Våld och trakasserier

I Finland utsätts kvinnor och män för ungefär lika mycket våld. Det finns dock skillnader mellan könen i fråga om upplevelser av våld. Att höra till en könsminoritet kan öka risken för våld.

Kvinnor utsätts för våld i synnerhet i parförhållanden, familjer och på arbetsplatser. Sexuellt våld riktas oftast mot kvinnor och flickor. Männen i sin tur råkar oftare än kvinnor ut för våld på offentliga platser, och gärningspersonen är oftast någon annan man. 

Våldets utbredning och informationskällor

Information om könsrelaterat våld finns i flera informationskällor.

Enligt Statistikcentralens undersökning om könsrelaterat våld och våld i närrelationer hade en tredjedel av kvinnorna och en sjättedelt av männen upplevt fysiskt våld av en tidigare eller nuvarande partner.

Enligt statistiken över brott och tvångsmedel var 74 procent av de vuxna offren för våld i nära relationer i de fall som myndigheterna fick kännedom om år 2022 kvinnor. Tre av fyra misstänkta gärningspersoner var män.

Enligt översikten av brott mot liv var de vanligaste offren för brott mot liv 2010-2018:

  • en man dödad av en bekant eller vän (43 % av offren)
  • en kvinna som dödats av en partner (17 %) 
  • en man som dödats av en för offret okänd person (10 %).

Enligt en LHBTI-utredning från Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter som publicerades 2020 hade av de i Finland bosatta transkönade respondenterna:

  • 42 procent upplevt trakasserier på grund av sin bakgrund under året före enkäten
  • 9 procent upplevt fysiskt eller sexuellt våld på grund av sin bakgrund under de fem år som föregick enkäten.

I Finland är servicesystemet för offer för våld i nära relationer öppet för alla kön. 

  • År 2022 var 91 procent av skyddshemmens vuxna klienter kvinnor. 
  • Av de våldsoffer som ringde Nollinjen var 82 procent kvinnor 2021.
  • Av kunderna vid SERI-stödcentret i Helsingfors var cirka 95 procent kvinnor, 4 procent män och 1 procent transkönade 2017-2019.

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön är diskriminering enligt jämställdhetslagen. Sexuellt antastande har varit ett brott sedan 2014. 

Enligt jämställdhetsbarometern 2017 hade 39 procent av kvinnorna och 17 procent av männen upplevt sexuella trakasserier under de två senaste åren. Sexuella trakasserier riktades särskilt mot kvinnor under 35 år, av vilka över hälften hade upplevt trakasserier.  

Enligt enkäten Hälsa i skolan 2021 hade nästan hälften av flickorna och könsminoriteterna och tio procent av pojkarna i klass 8 och 9 samt på andra stadiet upplevt sexuella trakasserier under det senaste året.

Människohandel

I Finland påträffas mest människohandel med anknytning till sexuellt utnyttjande och utnyttjande av arbetskraft. Människohandel i samband med sexuellt utnyttjande kan vara till exempel tvång till prostitution. Prostitution är i sig inget brott i Finland. 

  • Flickor och kvinnor faller oftare än män offer för människohandel med anknytning till sexuellt utnyttjande.
  • Pojkar och män å sin sida är i majoritet bland offer för människohandel med anknytning till utnyttjande av arbetskraft.

Antalet klienter inom hjälpsystemet för offer för människohandel ökar. År 2022 togs 367 nya klienter emot. Av de nya klienterna var 52 procent flickor och kvinnor och 48 procent pojkar och män.