Vanhemmuussuunnitelma

Vanhemmuussuunnitelman sisältö
Vanhemmuussuunnitelmalomake
Vanhemmuussuunnitelman teko
Vanhemmuussuunnitelma auttaa vanhempia
Vinkkejä vanhemmuussuunnitelman laatimiseen vanhemmille

Vanhemmuussuunnitelma on tarkoitettu tueksi ja apuvälineeksi eron jälkeiseen vanhemmuuteen. Suunnitelma auttaa vanhempia keskustelemaan asiallisesti lasten arjen sujumisesta. Sen avulla vanhemmat voivat sopia asioiden järjestämisestä ja keskinäisestä työnjaosta niin, että molemmat tietävät, mistä he ovat vastuussa ja mitä heiltä odotetaan.

Vanhemmuussuunnitelma auttaa vanhempia miettimään yhdessä lapsen arkea, käytännön tarpeita ja hyvinvointia. Suunnitelmasta voi olla hyötyä myös, kun vanhemmat menevät tekemään lasta koskevia sopimuksia lastenvalvojan luokse tai perheasioiden sovitteluun.

Myös erovanhempien ja -perheiden kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat hyödyntää vanhemmuussuunnitelmaa apuvälineenä työssään.

Vanhemmuussuunnitelma on vanhempien yhteinen ja vapaaehtoinen työkalu vanhemmuuteen eron jälkeen. Vanhemmuussuunnitelma ei ole virallinen sopimus tai juridinen asiakirja. Sitä ei tarvitse lähettää viranomaisille, eikä viranomainen valvo sen toteuttamista.

Vanhemmuussuunnitelman sisältö

Vanhemmuussuunnitelman lähtökohtana ovat lapsen käytännön tarpeet. Suunnitelmassa sovitaan lapsen arjen järjestämisestä.

Vanhemmuussuunnitelman osia ovat:

 • Lapsen oikeuksien ja vanhempien vastuun tunnistaminen
 • Lapsen tarpeet ja toiveet
 • Tiedonkulku ja yhteydenpito
 • Asumisjärjestelyt ja vanhempien luona vietetty aika
 • Taloudellisen vastuun jakaminen
 • Lapsen koulunkäynti ja päivähoito
 • Muut lapsen arkeen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi harrastukset, terveydenhuolto, lemmikit, kieli ja kulttuuri sekä uskonnollinen kasvatus
 • Nuoren asioista sopiminen yhdessä tämän kanssa

Vanhemmuussuunnitelmalomake

Vanhemmuussuunnitelmalomakkeella on useita kysymyksiä vanhempien mietittäväksi.

Vanhemmuussuunnitelmalomake (pdf 190 kt)

Suunnitelmaa tehdessä voi pohtia esimerkiksi seuraavia asioita:

Tiedonkulku ja yhteydenpito

 • Miten vanhemmat pitävät yhteyttä toisiinsa?
 • Miten lapseen ollaan yhteydessä silloin, kun tämä on toisen vanhemman luona?
 • Milloin ja miten ilmoitetaan muutoksista?
 • Miten toimitaan, jos lapsi sairastuu?
 • Kuka pitää yhteyttä sukulaisiin ja lasten ystäviin?
 • Millainen arvomaailma teillä on, ja miten suhtaudutte periaatteellisiin ja aatteellisiin kysymyksiin?

Asumisjärjestelyt ja vanhempien luona vietetty aika

 • Milloin ja miten pitkään lapsi on kummankin vanhemman luona?
 • Miten juhlapyhinä ja loma-aikoina toimitaan?
 • Miten lapsen harrastuksien, kaverikyläilyiden ja kuljetuksien kanssa toimitaan?
 • Kuka hoitaa lasta, jos toinen vanhempi on sairaana tai muuten estynyt huolehtimaan lapsesta?
 • Miten ja missä vaihtotilanteet hoidetaan ja viestitään?
 • Miten lapsen vaatteista ja varusteista huolehditaan?

Taloudellisen vastuun jakaminen

 • Miten taloudellinen vastuu jakautuu? Miten harrastusten, vaatteiden, varusteiden, matkojen ym. kulut jaetaan? Miten taloudellinen vastuu tietokoneista, puhelimista ym. jakautuu?
 • Miten toimitaan, jos vanhempien taloudellinen tilanne muuttuu merkittävästi?
 • Tehdäänkö elatussopimus lastenvalvojan luona?

Lapsen koulunkäynti ja päiväkoti

 • Miten yhteistyö koulun ja/tai päiväkodin kanssa saadaan sujuvaksi?
 • Mitä koulua ja/tai päiväkotia lapsi käy?
 • Kuka osallistuu koulun ja/tai päiväkodin tilaisuuksiin?
 • Kenellä on tunnukset sähköisiin palveluihin?

Muut kysymykset ja asiat

Muut keskusteltavat asiat voivat liittyä esimerkiksi lapsen terveydenhoitoon ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen, äidinkieleen, uskontoon tai kulttuuriin. Lapsen erityistaipumukset ja harrastukset on hyvä huomioida suunnitelmassa. Joskus voi olla tarpeen keskustella siitä, millaista tukea lapselle hankitaan, jotta hän saisi kaiken erotilanteessa tarvitsemansa avun.

