Blankett gällande vårdnad om barn och umgängesrätt

Institutet för hälsa och välfärd har formuläret avtalet om vårdnad om barn och umgangesrätt. 

Användaren av handlingarna ska se till dataskyddet och försäkra sig om att det inte finns några öppna filer kvar i den egna arbetsstationen och att filer inte sparas i den egna arbetsstationen eller på nätservern så att utomstående personer får tillgång till dessa.

Teknisk anvisning

För varje barn ingås ett separat avtal.

1) Avtalsparter

Här anges de personer mellan vilka avtalet ingås. Vanligtvis är föräldrarna avtalsparter. Åtminstone den ena föräldern ska vara vårdnadshavare. 

Avtalet kan också ingås mellan föräldrarna och en annan person. En annan person kan vara

 • den som anförtros vårdnaden om barnet vid sidan av föräldern eller föräldrarna
 • den som ges rätt att få uppgifter, eller
 • en vårdnadshavare vid sidan om hos vilken barnet enligt överenskommelse ska bo.

Alltid när det är möjligt är det bra att i samma avtal skriva in alla de ärenden som har samma avtalsparter.

Exempel 1:

 • Föräldrarna vill ge en tredje person rätt att få uppgifter, till exempel förälderns sambo. Då är både föräldrarna och sambon avtalsparter.

Exempel 2:

 • Föräldrarna, av vilka endast den ena är vårdnadshavare, ingår avtal med far- och morföräldern om att mor- och farföräldern vid sidan av vårdnadshavarföräldern är barnets vårdnadshavare. När avtal om vårdnad vid sidan om ingås är båda föräldrarna och far- och morföräldrarna alla avtalsparter. Om man därefter vill komma överens om uppgiftsfördelningen mellan vårdnadshavarna, ingås ett nytt avtal. Avtalsparter är vårdnadshavarföräldern och vårdnadshavaren vid sidan om.
 • Om båda föräldrarna i ovan nämnda situation är vårdnadshavare, kan man i samma avtal avtala om både vårdnaden om barnet och fördelningen av uppgifter mellan vårdnadshavarna. 

Exempel 3:

 • Barnet har två föräldrar, A och B, som har gemensam vårdnad. Föräldrarna vill komma överens om att barnets vårdnadshavare är den ena föräldern A samt mor- eller farföräldern C. B har rätt att få uppgifter. Vi upprättar två avtal. I det första avtalet är de avtalsslutande parterna föräldrarna A och B. De kommer överens om att endast A är barnets vårdnadshavare och att B har rätt att få uppgifter. Därefter ingår A, B och C ett avtal om att C vid sidan om A är barnets vårdnadshavare. 
 • I vissa situationer krävs samtycke av andra personer för att avtalet ska fastställas. Dessa samtycken anges i punkten ”Samtycken”.  

Avtalets innehåll

2) Vårdnad om barn

Här antecknas vad som avtalats om vårdnaden om barnet. Vårdnaden om barnet kan anförtros båda föräldrarna gemensamt eller så kan den även anförtros den ena föräldern ensam. Man kan också avtala om vårdnad vid sidan om, det vill säga att en annan person fungerar som barnets vårdnadshavare vid sidan om den ena föräldern eller båda föräldrarna. 

Här antecknas dessutom fördelningen av de uppgifter som hör till vårdnaden, om man vill avtala separat om dessa. Avtal om fördelningen av de uppgifter som hör till vårdnaden kan ingås, om barnet har två eller flera vårdnadshavare och barnets bästa förutsätter det. 

Barnets vårdnad, umgänge och boende

3) Barnets boende

Här antecknas vad som avtalas om barnets boende. Föräldrarna kan komma överens om att barnet ska bo hos den ena föräldern. De kan också avtala med en vårdnadshavare vid sidan om att barnet ska bo hos denne. Man kan också komma överens om att barnet bor växelvist hos sina föräldrar eller hos sina föräldrar/sin förälder och vårdnadshavaren vid sidan om (växelvist boende). 

Då ett avtal om växelvist boende ingås ska man i avtalet ange noggrannare villkor för det växelvisa boendet, det vill säga hur ofta barnet byter från den ena föräldern till den andra och hur barnets boende ordnas under semestrar och högtider. 

I ett avtal om växelvist boende ska det anges vilket av hemmen som registreras som barnets officiella bostad i befolkningsdatasystemet. Barnet kan ha endast en officiell bostad enligt lagen om hemkommun. 

Lag om hemkommun (201/1994, Finlex)

Barnets vårdnad, umgänge och boende – Barnets boende

4) Umgängesrätt

Vid avtal om umgängesrätt ska man i avtalet utförligt ange villkoren för umgänge och tillfällen då en förälder har barnet hos sig eftersom avtalet måste vara tillräckligt detaljerat för att vara verkställbart.

