Förberedelserna och färdigställande av coronavaccinet

Observera att en del vaccinpreparat måste utspädas innan de används. Följande preparat bör utspädas Comirnaty XBB.1.5 3 mikrog/dos-variantvaccinet med rödbrunfärgad kork

Se noggrannare anvisningar gällande färdigställande av dessa vaccin: 
Beredning av Comirnaty 3 mikrog/dos-vaccinet

På den här sidan

Förberedelserna för vaccinationen och utrustningen 

Bekanta dig på förhand med utrustningen som du behöver för att utföra vaccinationen och hur vaccindosen skall färdigställas. 

 • Kontrollera alltid hurudana sprutor och nålar du har till ditt förfogande. Utrustning avgör vilken teknik du kan använda för att dra upp vaccinet i sprutan.
 • Om det är möjligt lönar det sig att använda sprutor och nålar med så liten dödvolym, d.v.s. onödigt utrymme som möjligt.
 • Främst rekommenderas en vanlig 1 ml:s spruta med 0,01 ml:s gradering. Du kan använda vanliga sprutor med en kolv som inte har en tapp eller en s.k. tuberkulinspruta vars kolv har en tapp. 
 • Utrustningen och vilken teknik du använder för att dra upp doserna avgör hur många vaccindoser du kan dra upp ur en flaska. Vaccinet kan färdigställas med vanlig teknik eller s.k. luftbubbla-teknik. Fördelen med luftbubbla-tekniken är att man då får ut ett maximalt antal vaccindoser.

Speciellt att beakta då det gäller nålarna 

Använd aldrig filternålar vid beredning av vaccinen eftersom filtret i nålen kan försämrar vaccinets effekt

Notera att ju större Gauge (G) är desto tunnare är nålen. Använd nålar som är minst 21G eller tunnare. 

Eftersom det kan finnas trubbiga 18G-dragnålar, trubbiga 18G nålar med filter och vassa 18G nålar samt 19G och 20G med filter i användning, är det således bäst att dessa nålar inte alls används i något arbetsmoment. Dessutom är det svårt att få en trubbig 18G nål genom vaccinflaskans gummipropp av bromobutyl. 

Aseptisk arbetsteknik

Var noggrann med aseptiken under alla arbetsmoment.

Var noggrann

 • med handhygien och användande av handdesinfektion
 • då du hanterar vaccinet
 • då du färdigställer vaccinet
 • då du injicerar vaccinet
 • alltid före och efter klientkontakt.

Du behöver inte använda engångshandskar om du använder handdesinfektion, Desinficera också bordsytorna som du använder. Kontakta vid behov sjukvårdsdistriktets hygienskötare då det gäller frågor om aseptik.

Vi rekommenderar att man använder skyddsmask.

Vaccinet dras upp i sprutan

Det lönar sig att på arbetsbordet samla all den utrustning som behövs. 

Det lönar sig att på förhand göra färdigt klisterlapparna för vaccinsprutorna och på dem anteckna satsnumret och tiden då vaccinflaskan har perforerats.

Till vaccinationsförberedelserna hör alltid även kontrollen av eventuella produktfel hos vaccinet. Om du misstänker ett produktfel skall du ta kontakt med det egna sjukhusapoteket eller läkemedelscentralen inom ditt område. 

Använd inte vaccinet om

 • du misstänker att det har frusit
 • du misstänker att vaccinet förvarats fel
 • du misstänker produktfel
 • vaccinförpackningen eller innehållet har skadats
 • vaccinets utseende inte motsvarar beskrivningen i bipacksedeln
 • om du upptäcker orenheter, t.ex. butylgummismulor från korken i vaccinet
 • vaccinet har föråldrats 
 • om det skett ett misstag då vaccinet färdigställts

Kontroll av vaccin och produktfel

Hantering av vaccinflaskan, kontroll av lösningen och desinfektion av korken

1. Blanda försiktigt vaccinflaskas innehåll enligt preparatets instruktioner. Vaccinflaskorna får inte skakas.

 • Sväng Comirnaty-vaccinflaskorna försiktigt upp och ned tio gånger. 
 • Nuvaxovid-vaccinflaskan snurras försiktigt innan vaccinet dras upp i sprutan.

