssamling (ÅFS) publiceras alla landskapslagar, landskapsförordningar, Ålands lagtings beslut om godkännande av fördrag, andra beslut av lagtinget och Ålands landskapsregering samt vissa presidentförordningar som rör Åland.
Ålands författningssamling (ÅFS) (Ålands landskapsregering)

OBS! Fullständig och riktig kunskap om de författningar som utgivits i ÅFS fås endast genom att ta del av ÅFS i pappersform. Det går bra att prenumerera på ÅFS i elektronisk form.
Prenumerationer, Ålands författningssamling (ÅFS) (Ålands landskapsregering)

Ålex

Ålex är en sammanställning av de mest väsentliga författningarna i en redigerad version där ändringar har tagits in i författningstexten. Här finns också information om förarbeten. Förarbeten är ett samlingsnamn för till exempel landskapsregeringens lagförslag och betänkanden från lagtingets utskott som tas fram innan lagtinget fattar beslut om en lag. Innehållet i Ålex uppdateras allt efter som det sker ändringar av lagstiftningen.
Ålex (Ålands landskapsregering)

Ålands lagsamling

Ålands lagsamling är den tryckta lagboken. I den ingår de mest väsentliga författningarna i en redigerad version. Den senaste utgåvan är från 2017 och den är uppdaterad till och med ÅFS 2017/36.

Det finns listor på lagarna som framgår av Ålands lagsamling 2017. Se inledning och innehåll sid 11-19:  
Ålands lagsamling (Ålands landskapsregering)

Allmänt om avvikelser från finsk lagstiftning och praxis 

Eftersom Åland har en annan organisation och delvis annan lagstiftning än den finska lagstiftningen presenterar vi här ett par teman inom funktionshinderservicen som avviker i tillämpningen jämfört med praxis på fastlandet. 

Organisering av hälso- och sjukvård

Den offentliga hälso- och sjukvården tillhandahålls av landskapsregeringens underliggande myndighet Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)
Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

Hälso- och sjukvården i landskapet omfattar hälsofrämjande verksamhet, mödrarådgivning, barnrådgivning, primärvården på hälsocentralerna och den specialiserade sjukvården på sjukhuset. Verksamheten regleras bl.a. av landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård. 
Landskapslag (2011:114) om hälso- och sjukvård (Ålands landskapsregering)

Avgifter inom hälso- och sjukvården

Avgifterna inom hälso- och sjukvården är i huvudsak underställda åländsk lagstiftning och regleras i landskapslagen (2007:23) om grunderna för avgifter till Ålands hälso- och sjukvård ÅFS 2007/23, ÅFS 2007/78, ÅFS 2009/67, ÅFS 2011/82 och ÅFS 2016/93 samt ÅFS 2018/100. 

Handbok för patientavgifter (Ålands hälso- & sjukvård 2023) 

Avgifter inom socialvården

Avgifterna inom socialvården är i huvudsak underställda åländsk lagstiftning och regleras från och med 1 januari 2023 i landskapslag (2022:91) om klientavgifter inom socialvården. Från och med 1.1.2024 träder vissa ändringar i lagen i kraft, genom landskapslag (ÅFS 2023/122) om ändring av landskapslagen om klientavgifter inom socialvården.

Handikappservicelagen

Genom landskapslag (2010:50) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp och landskapsförordning (2010:51) om tillämpning i landskapet Åland av förordningen om service och stöd på grund av handikapp, tillämpas handikappservicelagen samt förordningen i den lydelse de hade i Finland 31.12.2022, till den del de utgör landskapets lagstiftningsbehörighet.

Specialomsorgslagen

Genom landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda och landskapsförordning (2017:145) om tillämpning av förordningen angående specialomsorger om utvecklingsstörda, tillämpas specialomsorgslagen samt förordningen i den lydelse de hade i Finland 31.12.2022, till den del de utgör landskapets lagstiftningsbehörighet.

Genom landskapsförordning förtydligas behörighetsvillkoren för föreståndare vid enheter inom specialomsorgen där begränsningsåtgärder får vidtas enligt 3 a kap. i specialomsorgslagen.
Landskapsförordning (2021:38) om personal inom specialomsorger om utvecklingsstörda (Ålands landskapsregering)

Stöd för närståendevård

Lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) tillämpas genom landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård. Den lediga tid som en närståendevårdare har rätt till enligt lagens 4 § 1 mom. skall vara minst fem dygn per sådan kalendermånad under vilken närståendevårdaren oavbrutet eller med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt eller fortgående varje dag. 

Från och med 1.1.2024 är tjänster under närståendevårdares ledighet avgiftsfria, i enlighet med landskapslag (ÅFS 2023/122) om ändring av landskapslagen om klientavgifter inom socialvården. 

Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (Ålands landskapsregering)

Reform av socialvårdens lagstiftning och organisation på Åland

Socialvården på Åland har genomgått omfattande reformer både beträffande lagstiftning och beträffande organisation.  Reformen rör socialvård och social omsorg på Åland.

Syftet med reformen är att:

  • stärka socialvårdslagens ställning som central allmän lag
  • främja jämlik tillgång till socialvård och dess tillgänglighet
  • flytta fokus i socialvården från korrigerande åtgärder till främjande av välfärd och tidigt stöd
  • stärka klientorienteringen och helhetssynen
  • se till att människor får stöd i sin egen dagliga miljö

Nya lagar trädde i kraft 1.1.2021

Ålands lagting har antagit ett omfattande lagpaket. Följande lagstiftning ingår i det nya lagpaketet som trädde i kraft 1.1.2021:

Det  ingår även följdändringar i annan lagstiftning.

Det nya lagpaketet gäller även landskapslag om barnomsorg och grundskola (LF 28/2018–2019), enligt vilken barnomsorgen överförts till utbildningsväsendet från och med 1.1.2021.
Landskapslag om barnomsorg och grundskola ÅFS 2020:32 (Ålands landskapsregering)

Kommunernas socialtjänst KST ansvarar för den åländska socialvården

Landskapslagen (2016:2) om Kommunernas socialtjänst (KST-lagen) trädde i kraft den 1 januari 2016. Lagen innebär samordnad social service på Åland i en gemensam myndighet, Kommunernas socialtjänst. 
Kommunernas socialtjänst 

Samordningen omfattar all socialservice förutom barnomsorg och äldreomsorg. Då kommunerna inte på frivillig väg, inom stipulerad tid, kom överens om organiseringen av samordningen, beslöt landskapsregeringen sätta i kraft den ändring av landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst som innebär att samordningen sker inom ramen för ett kommunalförbund med samtliga åländska kommuner som medlemmar.

Ändringen trädde i kraft den 1 januari 2020. Av övergångsbestämmelserna framgår att ett avtal  ingicks senast 1 oktober 2020 och kommunalförbundet påbörjade sin verksamhet från och med den 1 januari 2021.  

Skribent: 
Specialsakkunnig Gunilla Lindqvist,
Social- och miljöavdelningen, 
Socialvårdsbyrån vid Ålands landskapsregering

Källor

Förnyande av socialvårdslagstiftning (Ålands landskapsregering)

Självstyrelselag (1991:71) för Åland (Ålands landskapsregering)

Tilläggsinformation

Övriga sidor i Handboken gällande Åland:
Myndigheter och tillsyn inom funktionshinderområdet,
Ledarskap, tillsyn och statistik:

Forskningsrapport

Rapport 2020: Hur upplever personer med funktionsnedsättning sin situation på Åland?
Ålands handikappförbund