Stärkande av social inkludering

Opioidberoende är en långvarig sjukdom som behandlas med psykosocial behandling och läkemedelssubstitutionsbehandling. Syftet med substitutionsbehandling är att förebygga eller minska användningen av olagliga opioider, skador i samband med injicering av droger och överdoser samt att möjliggöra rehabilitering. Substitutionsbehandling gör det lättare att bryta sig fri från ett missbrukskultur med droger och återintegrera i samhället. För att lyckas krävs, utöver vård, exempelvis förstärkning av färdigheter i studier och arbetslivet.

OK-projektet som genomfördes 2016–2019 syftade till att stärka den sociala inkluderingen av patienterna i opioidsubstitutionsbehandling. Under tre år, i samarbete med de som arbetar med opioidsubstitutionsbehandling, utvecklades ett antal arbetslivskunskaper, inkluderande tillvägagångssätt och former av kamratarbete.