Förekomsten av hepatit C-fall i Finland

Hepatiitti C-tapaukset iän mukaan vuonna 2021.

År 2021 anmäldes 1 091 (20/100 000) nya hepatit C-infektioner till registret över smittsamma sjukdomar. Siffran är på samma nivå som året innan.

Flest infektioner (34 %) rapporterades i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (22/100 000). Incidensen var högst i Södra Savolax (32/100 000) och Päijänne-Tavastlands (28/100 00) sjukvårdsdistrikt.

Av infektionerna konstaterades 67 % hos män, och betoningen låg på åldersgrupperna 20–39 år, som stod för 64 % av samtliga fall. Incidensen var högst i åldersgrupperna 20–24 år (63/100 000) och 25–29 år (60/100 000). Merparten (86 %) av fallen konstaterades hos personer med finländskt ursprung. Smittlandet var känt i 56 % av alla fallen, varav de flesta (91 %) hade smittats i Finland.

Användning av injicerade droger är den vanligaste smittvägen för hepatit C

Användning av injicerade droger var den vanligaste smittvägen (42 %). Sex uppgavs som smittväg i 9 % av fallen. Kännedom om smittvägen saknades i 46 % av fallen.

Merparten av hepatit C-infektionerna anmäldes utan personbeteckning under perioden 1995–1997. Den höga förekomsten av hepatit C 1996–2000 (genomsnitt 1 800/år) förklaras delvis av att dessa fall eventuellt registrerades flera gånger, samt att fall som hade konstaterats före uppföljningen sannolikt registrerades främst dessa år. Sedan 2003 har antalet fall varit i genomsnitt 1 200 per år.

Totalt har cirka 35 700 fall av hepatit C anmälts till registret över smittsamma sjukdomar 1994–2021. Man känner inte till det totala antalet infekterade och bärare eftersom prevalensen av hepatit C inte har studerats på befolkningsnivå i Finland.

Merparten av dem som smittats i Finland har använt intravenösa droger. Prevalensen av hepatit C-antikroppar bedöms vara mycket hög bland intravenösa missbrukare (cirka 75 %). På grund av den höga prevalensen lyckas man inte minska infektionerna i denna grupp bara genom bytesprogrammen för sprutor och nålar. De smittade ska diagnostiseras och hänvisas till vård för att förebygga infektionssjukdom och att smittan förs vidare.

Strategi för hepatit C och vårdvägsrekommendation

År 2016 publicerade social- och hälsovårdsministeriet Finlands första strategi mot hepatit C. Det långsiktiga målet med strategin är att alla bärare av hepatit C ska få vård och att incidensen av hepatit C och antalet kroniska infektioner ska minska.

Finlands strategi mot hepatit C 2017–2019 (på finska)

Den rekommenderade vårdvägen vid hepatit C som utarbetats av den nationella arbetsgruppen för hiv- och hepatitexperter, som utsetts av THL, publicerades våren 2019. Rekommendationen behandlar frågor som gäller diagnostik och behandling av hepatit C, såsom

  • teman för testning
  • diagnostik
  • bedömning av graden av leverskada
  • läkemedelsbehandling
  • undersökningar före behandlingen
  • remissindikationer för den specialiserade sjukvården
  • faktorer i anslutning till ett lyckat genomförande av vården.

I enlighet med rekommendationen ska behandlingen av hepatit C i huvudsak genomföras på de ställen där infektionerna konstateras: inom primärvården, missbrukarvården (särskilt på enheter för avvänjning och substitutionsbehandling), i fängelser och i fortsättningen även på hälsorådgivningen för missbrukare som använder intravenösa droger.

Vårdväg vid hepatit C:Från behandling av leversjukdomen till eliminering av infektionen (på finska)
 

HCV-potilaisen sukupuoli 2012-2021.

Hepatiitti C-tapaukset tartuntatavan mukaan vuosina 2012-2021.