Comirnaty 3 mikrogram/dos -variantvaccin (för barn 6 månader till 4 år)

Uppdaterat 30.10.2023

På denna sida behandlas det variantanpassade Comirnaty XBB.1.5 3 mikrog/dos-vaccinet. Vaccinet är menat för barn i åldern 6 månader -4 år.  

Comirnaty  Original 3 mikrogram/dos- vaccin har använts tidigare. Detta preparat används inte från och med hösten 2023. Under hösten 2023 kommer ett omikron XBB.1.5-baserat preparat att användas. 

XBB.1.5 3 mikrogram/dos-vaccinet känns igen av vaccinflaskans rödbruna kork och den rödbruna kanten på vaccinflaskans etikett.

Alla vaccinpreparat förhindar mycket effektivt särskilt allvarlig coronasjukdom. Mera information om det variantanpassade Comirnaty XBB.1.5-vaccinets effekt fås under slutet av år 2023.
Coronavirus SARS-CoV-2

Sidans innehåll: 

Vem får coronavirusvaccinet?

Comirnaty 3 mikrogr/dos-vaccinet är menat för barn i åldern 6 månader-4. Vi rekommenderar att vaccinet ges på basis av en individuell utvärdering som görs av en läkare.

Se närmare till vem vaccinet rekommenderas:
Coronavaccinationer för barn 6 månader till 11 år

Vad innehåller Comirnaty 3 mikrog/dos-variantvaccinet?

  • Vaccinet innehåller inte levande sjukdomsalstrare
  • Det Omicron XBB.1.5-baserade preparatet innehåller inte beredningsinformation för det ursprungliga virusets ytprotein, utan enbart beredningsinformationen för XBB.1.5 variantens spikprotein.
  • Vaccinet innehåller en liten mängd polyetylenglykol (PEG) d.v.s. makrogol
  • Hjälpämnen är salter, socker, fetter och vatten. Den färdiga vaccinlösningen innehåller dessutom buffertämne (trometamol).
  • Vaccinet innehåller varken konserveringsmedel eller förstärkningsmedel (adjuvant).

Mer information om Comirnaty-XBB.1.5 3 mikrogram/dos-vaccinet (pdf 873 kb)

Förvaring och uppbevaring av Comirnaty 3 mikrog/dos-variantvaccinet

Vaccinet förvaras i kylskåp 2–8 grader.

En operforerad vaccinflaska kan förvaras i kylskåp i 10 veckor.

Observera att det utgångsdatum som finns antecknat på vaccinflaskan, betyder vaccinets hållbarhetstid i ultrakall frys. Vaccinets hållbarhetstid i 2–8 graders temperatur räknas från den tidpunkt, då vaccinet tas ut ur ultrakall frys. I sjukhusapoteket antecknas denna tidpunkt på vaccinflaskan eller förpackningen.

Kylskåpet bör kontrolleras regelbundet.Vaccinet får inte frysa på nytt.

Vaccinet bör spädas inom 2 timmar från att det tas ut ur kylskåpet i rumstemperatur. Denna anvisning avviker från tidsgränsen som anges i produktresumén.

Utspätt vaccin håller i rumstemperatur eller i kylskåp i 12 timmar.

Färdigställande av vaccinet

Försäkra dig om att vaccinet är Comirnaty XBB.1.5 3 mikrogram/dos-vaccin som är menat för barn från 6 månader till 4 års ålder. 

Vaccinflaskan har rödbrun kork och etiketten har en rödbrun kant.

Vaccinet ska förberedas innan det tas i bruk. Eftersom mRNA går sönder mycket lätt bör man iaktta noggrann aseptik då vaccinet bereds.

Se noggrannare anvisningar gällande färdigställande av vaccinet och: 
Beredning av Comirnaty 3 mikrog/dos-vaccinet 

Noggrannare anvisningar gällande iordningställande och val av vaccinationsutrustning:
Förberedelserna och färdigställande av coronavaccinet

 

Tilläggsuppgifter om bl.a. transport och kassering av använda vaccinationstillbehör:
Anvisningar om organisering av coronavaccinationer

Dosering och vaccinationsschema

Comirnaty 3 mikrog/dos-variantvaccinet har försäljningstillstånd för barn i åldern 6 månader - 4 år. 

Vaccinet finns i en vaccinflaska, som innehåller 10 doser. Vaccinets engångsdos för barn i åldern 6 månader-4 år är 0,2 ml. 

Grundvaccinationsserien

I grundvaccinationsserien ingår 3 vaccinationer. Enligt försäljningstillståndet ges andra dosen 3 veckor efter första dosen och tredje dosen tidigast 8 veckor efter andra dosen. 

I nuvarande epidemisituation i Finland är den rekommenderade dosintervallen 6-12 veckor efter den första dosen, och den tredje dosen tidigast 3 månader efter den andra dosen. 

I det långa loppet är ett längre dosintervall att föredra för att uppnå ett långvarigt immunsvar. 

Vaccination av personer som genomgått sjukdomen

Mera information om hur en genomgången coronavirusinfektion påverkar vaccinationerna: 
Påverkar en tidigare coronavirussjukdom vaccineringen? 

