Främjande av motion och idrott i kommuner – TEA 2022

Avgifterna för träningsturer i skolornas gymnastiksalar ökar i stora städer

Det har skett förändringar i hur avgiftsfria barns och ungas träningsturer är i skolornas gymnastiksalar. I kommuner med över 50 000 invånare har avgiftsfriheten minskat, men i kommuner med 20 000–49 999 invånare och 5000–9999 invånare har avgiftsfriheten ökat. I kommuner med över 50 000 invånare går riktningen från avgiftsfrihet och en formell avgift mot en delvis subventionerad avgift, vilket i praktiken innebär allt större lokalkostnader för föreningar och därigenom för familjer. Medan 86 procent av kommunerna med över 50 000 invånare använde skolornas gymnastiksalar avgiftsfritt eller mot en formell turavgift 2018, var den motsvarande situationen 2022 77 procent av kommuner med över 50 000 invånare.

Kommunens strategiska engagemang för att främja motion har stärkts. Allt fler kom-muners (72 %) välfärdsberättelse innehåller en beskrivning av kommuninvånarnas motionsaktivitet. Trots att nationella rekommendationer och program fortfarande behandlas ganska sällan i kommunernas ledning, kan man se en positiv utveckling här. Den nationella motionsrekommendationen för barn och unga hade behandlats i 17 procent av kommunernas organ med förtroendevalda och i en tredjedel av ledningsgrupperna.

 Nästan alla kommuner (95 %) uppgav att de följer upp barns och ungas fysiska funktionsförmåga utifrån resultaten från Move!-mätningarna. Trots detta hade endast 62 procent av kommunerna presenterat dessa resultat för organet med förtroendevalda.

Uppgifterna baserar sig på en datainsamling som genomförs vartannat år och som skickas till alla kommuner i Fastlandsfinland till de tjänsteinnehavare som ansvarar för motion. År 2022 lämnade 99 procent av kommunerna in uppgifterna.
Kommunspecifika uppgifter finns i TEAviisari

Ladda ner hela statistikrapport (på finska)

Avgiftsfriheten av skolornas gymnastiksalar i kommuner,  barns och ungas träningsturer
Diagram. Avgiftsfriheten av träningsturer för barn och unga i skolors gymnastiksalar.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Materialet Främjande av motion i kommunerna innehåller information om kommunernas verksamhet av främjande av motion och skapa förutsättningar för motion och idrott. Informationen avser kommunernas verksamhet för att främja motion och idrott för bred befolkningsgrupp.

Uppgifterna används bl.a. för uppföljning av genomförandet av riktlinjer för nationella motion som främjar hälsan och välbefinnandet 2020 (Förändring i rörelse 2013) och för Statens idrottsråds utvärdering av idrottslagen (390/2015). Del av uppgifterna används också i uppgiftsunderlaget för tilläggsdelen som gäller främjande av välfärd och hälsa (hälso- och välfärdskoefficienten) och som utgör grund för kommunernas statsandelar. Statistiken innehåller uppföljningsdata sedan 2010.

Statistiken publiceras vartannat år i jämna år.

Källa

Liikunnan edistäminen kunnissa – TEA 2022.

Främjande av motion i kommunerna – TEA 2022.

Statistikrapport 39/2022, 31.10.2022.

Ytterligare information

Timo Ståhl
tfn 029 524 7128
e-post: [email protected]

KVALITETSBESKRIVNING

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Sotkanet.fi
Statistik- och indikatorbank för övervakning av regionernas välfärd

Enkäten av Hälsa i skolan 
Uppföljningsinformation om ungas välfärd

Terveytemme.fi (på finska)