Lagstiftning och anvisningar gällande legionella

Med hjälp av den finländska lagstiftningen sörjer man för uppföljningen och förebyggandet av legionellossmitta samt styr bekämpningen av legionellabakterier i till exempel bostäder, på arbetsplatser och rekreationsplatser. Lagstiftningen kompletteras av flera legionellaanvisningar som utarbetats i internationellt samarbete.

Enligt social- och hälsovårdsministeriets (SHM) förordning om kvaliteten på hushållsvatten och övervakning av den samt om riskhantering i fråga om byggnaders vatteninstallationer (1352/2015) som trädde i kraft 12.1.2023 är åtgärdsgränsen för legionellahalten i hushållsvatten och varmt bruksvatten 1 000 cfu/l. Åtgärder för att bekämpa legionella ska vidtas om legionellahalten i vattenprov från en byggnads vatteninstallation är 1 000 cfu/l eller mera. Åtgärdsgränsen gäller den totala mängden av alla bakterier i släktet Legionella som observerats med standardmetoden SFS-EN ISO 11731:2017.

I så kallade prioriterade fastigheter måste man i fortsättningen göra en riskbedömning av vattensystemen. Sådana fastigheter är till exempel sjukhus, simhallar och hotell. I riskbedömningen bedöms utifrån uppgifterna om byggnadens vattensystem huruvida risken för förekomsten av legionella har ökat.

Läs mer:

Nedan hittar du information om författningar och anvisningar för olika objekt.

Lagen om smittsamma sjukdomar

Legionellos hör till de smittsamma sjukdomar som ska övervakas enligt lagen om smittsamma sjukdomar (1227/2016). Läkare och laboratorier ska anmäla legionellos och kliniska legionellafynd till registret över smittsamma sjukdomar.

THL deltar i det nationella och internationella samarbetet för att förebygga smittsamma sjukdomar, till exempel genom att ge kommunerna experthjälp. Sedan år 2014 har man i Finland systematiskt försökt utreda smittkällorna för legionellos och genom intensifierade bekämpningsåtgärder förebygga kommande fall från de upptäckta smittkällorna.

Anvisning gällande boende

Anvisning gällande arbete

Anvisning gällande fartyg

Anvisning gällande rekreation

Internationellt samarbete bakom anvisningarna

Internationella riktlinjer för legionella

Internationella anvisningar om legionella, även sådana som gäller Finland, har utarbetats av bland annat Europeiska unionen, Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), Världshälsoorganisationen WHO (World Health Organization) och det europeiska nätverket av legionellaexperter ESGLI.

Åtgärdsgränser och jämförelsehalter för legionella genom odling 

Åtgärdsgränsen är värdet för legionellahalten genom odling, vars överskridande innebär skyldighet att vidta åtgärder för att bekämpa legionella och minska smittorisken.

Nedan listas referenshalterna för legionella och tolkningen av dem, när legionellabakterierna har bestämts genom odling, enligt standarden SFS EN ISO 11731:2017.

På vår webbplats

Mikrobiologiska vattenanalyser
Analys av vattenprover och utredning av smittkällor

Laboratorieanalyser av legionella (på finska)
Kliniska prov och typbestämning av stammar av legionella (på sidan Infektionssjukdomar och vaccinationer)

Legionella
Information om smitta, konstaterande av sjukdom, symtom och behandling (på sidan Infektionssjukdomar och vaccinationer)
 

På andra webbplatser

Dricksvattendirektivet (EUR-Lex)
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten

ESGLI: Legionella infections
Webbplats för forskningsgruppen ESCMID Study Group for Legionella Infections (ESGLI)