Vårdnad om barn, umgänge och boende

Med vårdnad om barn avses skötande av barnets personliga ärenden och omsorg om barnet i enlighet med barnets individuella behov.

Vårdnadshavaren ska

 • trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet
 • trygga positiva och nära människorelationer i synnerhet mellan barnet och föräldrarna
 • värna också om andra människorelationer som är viktiga för barnet
 • trygga en god vård och uppfostran
 • trygga med hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå behövlig tillsyn och omsorg
 • sträva efter att erbjuda en trygg och stimulerande uppväxtmiljö
 • trygga en utbildning som motsvarar barnets anlag och önskemål 
 • skydda barnet mot alla former av fysiskt och psykiskt våld, försumlig behandling och utnyttjande
 • uppfostra barnet så att det får förståelse, trygghet och ömhet samt
 • stöda och uppmuntra barnet i sin utveckling till självständighet, ansvarsfullhet och vuxenhet.

Barnet får inte undertryckas, agas eller utsättas för annan kränkande behandling.
Vårdnaden om barnet upphör när barnet fyller arton år.

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 1 § och 3 § (Finlex)  

Barnets vårdnadshavare

Barnets vårdnadshavare är hens föräldrar eller de personer som anförtrotts vårdnaden om barnet.

Vårdnadshavaren bestämmer om 

 • barnets vård 
 • uppfostran
 • utbildning
 • boningsort
 • fritidsintressen samt 
 • övriga personliga angelägenheter.

Övriga personliga angelägenheter är till exempel barnets namn, medlemskap i ett trossamfund, hälso- och sjukvård, småbarnspedagogik och ansökan om pass.

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 3-4 § (Finlex)  

Vårdnadshavaren har rätt att få uppgifter om ärenden som gäller barnet av olika myndigheter. Vårdnadshavaren företräder också barnet i frågor som gäller barnets person. Dessutom fungerar vårdnadshavaren som barnets intressebevakare och sköter barnets ekonomiska angelägenheter.

Lag om förmyndarverksamhet 442/1999 3 § (Finlex)  

När vårdnadshavaren fattar beslut som gäller barnet ska hen beakta allt som ovan konstaterats om vårdnadshavarens uppgifter och sträva efter att alltid agera för barnets bästa i sitt beslutsfattande. Även i skilsmässosituationer ska beslut som gäller barnet grunda sig på en bedömning av vad som är bäst för barnet. 

Vårdnadshavaren ska diskutera med barnet innan beslut fattas och beakta barnets åsikt och önskemål. Vårdnadshavaren ska informera barnet om beslut som gäller honom eller henne och om andra frågor som påverkar barnets liv med beaktande av barnets ålder och utvecklingsnivå. 

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 4 § (Finlex)  

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att vårdnadshavarna tillsammans sköter alla ovan konstaterade ärenden. I praktiken innebär detta samarbete mellan föräldrarna och gemensamt beslutsfattande i barnets angelägenheter. Utgångspunkten är att föräldrarna tillsammans fortsätter som barnets vårdnadshavare även efter skilsmässan. 

Gemensam vårdnad betyder inte samma sak som växelvist boende. Barnets boende, umgängesrätt och vårdform är separata frågor. 

Se nedan: Barnets boende

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 5 § (Finlex)  

Uppgiftsfördelningen mellan vårdnadshavarna

Utgångspunkten för gemensam vårdnad är att vårdnadshavarna tillsammans fattar beslut om alla frågor som gäller barnet. Vårdnadshavarna kan emellertid komma överens om en inbördes fördelning av sina uppgifter eller så kan domstolen besluta om det, ifall det finns särskilda skäl att fördela uppgifterna och barnets bästa förutsätter det. Uppgifterna kan fördelas om barnet har två eller flera vårdnadshavare.

