Rättspraxis

Webbplatsen håller på att uppdateras så att informationen motsvarar de ändringar som trädde i kraft 1.1.2023 till följd av att ansvaret för social- och hälsovården överfördes från kommunerna till välfärdsområdena.

Nyhet: Vi håller på att uppdatera våra webbsidor

Mannen med två extremiteter sitter på tyngdlyftningsbänk.

Rättspraxisavsnittet innehåller väsentlig rättspraxis och lagstiftning gällande funktionshinderservice. I avsnittet finns en mängd beslut från bland annat högsta förvaltningsdomstolen och laglighetsövervakaren.

Domstolarnas beslut gäller enskilda ärenden och påverkas av klientens individuella situation. Trots enskilda situationer är domstolarnas beslut dock viktiga för en enhetlig tillämpning av lagen, varför dessa lösningar presenteras i handboken. Ett domstolsbeslut kan innehålla sådana argument och riktlinjer relaterade till tillämpningen av lagen, som måste beaktas i myndighetens verksamhet.

Rättspraxisavsnittet innehåller högsta förvaltningsdomstolens årsboksbeslut och korta referat. Högsta förvaltningsdomstolen publicerar i sin årsbok beslut som har betydelse för lagtillämpningen i andra liknande fall eller som annars är av allmän betydelse. Förutom referat av årsboksavgöranden publicerar högsta förvaltningsdomstolen på sin webbplats också korta referat av vissa andra beslut som bedöms vara juridiskt betydelsefulla.

Handboken har också valt att publicera beslut från HFD som inte publicerats i årsboken eller som korta referat. Handbokens juristgrupp har valt ut sådana beslut som anses vara relevanta att informera om för socialarbetet inom funktionshinderområdet.

Avsnittet innehåller också regionförvaltningsverks beslut. Om riksdagens justitieombudsmans viktigaste beslut gällande funktionshinderservice gör vi sammanfattningar som hittas under rubriken Senaste rättspraxis i Aktuellt.
Senaste rättspraxis

En del av rättsfallen kan redan vara ganska gamla, men om lagen inte har ändrats är de gamla lösningarna fortfarande relevanta.

Rättspraxisavsnittets innehåll

Källor

Juristgruppen för handbok om funktionshinderservice