Riksomfattande Kanta-medicineringslistan

THL och FPA genomför i Receptcentret en riksomfattande Kanta-medicineringslista som blir en enhetlig och gemensam lista över den medicinering som patienten använder.

Medicineringslistan grundar sig på riksomfattande informationssystemtjänster med vilka man söker, antecknar och lagrar patientuppgifter enligt gemensamma principer. I fortsättningen är det meningen att all medicineringsinformation ska sparas centraliserat i Receptcentret, som personer och aktörer som hör till läkemedelsbehandlingsprocessen har tillgång till.

Kanta-medicineringslista underlättar aktuell uppföljning av läkemedelsinformation

Den riksomfattande medicineringslistan underlättar uppföljningen av aktuell medicinering ur medborgarnas och yrkespersonalens synvinkel. Den ser likadan ut för alla aktörer som deltar i vården av patienten och även för patienten själv på MittKanta.

Medicineringslistan kräver inget separat underhåll av hälso- och sjukvårdspersonalen, utan den uppdateras alltid när läkemedel förskrivs eller expedieras samt i fortsättningen även när medicineringen ändras eller avslutas.

THL och FPA fastställer som bäst Kanta-medicineringslistans funktionalitet. FPA ansvarar för det tekniska genomförandet av Receptcentret. Med hjälp av en enhetlig riksomfattande medicineringslista undviker man att anteckna de nuvarande medicineringslistorna i flera olika system, såsom i patientens uppgifter, läkemedelsdistributionstabeller, journaltexter, behandlingssammandraget och patientkortet.

Skeden i genomförandet av Kanta-medicineringslistan

Kanta-medicineringslistan utvecklas enligt konceptet för informationshantering inom läkemedelsbehandling. Definitionerna för den första fasen blev klara 2020 och ibruktagandena har inletts under 2022. Definitionerna för den andra fasen publiceras i början av 2023 och tidtabellen för ibruktagandet har planerats för 2026 - 2027.

  • strukturerad dosering samt utvidgning av informationsinnehållet i Läkemedelsdatabasen (fas 1)
  • medicineringslista över recept inom öppenvården (fas 2)
  • heltäckande medicineringslista som utöver recept innehåller anteckningar om kontroll av medicineringen, avdelningsmedicinering samt läkemedelsanteckningar som medborgaren själv har antecknat (faser 3–5) 

Lääkehoidon tiedonhallinnan konsepti (elektronisk publikation, endast på finska)
 

PÅ ANDRA WEBBPLATSER

I Kanta-tjänsternas Receptcenter utvecklas en uppdaterad förteckning i elektronisk form över de läkemedel som en person med finländsk personbeteckning använder.

Kanta-medicineringslista (kanta.fi)