Befolkningens funktionsförmåga

På gatan.

Institutet för hälsa och välfärd följer regelbundet upp befolkningens hälsa och funktionsförmåga. Uppföljningen omfattar barn och unga, personer i arbetsför ålder och äldre medborgare.

Befolkningsundersökningar ger mångsidig information om nivån på befolkningens funktionsförmåga, förändringar och utvecklingsutsikter. Med hjälp av undersökningar fås också information om de faktorer som indikerar nedsatt funktionsförmåga.

Nationella och regionala beslutsfattare kan utnyttja informationen om befolkningens funktionsförmåga på många olika sätt. Utifrån forskningsrön kan man planera och utvärdera hälso- och välfärdspolitiken.

Då befolkningen åldras blir det allt viktigare att följa upp utvecklingen av funktionsförmågan. Forskningsresultaten hjälper till att bedöma servicebehovet och att allokera resurserna rätt. Med hjälp av dem kan man också utveckla åtgärder som syftar till att förhindra att funktionsförmågan hos hela befolkningen eller vissa riskgrupper försämras.

THL studerar och följer upp hälsa och funktion i befolkningen. Mer information om THL:s befolkningsstudier:
Undersökningar och projekt (THL)

Resultat av befolkningsundersökningar i olika webbtjänster

Resultat från olika befolkningsundersökningar

Läs mer:

THL pressmeddelande: Undersökningen Hälsosamma Finland: Betydande skillnader i arbetsförmågan och den fysiska funktionsförmågan mellan städerna

THL pressmeddelande: Mindre än hälften av alla vuxna motionerar tillräckligt, kvällspigghet och otillräcklig sömn har blivit vanligare

THL pressmeddelande: Undersökning: Över hälften av 65–74-åringarna upplever sig vara fullt arbetsföra – ändå förvärvsarbetar endast en liten del

RAI-systemet

Enligt lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (980/2012) är kommunerna skyldiga att använda bedömningsverktyget RAI vid bedömningen av en äldre persons servicebehov och funktionsförmåga.
Lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre (Finlex) 

Mer information om RAI-systemet (THL)

RAI-jämförelsedatabasen för regelbundna tjänster för äldre (THL rapporter)

 

På vår webbplats

Undersökningen Hälsosamma Finland producerar aktuell information om hälsa, välfärd och service för vuxna bosatta i Finland samt om förändringarna i dessa, och den framtida utvecklingen.

Undersökningen Hälsosamma Finland (THL)

MoniSuomi-undersökningen samlar in information om hälsotillstånd, välfärd och erfarenheter av social- och hälsovårdstjänster hos personer födda utomlands som bor i Finland.

MoniSuomi (THL)

Genom enkäten Hälsa i skolan samlar Institutet för hälsa och välfärd in information om de ungas levnadsförhållanden, skolförhållanden, upplevd hälsa, hälsovanor och om elev- och studerandehälsovården.

Enkäten Hälsa i skolan (THL)