Serviceprocessen

En kvinna cyklar i bergstrakten.

Klientprocessen i funktionshinderområdet har tyngdpunkten på att socialarbetet är välplanerat och av god kvalitet samt att utgångspunkten är till klientens fördel. För klientprocessen inom funktionshinderservicen och specialomsorgen är det väsentligt att det finns ett samarbete mellan klienten själv, socialarbetaren och övriga viktiga mångprofessionella nätverk. Mer information om att ansöka om funktionshinderservice från kommunens socialservice finns på sidan Ansökan och inledande av ärende.
Ansökan och inledande av ärende

Serviceprocessen kan upplevas komplicerad ur klientens synvinkel. Därför är det viktigt med bra information och rådgivning under hela processen. På sidorna om information och rådgivning samt på de undersidor som hör till den delen finns information om hur man kan förtydliga klientprocessen samt säkerställa att träffarna hålls i tillgänganpassade utrymmen samt att materialet som används är tillgängligt. För klienten är det väsentligt att hela processen förlöper lagenligt.

Underkapitlen i den här delen behandlar också klientens rättigheter till sitt eget språk och sin egen kultur. 

Som underkapitel till Allmän lag och speciallag finns en sida som behandlar lagstiftningen på  Åland. 

Innehåll i Serviceprocessen