Avtalet om uppgiftsfördelning eller förordnande om uppgiftsfördelning kan gälla beslutsfattande om till exempel hälso- och sjukvård, plats för småbarnspedagogik eller skola. Uppgifterna kan fördelas till exempel så att den ena vårdnadshavaren ensam beslutar om hälso- och sjukvården och vårdnadshavarna beslutar om andra ärenden tillsammans. Det bör observeras att uppgiftsfördelningen för närvarande förhindrar att man uträttar ärenden för ett barns del i e-tjänster, såsom på Mina Kanta-webbplatsen. 

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt  361/1983 7 § och 9  § (Finlex)   

Att sköta om barnets ekonomiska angelägenheter utgör inte vård om barnet utan intressebevakning enligt lagen om förmyndarverksamhet som vårdnadshavarna inte kan komma överens om. Vårdnadshavarna kan till exempel inte komma överens om att endast den ena vårdnadshavaren sköter barnets ekonomiska angelägenheter, såsom bankärenden. Endast en domstol kan bestämma om fördelningen av uppgifter mellan intressebevakarna eller befria en vårdnadshavare från uppgiften som intressebevakare. 

Lag om förmyndarverksamhet 442/1999 (Finlex)  

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att barnet endast har en vårdnadshavare. I vissa situationer kan detta vara en lösning som är förenlig med barnets bästa. Föräldrarna kan avtala om ensam vårdnad genom ett ömsesidigt avtal eller så kan domstolen besluta om detta.  

Den som är ensam vårdnadshavare kan fatta beslut som gäller barnet ensam. Myndigheterna (till exempel daghem, skolor, hälsovården, socialväsendet) ger i regel endast vårdnadshavaren uppgifter om barnet. Med särskilt tillstånd av vårdnadshavaren, genom avtal eller genom domstolsbeslut kan uppgifter även lämnas ut till den andra föräldern eller någon annan person.

Rätt att få uppgifter

En förälder eller någon annan som inte är vårdnadshavare kan genom ett avtal mellan föräldrarna eller ett domstolsbeslut få rätt att få sekretessbelagda uppgifter om barnet av myndigheter och privata tjänsteproducenter. Rätten att få uppgifter kan främja möjligheterna för en förälder eller någon annan person som uteslutits från vårdnaden att delta i vården och fostran av barnet. 

Rätten till uppgifter kan gälla antingen alla ärenden eller de frågor som anges i avtalet. Om man har kommit överens om att personen har rätt att få uppgifter i allmänhet, gäller rättigheten uppgifter om barnet av alla myndigheter och privata tjänsteproducenter. 

Rätten att få uppgifter kan emellertid också avtalas mer specifikt. Rätten att få uppgifter kan till exempel begränsas till att gälla endast vissa instanser, såsom daghemmet. Å andra sidan kan man också komma överens om förälderns allmänna rätt till uppgifter, som begränsas. En förälder kan till exempel ha allmän rätt att få uppgifter, men den gäller inte hälso- och sjukvård.  

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 7 § och 9  § (Finlex)  

Vårdnad vid sidan om / annan än förälder som vårdnadshavare

Vårdnadshavaren vid sidan om är en person som vid sidan av föräldern eller föräldrarna är barnets vårdnadshavare.  En vårdnadshavare vid sidan om har samma rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavarföräldern, om inte något annat har fastställts separat.

Avtal eller beslut om vårdnadshavare vid sidan om

Man kan avtala om vårdnad vid sidan om genom ett avtal mellan föräldrarna eller så kan domstolen besluta om detta. När man avtalar om vårdnad vid sidan om är den person som blir vårdnadshavare vid sidan om förutom båda föräldrarna en avtalspart. Om föräldrarna senare kommer överens om andra frågor, ska samtycke från vårdnadshavaren vid sidan om till dessa erhållas.

Arrangemanget för vårdnad vid sidan om ska vara förenligt med barnets bästa och ha ett behov som utgår från barnets bästa. Vårdnad vid sidan om kan avtalas till exempel i en situation där man med hjälp av vårdnadshavaren vid sidan om kan stöda barnets uppväxtförhållanden för att undvika omhändertagande.

Vårdnadshavaren vid sidan om befriar inte föräldrarna från deras underhållsansvar. Vårdnadshavaren vid sidan om har ingen underhållsskyldighet gentemot barnet.

