Föräldraplan

Föräldraplanen är avsedd som stöd och hjälpmedel i föräldraskapet efter en separation. Planen hjälper föräldrarna att sakligt diskutera hur barnens vardag ska fungera. Med hjälp av planen kan föräldrarna komma överens om hur saker ska ordnas och om den inbördes arbetsfördelningen, så föräldrarna vet vad de ansvarar för och vad som förväntas av dem.

Föräldraplanen hjälper föräldrarna att tillsammans fundera på barnets vardag, praktiska behov och välfärd. Planen kan också vara till nytta när föräldrarna kommer till barnatillsyningsmannen för att ingå avtal om barnet eller till medling i familjefrågor.

Även yrkesutbildade personer som arbetar med föräldrar och familjer som separerat och kan utnyttja föräldraplanen som ett hjälpmedel i sitt arbete.

Föräldraplanen är föräldrarnas gemensamma verktyg för föräldraskapet efter en separation som det är frivilligt att använda. Föräldraplanen är inte ett officiellt avtal eller en juridisk handling. Den behöver inte skickas till myndigheterna och myndigheten övervakar inte att den genomförs.

Innehållet i föräldraplanen

Barnets praktiska behov fungerar som utgångspunkt för föräldraplanen. I planen kommer man överens om hur barnets vardag ska ordnas.
Föräldraplanen består av följande delar:

 • Identifiering av barnets rättigheter och föräldrarnas ansvar
 • Barnets behov och önskemål
 • Information och kommunikation
 • Boendearrangemang och tid som tillbringas hos föräldrarna
 • Fördelning av det ekonomiska ansvaret
 • Barnets skolgång och dagvård
 • Andra frågor som gäller barnets vardag, såsom hobbyer, hälsovård, sällskapsdjur, språk och kultur samt religiös fostran
 • Att komma överens om den ungas ärenden i samarbete med den unga

Blankett för föräldraplan

Föräldraplansblanketten innehåller flera frågor som föräldrarna kan fundera på.

Blankett för föräldraplan (pdf 190 kb)

När planen utarbetas kan man till exempel fundera på följande:

Information och kommunikation

 • Hur håller föräldrarna kontakt sinsemellan?
 • Hur kontaktar man barnen när det är hos den andra föräldern?
 • När och hur anmäls ändringar?
 • Hur ska man göra om barnet insjuknar?
 • Vem håller kontakt med släktingar och barnets vänner?
 • Vilken värdegrund har ni och hur förhåller ni er till principiella och ideella frågor?

Boendearrangemang och tid som tillbringas hos föräldrarna

 • När och hur länge är barnet hos vardera föräldern?
 • Hur gör man under helger och semestrar?
 • Hur gör man med barnets hobbyer, kompisträffar och transporter?
 • Vem sköter barnet om den andra föräldern är sjuk eller annars förhindrad att ta hand om barnet?
 • Hur och var sköts överlämningarna och kommunikationen?
 • Hur tar man hand om barnets kläder och utrustning?

Fördelning av det ekonomiska ansvaret

 • Hur fördelas det ekonomiska ansvaret? Hur fördelas kostnaderna för hobbyer, kläder, utrustning, resor mm.? Hur fördelas det ekonomiska ansvaret för datorer, telefoner mm.?
 • Hur ska man gå till väga om föräldrarnas ekonomiska situation förändras avsevärt?
 • Ska ett underhållsavtal ingås hos barnatillsyningsmannen?

Barnets skolgång och daghem

 • Hur kan samarbetet med skolan och/eller daghemmet göras smidigt?
 • Vilken skola och/eller vilket daghem går barnet i?
 • Vem deltar i skolans och/eller daghemmets evenemang?
 • Vem har användarnamn till elektroniska tjänster?

Övriga frågor och ärenden

Andra frågor som diskuteras kan gälla till exempel barnets hälsovård och upprätthållande av välfärden, modersmål, religion eller kultur. Det är bra att beakta barnets särskilda färdigheter och intressen i planen. Ibland kan man behöva diskutera hurdant stöd man ordnar åt barnet för att det ska få all nödvändig hjälp i en separationssituation.

