Myndigheter och tillsyn inom funktionshinderområdet

Sidans innehåll

Social- och hälsovårdsministeriet – SHM

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) ansvarar för planeringen, styrningen och verkställigheten av social- och hälsopolitiken i Finland. SHM är en del av statsrådet och säkerställer människornas funktionsförmåga, utkomst och tjänster.

SHM:s strategiska vision är ett samhälle med god sammanhållning och hållbar välfärd. Detta eftersträvas genom människors aktiva delaktighet, hållbar finansiering, hållbar välfärd i arbetets brytningsskede, en trygg och välmående livs- och arbetsmiljö samt samordnade tjänster och förmåner.

SHM 
Funktionshinderservice och stödåtgärder (SHM)

Institutet för hälsa och välfärd – THL

Institutet för hälsa och välfärd (THL) är ett självständigt statligt expert- och forskningsinstitut som främjar människornas välfärd, hälsa och säkerhet. THL lyder administrativt under social- och hälsovårdsministeriet (SHM).

THL:s utför forsknings- och expertarbete, för att förebygga sjukdomar och sociala problem, utveckla välfärdssamhället samt stöda social- och hälsovårdssystemet och den sociala tryggheten. 

THL är med och utvecklar och genomför en systematisk datainsamling om funktionshinderservice. Olika slags forsknings- och utvecklingsprojekt hjälper att utveckla servicesystemet samt den sociala jämlikheten utifrån ett funktionshinderperspektiv.

Valvira – Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 

Valvira är ett centralt ämbetsverk som hör till Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Valvira övervakar socialvårdens verksamhet på riksnivå. Regionförvaltningsverken övervakar verksamheten inom sina respektive områden. Valvira övervakar verksamheten vid verksamhetsenheterna inom socialvården både i den offentliga och privata socialvården. Tillsynen är antingen planenlig eller reaktiv, dvs. övervakning i efterhand.

Valvira beviljar tillstånd inom social- och hälsovårdens förvaltningsområde och handleder regionförvaltningsverken i syfte att skapa enhetlig tillstånds-, styrnings- och tillsynspraxis i hela landet. Närmare information om arbetsfördelningen mellan Valvira och regionförvaltningsverken får du till exempel på webbsidorna som gäller anmärkningar och klagomål.

Tillsyn över socialvården (Valvira)
Valvira

Regionförvaltningsverket RFV

Regionförvaltningsverket (RFV) är socialvårdens regionala styrnings-, tillstånds- och tillsynsmyndighet. RFV ser till att befolkningen får goda socialvårdstjänster. RFV sköter tillstånd och anmälningar för privata producenter av socialservice (bevilja tillstånd och registrera socialserviceverksamhet).

Regionförvaltningsverket styr och har tillsyn över både kommunala och privata socialvårdstjänster. Klagomål som rör socialvårdstjänster behandlas av RFV. Det är möjligt att få råd av regionförvaltningsverket, om det finns allvarliga fel eller brister i servicen eller kvaliteten, eller om en klient behandlas osakligt.

Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen, Hur övervakas socialservicen Regionförvaltningsverket (RFV)

Välfärdsområdena

Välfärdsområdena är självstyrande områden som från och med ingången av 2023 ansvarar för ordnandet av såväl social- och hälsovårdstjänster som räddningsväsendets uppgifter. 

Det finns sammanlagt 21 välfärdsområden. Dessutom ansvarar Helsingfors stad för ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet inom sitt område. I Nyland ansvarar HUS-sammanslutningen för ordnandet av den specialiserade sjukvården.

