Vaccinationstäckningen bland barn födda 2021 och 2016

Vaccinationstäckningen bland småbarn är mycket god i Finland – andelen ovaccinerade barn födda år 2021 är något högre än bland tidigare årsgrupper 

Vaccinationstäckningen bland småbarn i Finland är hög och även bland barn födda 2021 är vaccinationstäckningen nationellt på en bra nivå. Vaccinationstäckningen varierar dock kraftigt regionalt i fråga om vissa vaccin. Trots att det är ovanligt med ovaccinerade barn i Finland är nu andelen ovaccinerade småbarn redan andra gången i rad större än tidigare.

För över 98 procent av barnen födda år 2021 inleddes den femvalenta vaccinations-serien (skydd mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och Hib-sjukdomar). (Figur 1) Nästan 95 procent av barnen inledde MPR-vaccinationsserien (skydd mot mässling, påssjuka och röda hund). (Figur 1) Cirka 91 procent av barnen födda år 2016 har fått den andra MPR-dosen. I denna åldersklass har lite under 93 procent fått det fyrvalenta vaccinet.

Andelen helt ovaccinerade barn upp till tre års ålder är högre bland år 2021 födda än bland barn i de tidigare åldersklasserna. Fram till åtta års ålder har dock andelen ovaccinerade inte ökat nämnvärt jämfört med den föregående ålderskohorten.

Vaccinationstäckningarna varierar mellan välfärdsområden och kommuner och för vissa vacciner förekommer till och med stora regionala skillnader. De regionala skill-naderna har emellertid minskat eftersom man inom de områden som haft de lägsta vaccinationstäckningarna framgångsrikt har arbetat för att förbättra vaccinations-täckningen och minska antalet ovaccinerade barn.

Vaccinationstäckningarna bland åldersklasserna som vaccinerades under pandemin är en aning lägre än i de tidigare åldersgrupperna. Coronapandemins påverkan på barnens vaccinationstäckning kan sannolikt ses som relativt obetydlig trots att pan-demin påverkade familjernas benägenhet att besöka rådgivningen, och trots att en stor del av rådgivningens hälsovårdspersonal flyttades till andra uppgifter under pan-demin. Förändringarna i vaccinationstäckningarna beror på normala variationer mellan åldersklasserna och coronapandemin är inte en direkt förklaring till den för-sämrade vaccinationstäckningen bland småbarnen. 

Ladda ner hela statistikrapporten (Julkari)

Vaccinationstäckningen i Finland enligt vaccin bland barn födda 2020, % per åldersgrupp.

Vaccinationstäckningen för barn födda 2021 enligt vaccin i Finland, % av ålders-gruppen. 

Tabeller och bilder

Bakgrundsmaterial

Statistikbeskrivning

Statistiken över barnens vaccinationstäckning innehåller uppgifter om vaccinationstäckningen för vaccinationer som ges inom ramen för det nationella vaccinationsprogrammet och om antalet ovaccinerade barn enligt födelseår i Finland. Årligen rapporteras vaccinationstäckningen bland barn som ifrågavarande år fyllt tre år och vaccinerats med vacciner som hör till det nationella vaccinationsprogrammet, samt andelen ovaccinerade barn som fyllt tre år. Dessutom rapporteras täckningen av det fyravalenta vaccinet och MPR-vaccinetets andra dosbland barn som fyllt 8 år under det aktuella året, samt andelen ovaccinerade barn som fyllt 8 år.

Statistikuppgifterna baserar sig på uppgifter från vaccinationsregistret. Uppgifterna överförs automatiskt till vaccinationsregistret från patientdatasystemen med hjälp av Vårdanmälningsregistret.

Uppgifterna presenteras landsomfattande, enligt välfärdsområden och kommunvis. Uppgiften om den vaccinerades hemkommun fås från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

THL gör rapporter om de erhållna uppgifterna i webbtjänsten. Statistiken publiceras en gång per år.

Vuosittain julkaistavan tilaston lisäksi viimeisen kolmen vuoden aikana syntyneiden lasten rokotuskattavuutta voi seurata kuukausittain päivittyvästä karttaesityksestä lähes ajantasaisesti.

Förutom den årligen publicerade statistiken kan man nästan i realtid följa med en månatligen uppdaterad kartpresentation om vaccinationstäckningen bland barn födda under de tre senaste åren.

Källa

Vuonna 2021 ja 2016 syntyneiden lasten rokotuskattavuudet
Vaccinationstäckningen bland barn födda 2021 och 2016
Vaccination coverage of children born in 2021 and 2016

Tilastoraportti 14/2024, 27.3.2023.

Tilläggsuppgifter

Anniina Virkku
tfn 029 524 8231

Camilla Jordman
tfn 029 524 6275

Mia Kontio
tfn 029 524 8365

e-post: [email protected]