Utspädning av Comirnaty 3 mikrogram/dos -vaccinet

Biontech-Pfizerin Comirnaty 3 mikrogram/ dos-vaccinet är avsett för vaccination av barn i åldern 6 månader till 4 år

OBSERVERA!  Anvisningarna nedan, om hur koksaltlösningen hanteras och vaccinet utspädsgäller bara för Comirnaty 3mikrog/dos-vaccinet som bör utspädas och som har rödbrun-färgad kork.

På den här sidan

Du behöver följande utrustning för att hantera koksaltlösningen

Fysiologisk natriumkloridlösning, NaCl-lösning 9mg/ml (0,9-procentig)

 • För att späda ut vaccinet får man enbart använda en koksaltlösning som är avsedd för utspädning av läkemedel för injicering eller intravenös injektion. 
 • Koksaltlösning för injicering finns att tillgå i glasflaskor med gummipropp, plastflaskor som kan perforeras och engångsampuller av plast.
 • Kontrollera producentens instruktioner om uppbevaring.

Nålar  

 • Använd en nål som är minst 21G eller tunnare. Observera att nålen är tunnare ju större Gauge är.
 • Du kan också använda en sluten kanyl för injicerbara läkemedel som kan torkas av (t.ex. Mini-Spike2)

Sprutor

 • Använd 2 ml:s, 3 ml:s eller 5 ml:s spruta med 0,1 ml:s gradering.
 • Använd inte 10 ml:s spruta, eftersom den inte är tillräckligt exakt för att dra upp 2,2 ml.

Reservera tillräckligt med tid och arbeta lugnt 

 • Desinficera arbetsytorna och händerna. Använd skyddsmask.
 • Det lönar sig att samla på arbetsbordet all den utrustning som du behöver för en vaccinflaska. På så sätt garanteras att alla arbetsskeden säkert blir gjorda. 
 • Det lönar sig att på förhand göra färdigt klisterlapparna för vaccinsprutorna där satsnumret och tidpunkten då vaccinflaskan perforerades har antecknats. Använd klistermärken med olika färg för olika coronavaccinpreparat 
 • Det lönar sig att på förhand på klisterlapparna anteckna att det är fråga om Comirnaty 30 mikrog/dos -coronavaccin. För att förtydliga lönar det sig också att på klisterlappen anteckna att det är fråga om ett vaccin för 12 år fyllda och äldre. 

Utspädning av vaccinet

Före du späder ut vaccinet skall du ännu kontrollera att vaccinet är Comirnaty 3 mikrog/dos-vaccin som skall spädas ut. Flaskan med Comirnaty 3 mikrog/dos-vaccin som skall spädas ut har rödbrunfärgad  kork.

1. Bered vaccinet så nära vaccinationstidpunkten som möjligt. Var speciellt noggrann med aseptiken.

2. Kontrollera före utspädningen att vaccinflaskan har rumstemperatur. Vaccinet skall beredas inom 2 timmar från det att det tagits från kylskåpet till rumstemperatur. 

3. Kontrollera utseendet på vaccinet. Lösningen är vit eller ljus. Vaccinet kan före utspädning innehålla vita eller ljusa genomskinliga, diffust utspridda partiklar.

4. Vänd injektionsflaskan försiktigt upp och ner tio gånger. Skaka inte vaccinflaskan. Desinficera i detta skede vaccinflaskans kork, så att den hinner torka ordentligt.

5. Du behöver 2,2 ml NaCl-lösning för att späda ut en vaccinflaska. Granska koksaltlösningen. Använd lösningen bara om den är klar, inte innehåller partiklar och om förpackningen är oskadd.

 • Desinficera stället som skall perforeras på flaskan med koksaltlösningen. Låt stället torka före perforeringen.  
  • Använd en minst 21 G, eller tunnare nål, och dra upp 2,2 ml NaCl-lösning
  • Om du samtidigt bereder flera vaccinflaskor skall du inte ta bort nålen eller den injicerbara läkemedeskanylen.
  • Avlägsna nålen om du inte genast skall göra nya utspädningar. NaCl-flaskan skall då förvaras i 2 - 8 grader och användas samma dag. Desinficera alltid gummiproppen före perforering. 
  • Om du använder koksaltlösning i plastflaska och läkemedelskanyl för att perforera den skall du alltid desinficera ventilen innan du tar koksaltlösning från lösningsflaskan, Använd koksaltlösningen under samma dag.
  • En koksaltlösningsampull för engångsbruk, där kanylen kopplas direkt till ampullen, kan användas bara en gång. Resterande koksaltlösning bör kasseras. 

6. Kontrollera ännu i detta skede att vaccinflaskan är Comirnaty 30 microg/dos, avsedd för 12 år fyllda. Försäkra dig om att vaccinflaskans gummipropp har torkat. Tillsätt 2,2 ml koksaltlösning i vaccinflaskan.

 • Använd minst 21G eller tunnare nål.
 • Använd inte samma nål som du använde då du drog upp koksaltlösning i sprutan.
 • Sätt in nålens spets i vaccinlösningen och spruta försiktigt in koksaltlösningen i flaskan. 

7. När du har injicerar koksaltlösning i vaccinflaskan bildas ett övertryck i flaskan. Jämna ut trycket innan du tar bort sprutan från nålen. 

 • Lyft upp nålens spets över vätskeytan och dra upp 2,2 ml luft i samma spruta som du just använt för att injicera koksaltlösning i vaccinflaskan.
 • En aning koksaltlösning stiger i detta skede upp ur nålen i sprutan. Försäkra dig om att koksaltlösningen som finns i nålen fås in i vaccinflaskan. Det är ingen fara, ifall en gnutta NaCl-lösning blir kvar i sprutans spets.
 • Lösgör först efter detta nålen tillsammans med sprutan från vaccinflaskan.

Det utspädda vaccinet är nu färdigt att dras upp i sprutan.

Vaccinet dras upp i sprutan

Bekanta dig alltid med utrustningen du behöver och anvisningarna innan du skall vaccinerna.

Bekanta dig med hur man drar upp vaccinet i sprutan på sidan:
Förberedelserna och färdigställande av coronavaccinet