Välfärdsområdenas uppgifter och verksamhet (Finansministeriet)

Tillsynen på Åland

Tillsynen på Åland har delad behörighet gällande tillsynen av funktionshindersärenden:

  • Statens ämbetsverk på Åland
  • Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)
  • Socialvårdsbyrån vid Ålands landskapsregering ansvarar för en övergripande övervakning

Statens ämbetsverk på Åland

Till den del ärendena ligger under rikets behörighet t.ex. ingripanden i den personliga friheten enligt specialomsorgslagen så sköter Statens ämbetsverk om tillsynen. Statens ämbetsverk på Åland är en allmän statlig regional myndighet som lyder under finansministeriet. Ämbetsverket sköter de uppgifter som enligt särskilda stadganden ankommer på ämbetsverket i egenskap av förvaltningsmyndighet med de begränsningar som på Åland föranleds av uppdelningen av förvaltningen mellan riket och självstyrelsemyndigheterna.
Statens ämbetsverk på Åland

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)

Till den del ärendet ligger under Ålands behörighet så är det Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) som handlägger tillsynen beträffande den offentliga och tillståndspliktiga privata socialvården.

ÅMHM är sedan 1.1.2014 tillsynsmyndighet för den offentliga och privata socialvården på Åland. I området ingår både kommunalt socialarbete och faktisk verksamhet inom äldreomsorg, specialomsorg, handikappservice, missbrukarvård, närståendevård och barnskydd.  Med socialarbete räknas service- och beslutsprocesser gällande socialservice, utkomststöd, sociala understöd och med dessa sammanhängande funktioner. ÅMHM är också tillståndsmyndighet för den privata socialvården. 

Från och med 1.1.2021 överförs barnomsorgen från socialvården till utbildningsväsendet. Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet är tillsynsmyndighet för den kommunala och den privata barnomsorgen.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM)

Socialvårdsbyrån vid Ålands landskapsregering ansvarar för en övergripande övervakning

Socialvårdsbyrån vid landskapsregeringen ansvarar för strategisk styrning, information och handledning inom områdena.  Socialvårdsbyrån verkar för välbefinnandet hos människor och tillgången till likvärdig och trygg socialvård på Åland genom lagstiftning, övergripande planering och övervakning samt utvecklingsarbete beträffande utkomstskydd, främjande av social välfärd och förebyggande av sociala problem.

På Ålands landskapsregerings hemsida kan du hitta mer info om tillvägagångssätt vid missnöje med vård och omsorg, inom socialvården eller hälso- och sjukvården.  

Missnöjd med socialvården (Ålands landskapsregering)

Missnöjd med hälso- och sjukvård (Ålands landskapsregering)

Specialomsorg på Åland

Kommunernas socialtjänst k.f.

Kommunernas socialtjänst k.f.  är ett kommunalförbund med alla åländska kommuner som medlemmar och med uppdrag att sköta specialomsorgen. Från och med 1.1.2021 så är målsättningen att samordna all socialvård som enligt lag ankommer på kommunerna, förutom barnomsorg och äldreomsorg, inom ramen för Kommunernas socialtjänst.

Kommunernas socialtjänst ger service i form av boende, daglig verksamhet, rådgivning, samt förmedlade tjänster inom och utom Åland. Verksamheten utgår från ett medborgarperspektiv där personer med intellektuell funktionsnedsättning ska ha möjlighet till ett självständigt liv och ges möjlighet att delta i samhällsgemenskapen.

Kommunernas socialtjänst, Åland

Närmare information

Funktionshinderpolitik och -service (SHM)  

Tillsyn över socialvården (Valvira)

Säkerställande av kvaliteten inom socialservicen, Hur övervakas socialservicen? (Regionförvaltningsverket, RFV)

Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab betjänar välfärdsområdenas förtroendevalda, tjänsteinnehavare och arbetstagare: rådgivning och förändringsstöd inom social- och hälsovården. 
Välfärdsområdesbolaget Hyvil Ab (HYVIL)

Tilläggsinformation om åland

Åland har egen tillsynsenhet och eget kommunalförbund med alla åländska kommuner som medlemmar och med uppdrag att sköta specialomsorgen.

Tillsynen på Åland har delad behörighet gällande tillsynen av funktionshindersärenden: 

Specialomsorg på Åland
Kommunernas socialtjänst, Åland