Förekomsten av EHEC i Finland

EHEC tapaukset vuosina 2012-2021.

Till registret över smittsamma sjukdomar anmäldes 287 fall av bakterien enterohemorragisk Escherichia coli (EHEC, 2020:175). Incidensen var 5/100 000 invånare i hela landet och den var störst i Södra Karelens sjukvårdsdistrikt (14/100 000). Av infektionerna klassificerades 78 % (225) som inhemska.

THL:s laboratorium fick ta emot en EHEC-stam eller primärskål för avföringsprov från 264 personers för typning. Dessa var sannolikt förknippade med inhemska sjukdomsfall, endast cirka hälften av fallen kunden säkerställas vara inhemska. Av proverna kunde 232 (88 %) bekräftas som EHEC (påvisning av stx-gener med PCR-metoden). Av EHEC-stammen erhölls en renodling av 193 prover (83%). I 39 prover kunde inte EHEC-stammen isoleras.

Nästan hälften (46 %) av stammarna hade endast stx1-genen, en tredjedel (35 %) endast stx2-genen och en femtedel (20 %) både stx1- och stx2-generna.

Stammarna fördelade sig på 37 O-serogrupper, varav de vanligaste var O103 (36 %), O157 (13 %), O26 (6 %) och O63 (5 %).

  • Alla O103-stammar var positiva med avseende på stx1-genen (subtyp 1a) och negativa med avseende på stx2-genen.
  • Nästan alla (92 %) O157-stammar var positiva både i fråga om stx1-genen (subtyp 1a) och stx2-genen (subtyp 2a eller 2c). En O157-stam hade endast stx2-genen (subtyp 2a) och en endast stx1-genen (subtyp 1a).
  • Av O26-stammarna hade elva (92 %) endast stx2-genen (subtyp 2a) och en endast stx1-genen (subtyp 1a).
  • Alla O63-stammar hade endast stx2-genen (subtyp 2f).

Två av proven gällde ett HUS-fall. Stammarna som isolerades från proverna var av serotyp O103:H2 och de hade endast stx1-genen (subtyp 1a).

Med helgenomsekvensering (WGS) konstaterades sju kluster där varje kluster hade mer än två fall. Det största av dessa var klustret av stammar av serotyp O103:H2 (62 fall). Även ett separat kluster bestående av 4 fall var av serotyp O103: H2.

Stammarna av tre små kluster (7, 4 och 4 fall) var av serotyp O157:H7. Ett familjekluster med fyra fall hade att göra med en lantgårdskontakt, i patientproverna och hos gårdens nötkreatur konstaterades EHEC O26-stammar med samma genotyp. Ett kluster med tre fall var serotyp O63:H6.