Politiken avseende romer

Romerna har under flera århundraden upplevt förtryck och diskriminering i Finland och övriga Europa. Diskriminering förbjuds i diskrimineringslagen. Först efter andra världskriget erkände Finland romerna som en etnisk grupp, vars levnadsförhållanden bör förbättras.

Den inhemska välfärdspolitiken och samarbetet mellan romerna och myndigheterna har främjat romernas välfärd. Det här har synts i

  • romernas förbättrade boendeförhållanden
  • deltagandet i småbarnsfostran och förskoleundervisningen
  • den stigande utbildningsnivån.

Det mest avgörande med tanke på förändringen i den romska politiken har varit romernas ökade samhälleliga aktivitet och aktörskap.

Samarbete mellan europeiska länder behövs för att romernas ställning ska förbättras även på andra håll. Romernas ställning som en diskriminerad minoritet som bor i Europa strider mot de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna. Både Europarådet och EU strävar efter att främja romernas rättigheter och ställning i Europa.

Programmet för romsk politik

Syftet med politiken avseende romer är att öka likabehandlingen av den romska befolkningen och minska skillnaderna i sysselsättning och hälsa jämfört med den övriga befolkningen. Europeiska kommissionen har fastställt utbildning, sysselsättning, hälso- och sjukvård och bostäder som prioriteringsområden i strategin för romer.

Utgångspunkten för det nya programmet för romsk politik, Rompo 2018–2022, är att den nuvarande lagstiftningen främjar den romska befolkningens jämlikhet och delaktighet.

Utöver behoven hos Finlands traditionella romska befolkning beaktar programmet också behoven hos de utländska eller kringresande romer som tillfälligt eller långvarigt bor i Finland.

De centrala målen i Finlands program för romsk politik (Rompo):

  • Höja den romska befolkningens yrkesutbildningsnivå och sysselsättningsgrad genom att öka den romska befolkningens delaktighet och aktivitet.
  • Stödja utvecklingen och bevarandet av den romska kulturen.
  • Bekämpa fientlighet, diskriminering och hatretorik mot romer.
  • Använda mångsidiga verktyg för rapportering och uppföljning i uppföljningen av hur programmet för romsk politik har genomförts.
  • Delta aktivt i det internationella arbetet bland romer samt i uppföljningen och utvärderingen av projekt.

Den styr- och uppföljningsgrupp som tillsatts av social- och hälsovårdsministeriet koordinerar verkställandet av Rompo. Till gruppen hör bland annat representanter för nationella och regionala delegationer för romska ärenden samt representanter för ministerier, forskningsinstitut och romska organisationer.