Informationshantering inom hälso- och sjukvården

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd styr utvecklingen av informationshanteringen inom hälso- och sjukvården på nationell nivå. I styrningen utnyttjas bland annat social- och hälsovårdens helhetsarkitektur, dataarkitekturen som styrs av THL samt nationella föreskrifter, specifikationer och anvisningar.

Från utvecklingsbehov till plan för framskridandet

SHM och THL samlar in respons från hälso- och sjukvårdspersonalen om hur informationshanteringen och informationsinnehållen behöver utvecklas. SHM prioriterar dessa utvecklingsbehov i samarbete med hälso- och sjukvårdsorganisationerna och de ligger till grund för det långsiktiga utvecklingsarbetet.

Varje år utreder THL hur de informationsinnehåll och tjänster som behövs inom hälso- och sjukvården kan utvecklas och konceptualiseras. Ett koncept beskriver utvecklingsobjekten, användningssätten, alternativa lösningar, lagstiftningen, lönsamheten och tidtabellen för det preliminära utvecklingsarbetet.

THL ber experter inom hälso- och sjukvården och tillverkarna av informationssystem att lämna utlåtanden om koncepten. SHM beslutar om framskridandet.

THL utvecklar informationsinnehållen tillsammans med expertnätverk inom hälso- och sjukvården.

Specifikationer av datastrukturer

Syftet med att specificera datastrukturer är att förenhetliga informationsinnehållet som ska dokumenteras och att skapa interoperabilitet mellan de uppgifter som ska dokumenteras och överföras.

Enhetliga datastrukturer harmoniserar även strukturerna för de uppgifter som produceras för primär och sekundär användning. Harmoniseringen sker genom att man fastställer specifikationer som gäller informationsinnehållet, datakomponenter och handlingsstrukturer, klassifikationer och kodverk samt terminologin och ordlistorna som ska användas vid informationsproduktionen. Genom enhetliga datastrukturer harmoniseras även strukturerna för de uppgifter som produceras för primär och sekundär användning.

Kodtjänsten
Ordlistor för social- och hälsovården

Funktionella specifikationer

Funktionella specifikationer beskriver hur informationssystemen stödjer dokumentationen av uppgifter inom hälso- och sjukvården och vilka krav som ställs på informationssystemen.

Utifrån de nationellt fastställda funktionskraven och datastrukturerna kan man utfärda föreskrifter om väsentliga krav som minimikrav på patientdatasystemen.

Specifikationer för hälso- och sjukvården
Väsentliga funktionskrav och certifiering

Verksamhetsmodeller

Verksamhetsmodellerna för informationshantering beskriver hur hälso- och sjukvårdspersonalen använder nya datastrukturer. Modellerna beskriver också hur man använder social- och hälsovårdens informationssystemtjänster, dvs. Kanta-tjänsterna.

Enhetliga verksamhetsmodeller säkerställer att uppgifterna som patientdatasystemen och Kanta-tjänsterna producerar kan utnyttjas och att de används på ett datasäkert sätt.

Verksamhetsmodeller och verksamhetsmetoder
Utbildningsmaterial om hälso- och sjukvårdens verksamhetsmodeller

Dokumentationsanvisningar

Handböckerna om dokumentation innehåller anvisningar för den som dokumenterar om hur datastrukturerna ska användas. Nödvändiga uppgifter dokumenteras så ofta som möjligt med samma struktur i hela landet.
Dokumentationsanvisningar för hälso- och sjukvården