Vaccinationsanvisningar

Vaccinförpackningen för Comirnaty 3 mikrog/dos-vaccinet innehåller inga nålar, sprutor eller utspädningslösning. Vaccinet bör utspädas med 0,9 %- natriumklorid injektionslösning. Använd inte andra lösningar för utspädning.

Det utspädda vaccinet bör användas så snabbt som möjligt.

Vaccinet ges intramuskulärt (IM).  Injektionsstället bestäms av barnets ålder:

  • Till barn under 1 år ges vaccinet i lårmuskelns främre övre del (m.vastus laterals)
  • Till 1-4-åringar kan vaccinet ges i överarmens deltamuskeln (musculus deltoideus) eller i lårmuskelns främre övre del (m.vastus laterals)

Se noggrannare anvisningar om hur vaccinet administreras i överarmen och låret. Anvisningarna om vaccination i överarmen kan även tillämpas då man vaccinerar barn.

Vaccinet får ej ges under huden (SC). Då patienter med blödarsjuka vaccineras, används en tunn nål och injektionsstället bör tryckas på tillräckligt länge.

Vaccin som inte innehåller levande försvagade sjukdomsalstrare, så som Comirnaty-vaccinet, kan ges samtidigt med andra vaccin. 

Passar vaccinet alla?

Comirnaty 3 mikrog/dos-variantvaccinet passar nästan alla. Till exempel en tidigare coronavirussjukdom hindrar inte vaccination. Vaccinet skadar inte heller om personen har en symtomfri coronavirusinfektion eller en coronavirussjukdom i inkubationsfasen när vaccinet ges. 

En person med långvariga coronasjukdomssymtom kan också vaccineras. Det lönar sig dock att skjuta upp vaccinationen om personen är i mycket dåligt skick, om undersökningar pågår eller om symtomen nyligen har förvärrats. Detta för att man inte skall förväxla möjliga symtom orsakade av vaccinet med sjukdomens symtom.
Mera information om långvarig coronasjukdom, dvs. long covid

En person som är kraftigt allergisk kan i allmänhet också vaccineras. Vaccinet innehåller inga proteiner, så exempelvis vanliga födoämnesallergier hindrar inte vaccination.  Inte ens en anafylaktisk reaktion efter ett annat vaccin hindrar automatiskt vaccinering med coronavirusvaccinet. I en sådan situation görs vaccinationsbeslutet alltid individuellt. 
Vaccination av allergiker

Vaccinet får inte ges åt barn under 5 år.

Vilka är Comirnaty 3 mikrog/dos-variantvaccinets kontraindikationer och försiktighetsåtgärder?

Variantvaccinet får inte ges till personer som har fått en anafylaktisk reaktion av första dosen av vaccinet, eller av någon av vaccinets beståndsdelar.

Vi rekommenderar inte en andra vaccindos om personen efter en mRNA-vaccindos har fått hjärtmuskelinflammation eller hjärtsäcksinflammation. 

Vaccinet innehåller en mycket liten mängd av polyetylenglykol (PEG) dvs. makrogol. Polyetylenglykol finns t.ex. i laxativer och i små mängder i vissa läkemedel och kosttillskott som hjälpämne. Allergi mot PEG är mycket sällsynt.

Uppföljningstiden efter vaccinationen förlängs till 30 minuter, ifall personen i fråga har fått en bekräftad anafylaktisk reaktion av en tidigare vaccination eller av ett läkemedel som injicerats.

Anafylaxi

Flytta vaccinationen om personen som skall vaccineras har feber eller febrig infektion.

Vilka fördelar har Comirnaty 3 mikrog/dos-variantvaccinet?

Vaccinet är det bästa skyddet mot coronaviruset. Variantvaccinet förebygger mycket effektivt allvarliga former av coronasjukdomen. 

Vilka biverkningar kan Comirnaty 3 mikrog/dos-variantvaccinet ha?

Vanligtvis förekommer lokala symtom i injektionsområdet, såsom smärta, rodnad, hetta, utslag och svullnad.

Övergående allmänna symtom som feberreaktioner, huvudvärk, trötthet, irritation, frossa, muskel- och ledvärk, illamående och uppkastningar är också mycket vanliga. Dessutom kan det lokalt förekomma svullnad i lymfkörtlarna.

Lokala och allmänna symtom börjar vanligen inom ett par dygn efter vaccinationen. De går över på några timmar eller dygn. De kan behandlas med feber- och smärtstillande läkemedel.

Lokala och allmänna symtom utgör inget hinder för fortsatt vaccination.

Allvarliga biverkningar så som hjärtmuskelinflammation, hjärtsäcksinflammation eller anafylaxi har inte konstaterats bland barn i åldern 6 månader-4 år.

Information om vaccinernas säkerhet hos barn samlas in hela tiden.

Mera information om biverkningar i allmänhet:  

Mera om Comirnaty-variantvacciners säkerhet och biverkningar:

Källförtäckning

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Grading of Recommendations, Assessment, Development, and Evaluation (GRADE): Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for Children Aged 6 Months–4 Years. Siteerattu 7.11.2022

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) meeting June 16, 2022, Pfizerin tutkimus:  BNT162b2 (COVID-19 Vaccine, mRNA) 6 Months Through 4 Years of Age (pdf, 986 kt)

Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) meeting October 19, 2022: COVID-19 vaccines in children