Legionella

Vad är legionella?

Legionella är bakterier som förekommer i små mängder i naturligt sötvatten och i jord.

Legionellabakterierna kan föröka sig i vattensystemen och spridas via aerosoler i andningsluften. De gånger legionellabakterier har orsakat många samtidiga sjukdomsfall har smittan härstammat från vatten- eller luftkonditioneringssystem på hotell, sjukhus, kryssningsfartyg eller publika evenemang.

Det finns 61 kända arter av legionella och 70 serogrupper. Vanligast är Legionella pneumophila, i synnerhet dess serogrupp 1.

Hos människan kan legionella orsaka en infektionssjukdom som kallas för legionellos.

Hur smittar legionella?

Människan smittas vid inandning av aerosoler som innehåller legionellabakterier. Inkubationstiden från smittan till de första symtomen är 2–10 dygn.

Legionella smittar inte mellan människor.

Hur kan legionellasmittan förebyggas?

För att förebygga epidemier är det viktigt att snabbt identifiera och rapportera fall av legionellos.

Fall av legionellos ska anmälas till registret över smittsamma sjukdomar. Institutet för hälsa och välfärd (THL) kontaktar alla legionellospatienter som anmälts till registret över smittsamma sjukdomar och intervjuar dem för att kartlägga exponeringskällorna.

THL rapporterar turismrelaterade fall till det europeiska övervakningsnätverket European Legionnaires’ Disease Surveillance Network, ELDSNet.

ELDSNet försöker observera de fall hos människor av olika nationalitet som är kopplade till samma logiställe. Nätverket har också gjort upp anvisningar för att minska legionellosrisken i vattensystem.

Legionellabakterier i vattensystem (på finska)

Vilka är symtomen på legionellos?

Sjukdomsbilden kan variera från symtomfri infektion till svår lunginflammation, även kallad legionärssjuka.

Underliggande sjukdomar, hög ålder och rökning ökar både risken för att insjukna och risken för en allvarlig form av sjukdomen.

Symtom på legionellos:

  • torr hosta
  • feber
  • huvudvärk
  • muskelvärk
  • andnöd.

Bröst- och magsmärtor kan också ingå i sjukdomsbilden. Mer än en fjärdedel av patienterna har diarré och hälften uppvisar desorientering. I samband med epidemier har man observerat att mindre än fem procent av alla som exponeras insjuknar i lunginflammation.

Ibland orsakar legionella en kortvarig självläkande febersjukdom kallad pontiacfeber, vars inkubationstid understiger två dygn. Pontiacfeber påminner om influensa.

Hur konstateras legionellos?

Legionellos konstateras genom

  • antigentest i urin
  • odling av luftvägssekret eller PCR-undersökning
  • antikroppsbestämning i blodprov.

Antigentest i urinprov är endast tillförlitliga för att påvisa infektioner som orsakats av Legionella pneumophila serogrupp 1.

Laboratorieundersökningar av legionella (på finska)

Hur behandlas legionellos?

Traditionellt har förstahandsvalet av antimikrobiellt läkemedel varit erytromycin. Idag används nyare makrolider eller fluorokinoloner.

Hur vanligt är det med legionellos?

Läs om förekomsten av legionella (på finska)