Nuoren asioista sopiminen

Nuoren asioista sovitaan yhdessä tämän kanssa. Sopimuksessa voidaan ottaa kantaa esimerkiksi opiskeluvalintoihin ja koulunkäyntiin, harrastuksiin, kavereilla ja ulkona vietettävään aikaan, kotiintuloaikoihin, juhliin ja festareihin, sosiaalisen median käyttöön, rahankäyttöön ja hankintoihin, ajokorttihankintoihin ja päihteisiin.

Vanhemmuussuunnitelman teko

Vanhemmat tekevät vanhemmuussuunnitelman yhdessä silloin, kun he ovat eroamassa tai eronneet, ja sopivat lapsen asioista ja arjen sujuvuudesta. Käytännössä vanhemmuussuunnitelma on täytettävä lomake.

Vanhemmuussuunnitelman teko aloitetaan miettimällä lapsen käytännön tarpeita ja arjen sujuvuutta. Suunnitelmapohjan kysymykset auttavat vanhempia miettimään juuri heidän lapsensa tarpeita ja hyvinvointia käytännön tasolla. Suunnitelmassa mietitään myös lapsen tulevaisuuden tarpeita.

Vanhemmuussuunnitelmaa tehdessä keskustellaan myös lapsen kanssa hänen toiveistaan, ajatuksistaan ja huolenaiheistaan ikätasoon sovitettuna. Nuoren asioista sovitaan yhdessä tämän kanssa. Kun lapsen tarpeet ovat selvillä, on aika miettiä mitä ne tarkoittavat käytännön järjestelyjen kannalta ja jokapäiväisessä elämässä.

Vanhemmuussuunnitelma auttaa vanhempia

Vanhemmuussuunnitelmaa voi käyttää apuna vanhempien keskinäisissä keskusteluissa. Suunnitelma voi auttaa kiinnittämään huomiota sellaisiin asioihin, joita vanhemmat eivät muutoin tulisi ajatelleeksi. Asioiden kirjaaminen selkeyttää suunnitelmia ja edistää niihin sitoutumista.

Suunnitelma on yhdessä tehty ohjenuora vanhempien toimintaan erilaisissa käytännön kysymyksissä. Suunnitelma auttaa välttämään pahimmat tunnemyrskyt, jotta vanhemmat voivat sopia, miten he vastaavat yhdessä lapsen hyvinvoinnista ja kasvusta.

Vanhemmuussuunnitelma voi olla keskustelun ohjaaja ja rikastaja vanhempien ja eropalveluja tarjoavien ammattilaisten välisissä neuvotteluissa, kuten lastenvalvojan tai perheasioiden sovittelijan luona, oikeusavussa tai perheneuvolassa. Suunnitelmapohjan käyttäminen keskustelussa voi selkiyttää ajatuksia ja auttaa miettimään erilaisia ratkaisumalleja ja vaihtoehtoja.

Suunnitelman avulla vanhemmat voivat viestiä lastenvalvojalle, miten he haluavat tulevaisuudessa jakaa velvoitteensa vanhempina. Täytetty suunnitelma auttaa lastenvalvojaa, kun lapsen huoltoa, asumista, luonapitoa ja elatusta koskevia sopimuksia laaditaan ja vahvistetaan.

Vanhemmuussuunnitelma auttaa erotilanteessa perheitä, joissa on kaksi tai useampia vanhempia. Suunnitelmaa voi käyttää erotilanteessa vanhemmuuden tukena myös uusperheissä, apilaperheissä ja muissa perhemuodoissa. Vaikka erotilanne koskettaisi vain osaa vanhemmista, on kaikki vanhemmat otettava mukaan suunnitelman tekoon.

Vinkkejä vanhemmuussuunnitelman laatimiseen vanhemmille

 • Hyvä suunnitelma on käytännönläheinen ja auttaa vanhempia arjessa. Se tuntuu omalta ja vastaa juuri kyseessä olevan lapsen ja vanhempien tarpeita ja toiveita.
 • Vanhempien on tärkeää varmistaa, että he ymmärtävät suunnitelmaan kirjatut asiat samalla tavalla. Kun suunnitelma on valmis, siitä otetaan kopio kaikille vanhemmille.

Mitä enemmän suunnitelmassa on yksityiskohtia, sitä enemmän siitä on apua, mutta yksityiskohtaista suunnitelmaa voi joutua päivittämään useammin kuin yleisempää suunnitelmaa.

Ajan kanssa eteen tulee myös tilanteita, joissa tarvitaan joustoa.
Kun olosuhteet muuttuvat ja lapset kasvavat, suunnitelmaa on päivitettävä. Jotkut vanhemmat haluavat kirjata suunnitelmaan jo valmiiksi päivämäärän, jolloin he tarkastavat, että suunnitelma on edelleen ajan tasalla.

Jos neuvottelu ei kuitenkaan onnistu tai suunnitelman noudattaminen on vaikeaa, vanhemmat voivat kääntyä kuntansa lastenvalvojan tai perheasioiden sovittelijan puoleen. Vanhemmat voivat myös hakea huoltoriitojen tuomioistuinsovittelua käräjäoikeudesta.

Lisätietoja