Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service – FinSote 2020

Regionala skillnader i den vuxna befolkningens serviceupplevelser och välfärd – den psykiska belastningen har ökat under coronaepidemins andra våg.

Det finns skillnader mellan välfärdsområdena vad gäller andelen personer som upplever psykisk påfrestning och tillgången till hälso- och sjukvårdstjänster. Andelen personer som upplever betydande psykisk påfrestning är högst i Helsingfors (17 %), Birkaland (16 %) och Päijänne-Tavastland (15 %) och lägst i Mellersta Österbotten (10 %).

Andelen personer som upplever psykisk påfrestning har ökat något: 2020 rapporterade 14 procent av den vuxna befolkningen i Finland psykisk påfrestning, medan motsvarande andel 2018 var 12 procent. Vid en granskning av välfärdsområdena har psykisk påfrestning blivit statistiskt mycket vanligare i Kymmenedalen, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland, Österbotten och Kajanaland.

2020 upplevde var femte person som behövde tjänster på läkarmottagningen att de fick otillräckliga tjänster. Jämfört med 2020 och 2018 ökade andelen som fått otillräckliga läkar-, skötar- och tandläkartjänster. Vid en granskning av läget i hela landet var förändringen störst för tandläkartjänster (24 % vs. 19 %).

Ökningen av andelen personer som fått otillräckliga hälso- och sjukvårdstjänster i förhållande till sitt behov tycks vara koncentrerad till de värsta coronaepidemiområdena. I till exempel Nyland var andelen personer som fått otillräckliga läkartjänster 22 procent 2020, medan motsvarande andel 2018 var 16 procent.

Ladda ner hela statistikrapporten

Andelen personer som upplever betydande psykisk påfrestning är högst i Helsingfors (17 %), Birkaland (16 %) och Päijänne-Tavastland (15 %) och lägst i Mellersta Österbotten (10 %).
Andelen personer som upplever betydande psykisk påfrestning (%) per välfärdsområde 2020.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Statistiken Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service beskriver den finländska vuxenbefolkningens välfärd och hälsa samt social- och hälsotjänsterna efter region och befolkningsgrupp. Statistiken produceras utifrån den urvalsbaserade, omfattande nationella enkätundersökningen om hälsa, välfärd och service (FinSote), som genomfördes för första gången 2018.

Informationen samlas med enkäter som kunde besvaras i form av en postenkät eller på nätet. Det nationellt representerande urvalet består av personer som fyllt 20 år och som är fast bosatta i Finland. Personerna valdes ut genom ett slumpmässigt urval. Det finns ingen övre åldersgräns. Enkäten skickades ut till 61 600 personer med hjälp av uppgifter från befolkningsdatasystemet.

Resultaten från FinSote 2020 är till stor del jämförbara med resultaten från FinSote 2018, då datainsamlingsmetoden och många av frågorna är nästan desamma i båda undersökningarna. Datainsamlingen till FinSote 2020 genomfördes under coronaepidemin och de undantagsförhållanden som den medförde. Epidemins och restriktionernas inverkan på människornas vardag och upplevelser måste beaktas vid jämförelse av resultaten från 2018 och 2020.

Källa

Aikuisväestön hyvinvointi, terveys ja palvelut – FinSote 2020
Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service – FinSote 2020
The adult population’s well-being, health and services – FinSote 2020

Statistikrapport 16/2021, 1.6.2021.
Vuxenbefolkningens hälsa, välfärd och service. THL.

Ytterligare information

Suvi Parikka
tfn 029 524 7959

Timo Koskela
tfn 029 524 6845

e-post: [email protected]