Stöd i att fatta beslut

Sidans innehåll

En mycket central form av hjälp och stöd för personer med intellektuell funktionsnedsättning är hjälp och stöd i att fatta beslut och göra val. Hjälp med att göra val och fatta beslut kan till exempel bestå i hjälp med att

  • göra sådant som är svårt att förstå mera begripligt
  • hämta information
  • ansöka om service
  • välja bostad eller arbetsplats
  • tänka igenom vardagliga situationer
  • hitta alternativ och överväga dem eller
  • göra ett val eller väga för- och nackdelar med en lösning.

Utgångspunkten för modellen är att personen med intellektuell funktionsnedsättning använder sin självbestämmanderätt och att han eller hon har rätt att få stöd i att fatta beslut. Målet är att uppmuntra och stöda personen att fatta beslut och göra val som rör personens liv, vilket kräver övning.

En stödperson eller grupp hjälper till med beslutsfattandet

När metoden stöd i att fatta beslut tillämpas har personen med intellektuell funktionsnedsättning tillgång till en stödperson eller en grupp av stödpersoner. Dessa personer kan vara närstående, myndighetspersoner eller andra bekanta som hjälper personen att fatta små som stora beslut. Stödpersonerna bestämmer inte saker åt personen med intellektuell funktionsnedsättning och övertar inte personens beslutanderätt i angelägenheter som rör honom eller henne.

Personerna i en stödgrupp kan ha var sitt ansvarsområde och ge stöd i frågor och situationer inom detta område. På detta sätt säkerställer man att inte en enskild stödperson påverkar besluten hos personen med intellektuell funktionsnedsättning i för hög utsträckning.

En del av bedömningen av stödbehovet

Stöd i att fatta beslut är en väsentlig del av processen där man bedömer behovet av hjälp och stöd. I processen får personen hjälp att tänka igenom sina angelägenheter och att fatta beslut om dem: vad hen behöver hjälp med och vilken slags hjälp. 

Stöd i att fatta beslut omnämns inte direkt i finländsk lagstiftning, men det kan ordnas som annan nödvändig service till exempel med stöd av handikappservicelagen eller specialomsorgslagen.

Stöd i att fatta beslut är redan nu en arbetsform som används inom många tjänster. Personens beslutsfattande stöds på många sätt i vardagen.


Skribent:
Minna Harjajärvi, projektchef, RATTI-projektet
Kehitysvammaliitto