Vårdnadshavaren är också barnets intressebevakare, alltså beslutar både vårdnadshavaren vid sidan om och vårdnadshavarföräldern/-föräldrarna tillsammans om barnets ekonomiska angelägenheter.

Förordnande om vårdnad till en annan person i stället för föräldrarna

Om barnet varaktigt bor hos någon annan än sin förälder, kan domstolen förordna vårdnaden åt någon annan än föräldrarna. Vårdnaden om barnet kan anförtros en annan person i stället för föräldrarna endast genom domstolsbeslut. 

Förordnandet avslutar förälderns eller föräldrarnas vårdrelation till barnet. Om den ena eller båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, kan domstolen anförtro vårdnaden om barnet till en annan person i stället för föräldrarna endast om det med tanke på barnets bästa finns synnerligen vägande skäl till detta.

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 9 § 1 och 3 moment (Finlex)  

Barnets boende

När föräldrarna tillsammans är barnets vårdnadshavare men inte bor tillsammans ska man avgöra hos vilken förälder barnet bor. Barnet kan bo hos den ena föräldern eller växelvist hos båda föräldrarna (växelvist boende). Föräldrarna kan också avtala med en vårdnadshavare vid sidan om att barnet ska bo hos denne. 

När beslut fattas om boende är utgångspunkten barnets bästa. Barnets önskemål och åsikt ska utredas och beaktas i den utsträckning det med hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå är möjligt.

När barnets boningsort övervägs ska man särskilt beakta 

 • barnets ålder och utvecklingsnivå
 • barnets karaktär och anlag 
 • eventuella särskilda behov hos barnet 
 • avståndet mellan föräldrarnas bostäder 
 • föräldrarnas förmåga att tillsammans ta ansvar i frågor som gäller barnet och skydda barnet mot alla former av våld. 

Det är viktigt att bedöma hur boendet och de saker som hör till barnets vardag fungerar bäst i praktiken. 

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 10 § och 11 § (Finlex)  

Växelvist boende

Med växelvist boende avses ett arrangemang där barnet bor minst 40 procent av kalenderåret, inklusive lovperioder och helger, hos båda föräldrarna. Man kan också avtala om att barnet bor växelvist hos en förälder (eller föräldrarna) och vårdnadshavaren vid sidan om. Barnet kan växla mellan högst två hem. 

Avtalet eller domstolens beslut om växelvist boende ska inkludera

 • närmare villkor som ska gälla för det växelvisa boendet och
 • uppgift om vilket hem som uppges vara barnets officiella boningsort.

Närmare villkor för växelvist boende är till exempel bestämning av bytesrytmen mellan hemmen och uppgifter om hur barnets boende ordnas till exempel under semestrar och högtider. Bytet kan ske till exempel med några dagars mellanrum, varannan vecka eller varannan månad. Arrangemanget kan variera beroende på barnets och familjens situation. I avtalet kan också fastställas om träffar som sker då barnet bor hos den andra föräldern eller om annan kontakt till den andra föräldern.

Ett barn kan trots växelvist boende ha endast en officiell boningsort. Den officiella boningsorten påverkar många förmåner och tjänster som är viktiga med tanke på barnets och familjens vardag, såsom bostadsbidrag, skoltransporter, hälso- och sjukvårdstjänster och barnbidrag, som erbjuds enligt hos vilkendera föräldern barnet är bosatt enligt befolkningsdatasystemet. 

Vid behov kan det avtalas eller domstolen kan bestämma hur ansvaret för de transporter eller resekostnader till följd av det växelvisa boendet ska fördelas mellan parterna.

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 7 b § och 9 a § (Finlex)  

Underhållsbidrag vid växelvist boende

Även vid växelvist boende kan den ena föräldern vara skyldig att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget bestäms enligt barnets underhållsbehov och bägge föräldrarnas underhållsförmåga. Vid växelvist boende kan underhållsskyldigheten fastställas för någondera föräldern. När underhållsbidrag för växelvist boende bestäms har det enligt underhållslagen ingen betydelse hos vem barnet är officiellt bosatt. 