Att komma överens om den ungas ärenden

Man kommer överens om den ungas ärenden i samarbete med den unga. I avtalet kan man till exempel ta ställning till studieval och skolgång, hobbyer, tid som tillbringas med kompisar och utomhus, hemkomsttider, fester och festivaler, användning av sociala medier, penninganvändning och inköp, att skaffa körkort samt om rusmedel.

Att göra upp en föräldraplan

Föräldrarna gör tillsammans upp en föräldraplan när de ska separera eller har separerat och gör upp om barnets angelägenheter och om hur vardagen ska löpa. Föräldraplanen är i praktiken en blankett som fylls i.

Arbetet med föräldraplanen inleds med att man funderar på barnets praktiska behov och hur vardagen kan göras smidig. Frågorna i planmallen hjälper föräldrarna att fundera på just deras barns behov och välfärd i praktiken. I planen funderar man också på barnets framtida behov.

När föräldraplanen görs upp diskuterar man också med barnet om hans eller hennes önskemål, tankar och bekymmer anpassat till barnets åldersnivå. Man kommer överens om den ungas ärenden i samarbete med den unga. När barnets behov är utredda är det dags att fundera på vad de innebär för de praktiska arrangemangen och i det dagliga livet.

Föräldraplanen hjälper föräldrarna

Föräldraplanen kan användas som hjälp vid föräldrarnas inbördes samtal. Planen kan göra det enklare att fästa uppmärksamhet vid sådant som föräldrarna kanske inte annars skulle komma att tänka på. Då saker och ting antecknas och skrivs upp klarnar planerna och engagemanget stärks.

Planen är en gemensam riktlinje för hur föräldrarna ska agera i olika praktiska frågor. Med hjälp av planen kan föräldrarna undvika de värsta känslosvallen och komma överens om hur de tillsammans ansvarar för barnets välfärd och uppväxt.

Föräldraplanen kan fungera som vägledning och komplement till samtalet vid överläggningarna mellan föräldrarna och yrkespersoner som tillhandahåller olika tjänster vid en separation, t.ex. barnatillsyningsmannen eller medlaren i familjefrågor, rättshjälpen eller familjerådgivningen. Utnyttjandet av ett planeringsunderlag vid samtalet kan skapa klarhet i tankarna och lyfta fram olika lösningsmodeller och alternativ.

Med hjälp av planen kan föräldrarna informera barnatillsyningsmannen om hur de i framtiden vill dela sina skyldigheter som föräldrar. Den ifyllda planen hjälper barnatillsyningsmannen att ta fram de avtal som gäller barnets vårdnad, boende, umgänge och underhåll och fastställa dem så att de är verkställbara.

Föräldraplanen hjälper familjer med två eller flera föräldrar vid en separation. Planen kan också användas inom ombildade familjer, klöverfamiljer och andra familjeformer som stöd för föräldraskapet under en separation. Även om separationen endast berör en del av föräldrarna ska alla föräldrar tas med i utarbetandet av planen.

Tips för föräldrar om hur man gör upp en föräldraplan

 • En bra plan är praktisk och hjälper föräldrarna i vardagen. Den känns som ens egen och motsvarar barnets och föräldrarnas behov och önskemål.
 • Det är viktigt att föräldrarna försäkrar sig om att de förstår det som antecknats i planen på samma sätt. När planen är klar får alla föräldrar en kopia av den.

Ju fler detaljer planen innehåller, desto mera nytta har man av den, men en detaljerad plan kan behöva uppdateras oftare än en som är mera allmän.

Med tiden uppstår också situationer där det behövs flexibilitet. När förhållandena förändras och barnen växer måste planen uppdateras. En del föräldrar föredrar att man i samband med att planen görs upp kommer överens om ett datum när planen ska ses över så den säkert är aktuell.

Om samtalet däremot inte lyckas eller det är svårt att följa planen, kan föräldrarna vända sig till barnatillsyningsmannen eller medlaren i familjeärenden i sin kommun. Föräldrarna kan också ansöka om medling hos tingsrätten som erbjuder domstolsmedling i vårdnadstvister.