Om det inte går att fastställa detaljer kring umgänget och tillfällen då en förälder har barnet hos sig (till exempel på grund av skiftesarbete), men man vill ingå ett avtal om umgängesrätt, kan man i avtalet åtminstone anteckna hur ofta umgänget sker och hur umgängesrätten ordnas under semestrar och högtider. 

Föräldrarna kan endast avtala om umgängesrätten mellan barnet och föräldern. Det är till exempel möjligt att komma överens om att föräldern träffar ett barn som bor hos vårdnadshavaren vid sidan om. Avtalsparterna är då föräldrarna. Vårdnadshavaren vid sidan om är samtycksgivare. Det är viktigt att förhandlingarna ändå förs tillsammans.

Barnets vårdnad, umgänge och boende – Umgängesrätt

5) Rätt att få uppgifter

Här kan man anteckna annan än vårdnadshavarens rätt att få uppgifter. Föräldrarna kan komma överens om att en förälder som skiljts från vårdnaden eller en annan person ska ges rätt att få uppgifter. Rätten till uppgifter kan gälla antingen alla ärenden eller de frågor som anges i avtalet.

Vid gemensam vårdnad behövs ingen separat rätt att få uppgifter även om man vad gäller uppgiftsfördelningen mellan vårdnadshavarna skulle ha kommit överens om att endast en viss angelägenhet hör till samarbetet mellan vårdnadshavarna. 

Exempel:

 • Avtal kan träffas till exempel om att den ena föräldern ensam är barnets vårdnadshavare och den andra föräldern har umgängesrätt. Dessutom avtalas att umgängesföräldern har rätt att få uppgifter, dvs. samma rätt som vårdnadshavaren har att få sekretessbelagda uppgifter om barnet av alla myndigheter och privata tjänsteproducenter. 

Barnets vårdnad, umgänge och boende – Rätt att få uppgifter

6) Avtal / beslut som ändras

Här anges uppgifter om när det avtal eller beslut som ändras genom detta avtal är daterat. För att undvika oklarheter antecknas här till vilka delar avtalet förblir i kraft. 

Exempel 1:

 • Gemensam vårdnad har tidigare överenskommits. Med det nya avtalet vill föräldrarna endast komma överens om umgängesrätten. Här kan man anteckna att det tidigare avtalet om gemensam vårdnad förblir i kraft. 

Exempel 2:

 • Rätten att få uppgifter för den andra föräldern har tidigare överenskommits. Om rättigheten vill avskaffas, antecknas det här.

7) Mer information 

Här kan man anteckna andra angelägenheter som avtalsparterna i anslutning till det verkställbara avtalet kommit överens om sinsemellan.  

8) Underskrifter

Här antecknas plats, datum och underskrifter för varje avtalspart.

9) Utredning av barnets åsikt (Ifylls av myndighet)

Här anges uppgifter från utredningen av barnets åsikt. 

När välfärdsområde överväger att fastställa avtalet ska den beakta barnets bästa samt barnets egna önskemål och åsikter. Barnets åsikt ska utredas i den utsträckning som det med hänsyn till barnets ålder och utvecklingsnivå är möjligt.

10) Samtycke

Här anges underskrift och ställning för de personer vars samtycke krävs för att fastställa avtalet enligt 8 § 4 mom. i lagen. Med samtyckesgivare avses andra personer än parterna i detta avtal.

Samtycke behövs

 • av vårdnadshavaren vid sidan om, ifall barnet har en vårdnadshavare vid sidan om (t.ex. när umgängesrätten fastställs)
 • av den person som tidigare har fått fastställd rätt att få uppgifter, om avtalet ingriper i en redan fastställd rätt att få uppgifter (t.ex. om rätten att få uppgifter avskaffas eller ändras genom avtalet)
 • av en sådan i 9 c § i lagen avsedd person som står barnet särskilt nära, om det för barnet har fastställts rätt att träffa personen i fråga och om avtalet kan påverka genomförandet av umgängesrätten. 

Exempel:

 • Om föräldrarna har avtalat om rätten att få uppgifter för en annan person, till exempel mor- eller farförälder, men vill avskaffa rätten, är föräldrarna avtalsparter i det nya avtalet och mor- eller farföräldern samtycksgivare.

Lag angående vårdnad om barn och umgängesrätt 8 § 4 moment (Finlex)

Beslut om att fastställa avtal

Med beslutet antingen fastställer eller fastställer inte  välfärdsområdet avtalet. 

Besvärsanvisningar

Ändring i beslut om avtalsbekräftelse kan sökas enligt 6 kap. i socialvårdslagen (1301/2014). Omprövning av ett beslut får på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen begäras hos det organ som svarar för den välfärdsområdets socialvården. Det är särskilt viktigt att besvärsanvisningen bifogas ett negativt beslut.
Socialvårdslag 6 kap (Finlex)