Introduktion och hantering av perifer venkateter

Det är väldigt vanligt att sjukhuspatienter får perifera venkatetrar. Enligt en undersökning om prevalensen av vårdrelaterade infektioner i Europa 2016 hade 51 procent (år 2011: 50 %) av patienterna på finländska akutsjukhus en perifer venkateter.

Perifera venkatetrar medför ofta lokal irritation och rodnad, ibland lokala lindriga infektioner. Det förekommer även allvarliga allmänna infektioner, men de är sällsynta. När en kateter introduceras och hanteras ska goda aseptiska principer och god handhygien iakttas.

Anvisningen är avsedd att hjälpa regionala och lokala experter på infektionsbekämpning när de ska utarbeta sina egna anvisningar.

Introduktion av kateter

Den rekommenderade placeringen av en kateter är på den icke-dominerande armens handrygg eller underarm. Som injektionsställe ska man undvika hudveck, en inflammerad arm eller skadad hud.

 • Händerna desinficeras och de redskap som behövs samlas till exempel på ett desinficerat bord. (Redskap: venkateter, skyddsfilm, stas, nålinsamlingskärl, desinfektionsmedel för huden, handdesinfektion, skyddshandskar, infusionsslang och 0,9 % koksalt för att testa katetern)
 • Händerna desinficeras och fabriksrena skyddshandskar tas på.
 • Injektionsstället desinficeras med ≥70 % alkohol eller 2 % klorhexidinsprit med drag i samma riktning över det område som ska förbindas. Området får torka. Injektionsstället vidrörs inte efter detta.
 • En så liten kateter som möjligt introduceras, i första hand en säkerhetskateter.
 • Man lossar på stasen, drar ut nålen ur katetern och sätter den direkt i nålinsamlingskärlet. Infusionsslangen kopplas till katetern.
 • Katetern fästs med genomskinlig skyddsfilm utan att röra undersidan av filmen.
 • Skyddshandskarna tas av och händerna desinficeras.

I patientuppgifterna registreras kateterns storlek, tidpunkten för introduktionen och dess placering.

Hantering av kateter

Infusionsanordningen hanteras enbart med desinficerade händer.

Katetern ska vidröras så lite som möjligt och antalet injektionsportar minimeras. Till injektionsportarna ska enbart sterila engångsredskap kopplas. När en ventilplugg används ska tillverkarens anvisningar följas.

Injektionsportarna och ventilpluggarna desinficeras med ≥70 % alkohol i minst 15 sekunder. Desinfektionsmedlet får torka i 5–10 sekunder före användning.

Injektionsportarnas korkar och ventilpluggar byts ut om de är nedsmutsade med blod eller annat och alltid när de lossas.

Katetern sköljs alltid före och efter att läkemedel administreras. Detta görs med förfylld engångsspruta med koksalt (0,9 %) och pulserande teknik (sköljning-paus-sköljning).

Kontroll av kateter

Kateterns bas kontrolleras varje arbetsskift och när intravenös behandling genomförs. Vid kontrollen observerar man

 • tecken på infektion, som rodnad, svullnad och utsöndring samt andra komplikationer
 • att katetern fungerar och hålls på plats
 • skicket på skyddsfilmen.

Observationer antecknas och i bedömningen kan en mätare användas (Visual Infusion Phlebitis, VIP-score).

Behandling av injektionsstället

Skyddsfilmen ska bytas

 • med 5–7 dygns mellanrum
 • om den lossnar och inte längre skyddar injektionsstället
 • om det samlas blod eller fukt under den.

Skyddsfilmen byts ut med desinficerade händer och fabriksrena skyddshandskar på händerna. Katetern i ådran får inte rubbas.

I samband med byte av kateter desinficeras området kring injektionsstället med ≥70 % alkohol eller 2 % klorhexidinsprit. Desinfektionsmedlet får torka innan en ny skyddsfilm appliceras.

Om det samlas vätska under skyddsfilmen ska injektionsstället skyddas med en gasbinda som byts ut minst varannan dag eller när den blir fuktig.

Blod och annat sekret kring injektionsstället rengörs med sterila kompresser fuktade med koksalt (0,9 %).

Huden kring injektionsstället desinficeras med ≥70 % alkohol eller 2 % klorhexidinsprit. Desinfektionsmedlet får torka innan en ny gasbinda appliceras.

Bedömningar av behovet av kateter, bytesintervall och borttagning

Behovet av kateter bedöms under varje skift eller minst en gång om dagen. Onödiga katetrar och katetrar som inte fungerar eller orsakar komplikationer avlägsnas.

En kateter byts inte ut rutinmässigt. En kateter som satts i akutvården ska dock avlägsnas eller bytas ut mot en ny så snart som möjligt, senast inom 48 timmar. Avlägsnandet av katetern antecknas.