Familjer och föräldraskap

De finländska familjerna är mångformiga. Till följd av lagändringarna på 2000-talet syns regnbågsfamiljer oftare än tidigare i statistiken. Många uppgifter inom familjen fördelas dock fortfarande enligt roller som anses vara typiska för kvinnor och män. 

Familjernas mångfald 

Enligt Statistikcentralen var barnfamiljernas vanligaste familjeform i slutet av 2020 fortfarande en familj bestående av ett äkta par, 55 procent av barnfamiljerna. De näst vanligaste formerna av barnfamiljer var familjer med sambor samt familjer med mamma och barn. Andelen familjer med pappa och barn var nästan fyra procent. Ett gift eller registrerat kvinnopar var föräldrar i 999 barnfamiljer och ett manspar i 18 barnfamiljer. 

Användning av och kostnader för familjeledigheter

Enligt FPA:s statistik över barnfamiljeförmåner utgjorde männen 43 procent av mottagarna av alla föräldradagpenningar år 2022, men av alla föräldrapenningsdagar höll männen endast 12 procent. En femtedel av papporna tar inte ut någon familjeledighet alls. 

Efter föräldraledigheten används hemvårdsstöd i 82 procent av familjerna åtminstone under en viss tid. Barnet vårdas nästan alltid av den egna föräldern, som nästan utan undantag (92 %) är mamman. 

Riskerna som familjeledigheterna medför för karriären, löneutvecklingen och pensionerna drabbar i huvudsak kvinnor. 

Fördelning av omsorgsansvaret och hushållsarbetet

Kvinnor utför både offentligt och privat omsorgsarbete i högre grad än män. Största delen av ensamförsörjarna och närståendevårdarna är kvinnor. 

Kvinnor gör mer hushållsarbete än män oberoende av familjeställning. Kvinnor ansvarar oftare än män för städning och matlagning, medan män oftare än kvinnor ansvarar för underhåll och reparationer i hemmet. Skillnaden mellan tiden som används för hushållsarbete bland kvinnor och män har minskat på 2000-talet.

Skilsmässosituationer och vårdnad

I en skilsmässosituation kommer största delen av föräldrarna sinsemellan överens om frågor som gäller barnets boende, vårdnad och umgänge. År 2022 avtalade man i 76 procent av de vårdnadsavtal som fastställts inom socialväsendet om gemensam vårdnad och i 24 procent om ensamvårdnad.  

Trots att det blir allt vanligare med växelvist boende kan barnet enligt lagen endast ha en officiell bostad. Pappor är mer sällan än mammor barnens närföräldrar.