Förekomsten av legionella i Finland

Legionellatartunnat tartuntapaikan mukaan 2014-2021.

År 2021 anmäldes 34 fall till registret över smittsamma sjukdomar vars sjukdomsbild passade in på legionellos, dvs. röntgenbilderna av lungorna innehöll förändringar som tydde på lunginflammation.

För 62 % (21) av fallen hade man använt antigentest i urin, i 47 % (16) odling, i 65 % (22) PCR-undersökning och i 9 % (3) serologi. Flera metoder hade använts i 50 % (17) av fallen.

Dessutom anmälde laboratorierna 10 antikroppspositiva fall av legionella till registret över smittsamma sjukdomar. När det gäller dem är det oklart huruvida det förekom symtom eller fynd som tydde på legionellos.

Över 68 procent av de insjuknade var 60 år fyllda (variationsintervall 32–95) och 18 (53 %) män. Antalet insjuknade var störst i åldersklassen 55–59. Alla 34 personer hade smittats i Finland. Sju (21 %) av de insjuknade dog i sjukdomen. Fyra legionellosfall i anslutning till sjukhusvård konstaterades 2021.

Inhemska smittkällor

Inhemska smittkällor utreddes med hjälp av miljöprover. Beroende på fall togs prover från många olika ställen, bl.a. hem, sjukhus, hotell, skola, stuga, campingplats, bioavfallskompost, jord, strandgyttja, tjärn, sömnapnéapparat.

Ur miljöproverna isolerades serogrupperna 1, 6 och 2–14 av Legionella pneumophila samt andra legionellaarter.

  • I 29 fall togs prover från hemmets vattensystem. I 12 av dessa fall visade sig hemmet vara den sannolika smittkällan eller konstaterades vara det genom helgenomsekvensering. Dessutom
  • hittades i två fall legionella i hemmets vattensystem, men sambandet med insjuknandet förblev oklart.
  • Antalet arbetsrelaterade fall var tre. De hörde ihop med vattensystemen på ett hotell och en skola samt med fastighetsskötselarbeten.
  • I ett fall visade sig den sannolika smittkällan vara hemkomposten, där man observerade
  • Legionella longbeachae, även om inget identiskt bestånd hittades.
  • I åtta fall var stammen hos patienten och stammarna i miljön identiska i helgenomsekvenseringen (sex fall av L. pneumophila av serogrupp 1 och två av serogrupp 6).
  • I sju fall hittades ingen legionella i de undersökta miljöproverna och därmed framkom inte smittkällan.

Oftast var fallen förknippade med för svala varmvattentemperaturer och/eller för liten eller oregelbunden användning av vattenpunkterna. Den rekommenderade temperaturen för varmt vatten är 55–65°C mätt från användarens kran och för kallt vatten under 20°C i fastigheter i alla åldrar.

Exceptionell legionellaepidemi med 12 fall

År 2021 konstaterades ett sjukdomskluster med flera fall. I Kuopio insjuknade 12 personer i lunginflammation orsakad av legionella. Smittkällan var 9 separata hem i vissa bostadsområden och tre olika avdelningar på ett närliggande sjukhus.

Endast en person insjuknade av varje smittkälla. Alla fall kunde säkerställas höra till samma epidemi med hjälp av legionellastammar som isolerats från patienten och/eller från vattenprover och som till sin genotyp var identiska. Medelåldern bland de insjuknade var 65 år och nästan alla hade predisponerande faktorer, i ett av fallen avled patienten till följd av smittan. Proverna från stadens stamvattenledning var negativa.

Bekämpningsåtgärder vidtogs vid alla objekt. Dessa bestod bland annat av vattenavtappning och höjning av varmvattnets temperatur, i en del fall även desinficering av vattensystemet och på sjukhuset installation av filter med vilka legionellahalterna kunde sänkas nära eller under bestämningsgränsen.

Mer information

Lagstiftning och anvisningar gällande legionella