Sammandrag

Handlingsplan för alkohol-, tobak-, drog- och spelprevention stöder verkställandet av lagen om organisering av det förebyggande rusmedelsarbetet (523/2015) som trädde i kraft den 1 december 2015. Målet med lagen och handlingsplanen är att främja jämlikheten inom hälsa och välfärd, säkerställa förutsättningarna för det förebyggande rusmedelsarbetet i hela landet och stöda utvecklingen och effektiveringen av arbetet särskilt i kommunerna och regionerna. Det förebyggande rusmedelsarbetet är en del av kommunernas lagstadgade uppgift att främja hälsa och välfärd.

Enligt lagen omfattar det förebyggande rusmedelsarbetet åtgärder för att minska skador som orsakas av alkohol, droger och penningspel samt minska rökning. Lagen föreskriver att beakta också skador som orsakas närstående och samhället. Enligt lagen grundar sig det förebyggande rusmedelsarbetet på samarbete, uppföljning av rusmedelsbruk och skador därav, tillgänglig vetenskaplig evidens och god praxis. Bredvid minskningen av efterfrågan har lyfts fram åtgärder för att minska tillgängligheten vilka utförs i samarbete med det lokala näringslivet.

Handlingsplanen är ett verktyg för de som arbetar med och leder det förebyggande rusmedelsarbetet i kommunerna och regionerna samt för aktörer som stöder detta arbete på nationell nivå. Målet är att effektivisera arbetet med hjälp av mål och uppgifter för utvecklingsarbete som fastställts för de sex fokusområdena. Handlingsplanen har utarbetats som en del av åtgärdshelheten Välbefinnande och hälsa genom samarbete 2025 och befrämjar också preventionen av icke-smittsamma sjukdomar och av ojämlikhet i hälsa. 

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Alkoholi-, huume- ja rahapelihaittojen sekä tupakoinnin vähentäminen. STM julkaisuja 2015:19