Observera! Blanda inte överloppsinnehållet från olika vaccinflaskor. Det är inte rätt enligt goda aseptikregler. Dessutom ökar detta risken för att man i misstag blandar två olika vaccinpreparatmed varandra.

2. Kontrollera ännu vaccinlösningens utseende. Använd inte vaccinet om utseendet  avviker från det som beskrivs i produktresumén. 

 • Färdigblandade Comirnaty-vaccin är  ljus-färgade eller vita lösningar där det inte förekommer partiklar.
 • Nuvaxovid vaccinen är färglösa eller lite gulaktiga, klara eller opaliserande, d.v.s. glänsande som pärlemor och innehåller inga partiklar.

3. Desinficera vaccinflaskan gummipropp. Låt gummiproppen torka ordentligt innan den perforeras.

Anvisningar för hur vaccinet dras upp i sprutan

Vaccinet dras upp i sprutan med vanlig teknik

1 .Perforera gummiproppen med nålen.

2. Dra upp vaccinet i sprutan till önskad vaccinvolym,

 • Dosvolym för Comirnaty-preparatet ansett för 12 år fyllda och Comirnaty XBB.1.5 10 mikrog/dos-preparatet avsett för 5–11-åringa är 0,3 ml
 • Dosvolymen för Comirnaty-preparaten BA-4/5 och orginalpreparaten (10, 5/5 eller 3 mikrog) och Comirnaty XBB.1.5 3 mikrog/dos avsedda för barn under 12 år är 0,2 ml
 • Dosvolymen för Nuvaxovid är 0,5 ml.

3. Lyft upp nålen i vaccinflaskan i luftrummet ovanför vätskenivån.

4. Dra sedan upp en liten mängd luft i sprutan så att du med hjälp av luften får all vaccinlösning att rinna ner i sprutan.

Bildspel: Beredning av coronavaccindos ur en flerdosflaska med vanlig teknik (SlideShare)

På detta sätt får du i varje spruta, förutom rätt vaccindosen också den mängd vaccinlösning som motsvarar dödvolymen (bild 1: nål-och sprutkombination A, B och C. På detta sätt får den vaccinerade rätt dos vaccin. 

 • Nål- och sprutkombinationen A (bild 1): Om du använder vanlig 1ml:s eller 2 ml:s spruta och vanlig nål, får du ur vaccinflaskan det antalet doser som nämns i bipacksedeln. Försök inte få ut extra doser från vaccinflaskan. Det är viktigt att varje dos innehåller rätt mängd.  
 • Nål- och sprutkombinationen B (bild 1): Med denna kombination av utrustning får du ut en extra dos förutom de som nämns i bipacksedeln om du använder en spruta med tappförsedd kolv (en s.k. tuberkulinspruta). 
 • Nål- och sprutkombination C (bild 1): Även med denna kombination av utrustning, kan du ur vaccinflaskan få 1-2 extra doser utöver dem som nämns i bipacksedeln.

 Skillnader mellan sprutor.
 Bild 1. A) Kombinationen av vanlig nål och spruta ger en stor dödvolym. B) I kombinationen av en s.k. tuberkulinspruta och vanlig nål är dödvolymen mindre. C) En kombination av en specialnål som går in i en för ändamålet lämplig sprutan har en mycket liten dödvolym. 

  En dos 0,3 ml Comirnaty-vaccin i spruta. Sprutan på bilden har en lätt böjd kolv.
Bild 2. En dos Comirnaty- vaccin för 12 år fyllda i sprutan. På bilden kan man se hur högt kolven dras upp i sprutan då vaccindosen är 0,3 ml. Spetsen på kolven på bilden är lite böjd.

En enskild 0,5 ml:s vaccindos i spruta. Sprutan på bilden har en lätt böjd kolv.
Bild 3. En 0,5 ml:s Nuvaxovid-vaccindos i sprutan. På bilden kan man se hur högt kolven dras upp i sprutan då vaccindosen är 0,5 ml. Spetsen på kolven på bilden är lite böjd.

Vaccinet dras upp i sprutan med luftbubbla-teknik 

Med denna teknik kan man ur vaccinflaskan förutom minimidoserna även dra upp 1-2 extra doser. Tekniken baserar sig på att man drar upp luft och vaccinlösning turvis i sprutan inne i vaccinflaskan.

