Främjande av välbefinnande och hälsa i gymnasierna – TEA 2022

De studerandes välbefinnande, hälsa och gemenskapskultur främjas i gymnasierna i varierande grad.

I verksamheten som främjar välbefinnande, hälsa och gemenskapskultur i gymnasier har det skett positiv utveckling, trots att även anledningar till oro kom fram i datainsamlingen.

Skriftliga gemensamma praxis och verksamhetsmodeller för olika teman inom främjande av välbefinnande hade blivit vanligare jämfört med för två år sedan. Även de studerandes deltagande i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av gymnasiets verksamhet hade ökat i viss mån. Det fanns dock skillnader mellan gymnasierna. Åtgärderna som ökar motion under studiedagen var färre än tidigare i gymnasierna.

Studerandevårdsgrupperna träffades lite oftare än tidigare. För att de ska kunna beakta alla uppgifter som ålagts dem finns det dock fortfarande utrymme för utveckling i organiseringen av deras verksamhet. Vid en tredjedel av gymnasierna behandlas fortfarande också enskilda studerandenas ärenden i studerandevårdsgruppen på ett sätt som strider mot lagen.

Studerandevårdens psykolog- och kuratorsresurser hade ökat, men i tolv procent av gymnasierna psykologtjänsterna saknades helt eller så fanns det ingen information om hur de ordnades. Under läsåret 2021–2022 saknades läkartjänster helt i nästan vart femte gymnasium (18 %) eller så fanns det ingen information om hur de ordnades. Det förekom stora skillnader i studerandevårdens personalresurser mellan gymnasierna.

Uppgifterna baserar sig på datainsamlingen som genomförs vartannat år och som skickas till alla gymnasier i på det finländska fastlandet. År 2022 lämnade 92 procent av gymnasierna.
Kommunspecifika uppgifter finns i webbtjänsten TEAviisari

I tjänsten presenteras också gymnasiespecifika uppgifter om gymnasierna har gett tillstånd för att publicera sina uppgifter.

Ladda ner hela statistikrapporten (på finska)

Sammanfattning av sidans innehåll.
Figur. Åtgärder som ökar motionen under studiedagen 2020–2022, gymnasiernas procentandelar.

Tabeller

Bakgrundsinformation

Statistikbeskrivning

Materialet Främjande av välbefinnande och hälsa i gymnasierna beskriver verksamhet som främjar välbefinnande, hälsa och gemenskapskultur i gymnasierna. De uppgifter som samlade in utgör ett faktaunderlag som kan användas för att utvärdera och utveckla gymnasiets verksamhet, och de ger jämförbar information om gymnasium i jämförelse med andra gymnasier. På det nationella planet betjänar datainsamlingen utvärderingen och utvecklandet av både läroplanen och studerandevården. Med hjälp av datainsamlingen kartläggs hur lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) har verkställts. Statistiken innehåller uppföljningsdata sedan 2012.

Statistiken publiceras vartannat år i jämna år.

Källa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen lukioissa – TEA 2022.
Främjande av välbefinnande och hälsa i gymnasierna – TEA 2022.
Statistikrapport 19/2023, 9.5.2023.

Ytterligare information

Kirsi Wiss
tfn 029 524 7705
e-post: [email protected]

KVALITETSBESKRIVNING

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

Sotkanet.fi
Statistik- och indikatorbank för övervakning av regionernas välfärd

Enkäten Hälsa i skolan
Uppföljningsinformation om ungas välfärd

Terveytemme.fi (på finska)