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 4 § 1 moment 3 punkt (Finlex)  

Umgängesrätt

Syftet med umgängesrätten är att trygga barnets rätt att etablera och upprätthålla ett positivt och nära förhållande med den förälder hos vilken barnet inte bor. Till umgängesrätten hör att barnet tidvis får vistas hos denna förälder eller träffa föräldern på något annat ställe eller hålla kontakt med föräldern på något annat sätt. 

Båda föräldrarna ansvarar för att trygga barnets umgängesrätt. Föräldrarna ska främja barnets umgängesrätt. En förälder ska i sin uppgift som fostrare undvika allt som kan inverka skadligt på förhållandet mellan barnet och den andra föräldern. Barnets rätt att träffa sin förälder är inte bunden till om föräldern är barnets vårdnadshavare eller inte.

När beslut om umgängesrätt fattas är utgångspunkten barnets bästa. I avgörandena ska särskild uppmärksamhet fästas vid hur målen för umgängesrätten bäst uppnås i framtiden. Barnets önskemål och åsikt ska utredas och beaktas i den utsträckning det med hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå är möjligt.

När man kommer överens om eller beslutar om umgängesrätten ska hänsyn tas till barnets ålder och utvecklingsnivå, barnets karaktär och anlag, eventuella särskilda behov hos barnet, avståndet mellan föräldrarnas bostäder samt föräldrarnas förmåga att tillsammans ta ansvar i frågor som gäller barnet och skydda barnet mot alla former av våld.

Stöttat och övervakat umgänge samt övervakade byten

Föräldrarna kan avtala om eller domstolen fatta beslut om att umgänget mellan barnet och en förälder ska ske som stöttat eller övervakat umgänge, eller att umgängestillfället ska inledas och avslutas under övervakning (övervakade byten). Övervakningen eller stödet ska vara nödvändigt av skäl som är motiverade med tanke på barnets bästa. Umgänget kan vara övervakat endast om stödjande av umgänget eller övervakade byten inte räcker till för att trygga barnets bästa. 

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 9 b § (Finlex)  

Rätt att träffa person som står barnet särskilt nära

För barnet kan också fastställas rätt att träffa en person som står barnet särskilt nära. Förutsättningen är att barnet har ett etablerat förhållande som kan jämföras med förhållandet mellan ett barn och en förälder. En sådan umgängesrätt fastställs genom ett domstolsbeslut. 

Definitionen av en särskilt närstående person är snäv. Den omfattar endast situationer där det är fråga om ett förhållande som kan jämföras med ett föräldraförhållande. Ett sådant förhållande förutsätter långvarigt och nära umgänge, ofta till exempel boende i samma hushåll med barnet och dagligt deltagande i barnets vård och fostran under denna tid.

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 361/1983 9 c § (Finlex)  

Skyldighet att informera om planerad flyttning

En förälder ska informera den andra föräldern om sin avsikt att byta boningsort, om flyttningen skulle få verkningar med avseende på vårdnaden eller barnets rätt att träffa den andra föräldern eller någon annan närstående.  På så sätt uppmuntras föräldrarna att redan på förhand fundera över hur den egna flytten påverkar vården av barnet och umgängesrätten och vid behov omorganisera dessa frågor juridiskt.

Om vårdnaden om barnet har anförtrotts någon annan än en förälder, ska denna person under samma förutsättningar informera föräldrarna och föräldrarna informera den personen om en flyttning. Skyldigheten gäller båda föräldrarna oberoende av hos vilkendera föräldern barnet bor. 
Informationen ska lämnas i god tid och, om möjligt, minst tre månader före den planerade flyttningen.

Informationen behöver inte lämnas om flytten är nödvändig för att avvärja ett omedelbart och allvarligt hot som riktar sig mot barnets eller den flyttande personens liv, hälsa eller frihet.

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt  361/1983 5 a § (Finlex)  

Källor och mer information