Använd denna teknik bara om du behärskar den bra. Träna omsorgsfullt innan du börjar använda denna teknik då du handskas med den riktiga vaccinlösningen.

Studera noga anvisningen nedan om luftbubbla-teknik och se på videon om hur vaccinet dras upp i sprutan med luftbubbla-teknik innan du drar upp vaccin i sprutan med luftbubbla-teknik. På videon finns även anvisningar om hur vaccinet utspäds då det färdigställs. I Finland används inte mera vaccinpreparat som skall spädas ut för personer över 12 år. 

Använd luftbubbla-tekniken bara om du har 1 ml:s sprutor som inte har en tapp i kolven (bild 1, A). Sprutan skall dessutom ha en 0,01 ml:s gradering.  

Tuberkulinsprutans kolv har en tapp (bild 1,B). Använd inte luftbubbla-tekniken om du använder tuberkulinsprutor. Man har observerat att luftbubblan inte rör sig på rätt sätt med kolven i vissa tuberkulinsprutor. Dessutom ökar risken för fel då man använder luftbubbla-tekniken och dosvolymerna kan bli för små.

 • Du behöver inte utrustning med låg dödvolym. 
 • Använd vanlig 1 ml:s spruta. Då större sprutor än dessa används är det svårt för vaccinatören att få luftbubblan att hållas mot sprutans kolv i vaccinationssituationen (då den som vaccineras sitter).
 • Det rekommenderas att en nål på 25 mm och 25G används.

Du kan dra upp en extra dos ur vaccinflaskan bara om du är säker på att du i varje spruta får en full dos vaccin.  

Kontrollera ännu till slut visuellt att varje dos har exakt rätt storlek och att det finns en luftbubbla i sprutan.

Anvisning om hur vaccinet dras upp i sprutan med luftbubbla-teknik:
Anvisningar om hur en 0,3 ml:s dos Comirnaty-vaccin dras upp med luftbubbla-teknik (pdf 252 kb)

Till hjälp för den lokala introduktionen finns en skolningsvideo om hur en 0,3,ml:s vaccindos dras upp ur en flerdosflaska med luftbubbla-tekniken.

Observera att videon även innehåller instruktioner för spädning av vaccinpreparatet. Preparat som skall spädas används inte längre för personer över 12 år. Den färdiga Comirnaty-vaccindosen dras upp i sprutan med hjälp av luftbubblatekniken på samma sätt, oavsett om preparatet först ska spädas eller redan är en bruksfärdig lösning.

0,3 ml vaccindos: Comirnaty 30 mikrog/annos -rokotteen käyttövalmiiksi saattaminen ilmakuplatekniikalla 1 ml ruiskuihin (video 9 min, Helsingfors stad, på finska med svensk text)

Vad gör du efter att vaccinet dragits upp i sprutan?

1. Lösgör sprutan från dragnålen och fäst vaccinationsnålen på sprutan. 

 • Det rekommenderas att man vid vaccination använder samma typ av nål som man dragit upp vaccinet med. Vaccinatören kan vid behov byta injektionsnål enligt storleken på den överarm där vaccinet skall ges. 
  Val av vaccinationsutrustning 

2. Sväng sprutan så att luftbubblan stiger upp mot basen om du använder luftbubbla-teknik för att dra upp vaccinet i sprutan. Sväng lätt på sprutan vid behov, men knacka inte på den.

3. Kom ihåg att anteckna vaccinets satsnummer då vaccinet dragits upp i sprutan på klisterlappen. 

 • Använd olikfärgade klisterlappar för de olika vaccinen. Det lönar sig att på klisterlappen notera för vilken åldersgrupp vaccin är avsett.
 • Fäst klisterlappen på nålskyddet, så att det inte är i vägen för vaccinatören.
 • Ställ alla sprutor med vaccinlösning i en rondskål, med kolven uppåt. 
 • Ställ bara vaccin med samma innehåll i en rondskål. 

4. Anteckna datum, klockslag och tidpunkten för när vaccinflaskan har perforerats om du inte drar upp alla doser ur vaccinflaskan på en gång. 

 • Kontrollera hållbarhetstiderna från vaccinernas egna sidor 
  Coronavaccinpreparat
 • Om du inte använt all vaccinlösning inom den tillåtna tiden, skall vaccinflaskan kasseras enligt instruktionerna i arbetsenheten.